ارسال پاسخ 
 
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
نحوه ارائه صورتهای مالی
07-22-2017, 12:10 PM
ارسال: #1
نحوه ارائه صورتهای مالی
استاندارد حسابداري شماره 1 نحوه ارائه صورتهاي مالي :

هدف استاندارد
هدف اين استاندارد تجويز مبنايي براي ارائه صورتهاي مالي با مقاصد عمومي يک واحد تجاري به منظور حصول اطمينان از قابليت مقايسه با صورتهاي مالي دوره ها قبل آن واحد و با صورتهاي مالي ساير واحد هاي تجاري مي باشد.
دامنه کاربرد
الزامات اين استاندارد بايد در ارائه کليه “صورتهاي مالي با مقاصد عمومي” که بر اساس اين استاندارد هاي حسابداري تهيه و ارائه مي شود، بکار گرفته شود.
کاربرد صورتهاي مالي با مقاصد عمومي
صورتهاي مالي براي پاسخگويي به نيازهاي استفاده کنندگاني تهيه مي شود که در موقعيت دريافت گزارشهاي متناسب با نيازهاي اطلاعاتي خاص خود نيستند.
هدف صورتهاي مالي
ارائه اطلاعات تلخيص و طبقه بندي شده در باره:
وضعيت مالي
عملکرد مالي
انعطاف پذيري مالي
نتايج ايفاي وظيفه مباشرت (حسابدهي) مديريت در قبال منابعي که در اختيارشان قرار گرفته است، مي باشد.
مسئوليت تهيه صورتهاي مالي
با هيات مديره يا ساير ارکان اداره کننده واحد تجاري است.
ارائه مطلوب و رعايت استانداردهاي حسابداري
صورتهاي مالي بايد وضعيت مالي، عملکرد مالي و جريانهاي نقدي واحد تجاري را به نحو مطلوب ارائه کند. تقريبا در تمام شرايط، اعمال مناسب الزامات استانداردهاي حسابداري همراه با افشاي اطلاعات اضافي در صورت لزوم، منجر به ارائه صورتهاي مالي به نحو مطلوب مي شود.

موارد افشا در صورت انحراف از استانداردهاي حسابداري
در موارد بسيار نادر، چنانچه مديريت واحد تجاري به اين نتيجه برسد که رعايت يکي از الزامات استانداردهاي حسابداري، صورتهاي مالي را گمراه کننده مي سازد و بنابراين انحراف از آن به منظور دستيابي به ارائه صورتهاي مالي به نحو مطلوب ضروري است، بايد موارد زير را افشا کند:
اعتقاد به اينکه صورتهاي مالي؛ وضعيت مالي، عملکرد مالي و جريانهاي نقدي واحد تجاري را به نحو مطلوب منعکس مي کند.
صورتهاي مالي از تمام جنبه هاي با اهميت طبق استانداردهاي حسابداري مي باشد، به استثناي انحراف از الزامات يک استاندارد حسابداري به منظور ارائه مطلوب صورتهاي مالي.
استانداردي که الزامات آن رعايت نشده، شيوه حسابداري مقرر در استاندارد، شيوه حسابداري بکار رفته و اينکه چرا کاربرد شيوه مقرر در استاندارد صورتهاي مالي را گمراه کننده مي سازد.
اثر انحراف بر سود( زيان) خالص، داراييها، بدهيها و حقوق صاحبان سرمايه در هaر يک از دروه هاي مورد گزارش.

