انجمن وب سایت مشاوره در زمینه پروژه های برنامه نویسی و طراحی وب سایتهای تجاری
نحوه ایجاد پایگاه داده و جدول در SQLite در اندروید و درج رکورد در جدول - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن وب سایت مشاوره در زمینه پروژه های برنامه نویسی و طراحی وب سایتهای تجاری (http://forum.a00b.com)
+-- انجمن: سوالها و مقاله های آموزشی (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- انجمن: آموزش حرفه ای برنامه نویسی اندروید استدیو Android Studio (/forumdisplay.php?fid=14)
+--- موضوع: نحوه ایجاد پایگاه داده و جدول در SQLite در اندروید و درج رکورد در جدول (/showthread.php?tid=193)نحوه ایجاد پایگاه داده و جدول در SQLite در اندروید و درج رکورد در جدول - ali - 09-28-2018 12:46 PM

کلاس ایجاد پایگاه داده در SQLite به شرح ذیل می باشد:

کد:
package aliluncher.prj;

import android.content.Context;
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;
import android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper;
import java.util.Calendar;

public class DatabaseHelper extends SQLiteOpenHelper {
    public static final String DATABASE_NAME = "MyTestDB.db";
    public DatabaseHelper(Context context) {
        super(context, DATABASE_NAME, null, 1);
        SQLiteDatabase sqLiteDatabase = getWritableDatabase();
    }

    @Override
    public void onCreate(SQLiteDatabase sqLiteDatabase) {
        sqLiteDatabase.execSQL("CREATE TABLE USERS_TABLE(\n" +
                "   PUserID INTEGER PRIMARY KEY   AUTOINCREMENT,\n" +
                "   PUserNAME           TEXT      NOT NULL,\n" +
                "   PUserPass           TEXT       NOT NULL,\n" +
                "   InsDateTime         DATETIME       NOT NULL,\n" +
                "   UserRanking         DECIMAL       NOT NULL,\n" +
                "   UserAverage         FLOAT       NOT NULL\n" +
                ");");
        //UDF_InsertDataToDB(sqLiteDatabase);
    }

    @Override
    public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, int newVersion) {

    }

    public void UDF_InsertDataToDB(double v , float v1)
    {
        SQLiteDatabase sqLiteDatabase = this.getWritableDatabase();
        String mydate = java.text.DateFormat.getDateTimeInstance().format(Calendar.getInstance().getTime​​());
        sqLiteDatabase.execSQL("INSERT INTO USERS_TABLE (PUserNAME , PUserPass , InsDateTime , UserRanking , UserAverage)" +
                " VALUES ('ALI' , 'ALI3' , '" + mydate + "' , " + v +" , " + v1 +");");
    }
}

و نحوه فراخوانی و استفاده از این کلاس به شرح ذیل می باشد:

کد:
package aliluncher.prj;

import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.widget.TextView;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    DatabaseHelper myDB;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        try {
            myDB = new DatabaseHelper(this);
            for(int i = 0; i<= 2000; i++) {
                myDB.UDF_InsertDataToDB(i/7 ,(float)java.lang.Math.cos(i) );
            }

        } catch (Exception e) {
            TextView tx = (TextView)findViewById(R.id.link_signup);
            tx.setText(e.getMessage());
        }
    }
}