رويه هاي حسابداري
راه کارهاي ويژه اي است که واحد تجاري براي تهيه و ارائه صورتهاي مالي انتخاب مي کند. راه کارهاي مزبور براي اعمال اصول مندرج در مفاهيم نظري گزارشگري مالي در مورد اقلام، معاملات، اندازه گيري و تجديد اندازه گيري داراييها و بدهيها و نحوه و زمان شناخت تغييرات در داراييها و بدهيها در صورتهاي عملکرد مالي ايجاد شده است.
در صورت نبود استاندارد حسابداري خاص، مديريت بايد رويه ها را به گونه اي تعيين و بکار ببرد که:
صورتهاي مالي اطلاعات مربوط و قابل اتکا فراهم آورد.
به ارائه مفيدترين اطلاعات در صورتهاي مالي با مدنظر قرار دادن ملاحظات زير منجر شود:
الزامات استانداردهاي حسابداري براي موضوعات مشابه مربوط.
تعاريف، معيارهاي شناخت و اندازه گيري داراييها، بدهيها، درآمدها و هزينه هاي مندرج در مفاهيم نظري گزارشگري مالي.
استانداردهاي صادره توسط سايرمراجع حرفه اي معتبر و رويه هاي پذيرفته شده صنعت تا ميزاني که با دو بند قبلي سازگار باشد.
تداوم فعاليت
به معناي ادامه عمليات واحد تجاري در آينده قابل پيش بيني است. يعني در تهيه و ارائه صورتهاي مالي، هيچ قصد يا الزامي به انحلال واحد تجاري فرض نشود مگر اينکه مديريت قصد انحلال يا توقف عمليات واحد تجاري را داشته باشد، يا عملا ناچار به انجام اين امر شود. چنانچه صورتهاي مالي بر مبناي تداوم فعاليت تهيه نشود، اين واقعيت بايد همراه با مبناي تهيه صورتهاي مالي و اينکه چرا واحد تجاري فاقد تداوم فعاليت تلقي شده است، افشا شود.
مبناي تعهدي
در اين مبنا، معاملات و ساير رويدادها در زمان وقوع (نه در زمان دريافت يا پرداخت وجه نقد) شناسايي و ثبت شده و در صورتهاي مالي دوره هاي مربوط انعکاس مي يابد.
به استثناي اطلاعات مربوط به جريانهاي نقدي، واحد تجاري بايد صورتهاي مالي خود را بر مبناي تعهدي تهيه کند.
ثبات رويه
نحوه ارائه و طبقه بندي اقلام در صورتهاي مالي از يک دوره به دوره بعد نبايد تغيير کند، مگر:
تغييري عمده در ماهيت عمليات واحد تجاري يا تجديد نظر در نحوه ارائه صورتهاي مالي حاکي از اين باشد که تغيير مزبور به ارائه مناسبتر معاملات يا ساير رويدادها منجر شود، يا
تغيير در نحوه ارائه، به موجب يک استاندارد حسابداري الزامي شود.
در صورت ايجاد تغيير در نحوه ارائه صورتهاي مالي، واحد تجاري اطلاعات مقايسه اي را تجديد طبقه بندي مي کند.
اهميت
اطلاعاتي با اهميت تلقي مي شود که عدم افشاي آن بر تصميمات اقتصادي استفاده کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي شود، موثر واقع شود. اهميت به اندازه و ماهيت قلم بستگي دارد. متناسب با شرايط، ممکن است يکي از دو عامل ياد شده تعيين کننده باشد. تمام اقلام با اهميت بايد به طور جداگانه در صورتهاي مالي ارائه شود.
تجميع
چنانچه يک قلم اصلي به تنهايي با اهميت نباشد، نيازي به ارائه جداگانه آن نيست و در صورتهاي مالي اساسي يا در يادداشتهاي توضيحي، با اقلام اصلي ديگر داراي ماهيت يا کارکرد مشابه جمع مي شود. اهميت يک قلم ممکن است به اندازه اي نباشد که ارائه جداگانه آن را در صورتهاي مالي اساسي توجيه کند، اما افشاي جداگانه آن را در يادداشتهاي توضيحي ايجاب کند.
تهاتر
داراييها و بدهي ها،اقلام درآمد و هزينه نبايد با يکديگر تهاتر شود، مگر استاندارد حسابداري تهاتر مزبور را الزامي يا مجاز کرده باشد.
درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي که از معاملات و رويدادهاي واحد يا مشابه حاصل مي شود( از قبيل سود و زيانهاي حاصل از تسعير اقلام ارزي يا فروش داراييهاي ثابت مشهود)، در صورتي که با اهميت نباشد، با يکديگر جمع و به صورت خالص گزارش مي شود، اما اندازه، ماهيت يا وقوع اين گونه درآمدها و هزينه ها ممکن است به گونه اي باشد که افشاي جداگانه آنها طبق استاندارد حسابداري گزارش عملکرد مالي ضرورت يابد.
شرايط تهاتر اقلام دريافتني و پرداختني
تهاتر دو يا چند قلم دريافتني و پرداختني تنها زماني مناسب است که توان واحد تجاري براي تسويه حساب از طريق پرداخت مبلغ خالص يا عدم پرداخت و الزام ديگري به پرداخت مبلغ خالص، تضمين شده باشد.
شرايط تهاتر درآمدها و هزينه ها
هر واحد تجاري، در روال فعاليتهاي عادي خود معاملات ديگري را نيز انجام مي دهد که مولد درآمد عملياتي نيست، اما براي انجام فعاليتهاي مولد درآمد عملياتي آن ضروري است. نتايج اين گونه معاملات از طريق تهاتر درآمدها و هزينه هاي مربوط به آن ارائه مي شود، به شرط آنکه تهاتر ياد شده محتواي معامله را منعکس کند. براي مثال:
درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي حاصل از فروش داراييهاي غير جاري (مانند سرمايه گذاريها)، به مبلغ عوايد حاصل از فروش دارايي پس از کسر مبلغ دفتري و هزينه هاي فروش آن گزارش مي شود.
اطلاعات مقايسه اي
صورتهاي مالي بايد دربر گيرنده اقلام مقايسه اي دوره قبل باشد به جز در مواردي که يک استاندارد حسابداري نحوه عمل ديگري را مجاز يا الزامي کرده باشد.
اطلاعات مقايسه اي تشريحي تا جايي بايد افشا شود که جهت درک صورتهاي مالي دوره جاري مربوط تلقي گردد.
نمونه:
جزئيات يک دعواي حقوقي که نتيجه آن در تاريخ ترازنامه قبلي مشخص نبوده و تا کنون حل و فصل نشده است، در دوره جاري افشا مي شود.
اصلاح نحوه ارائه يا طبقه بندي
در مواردي که نحوه ارائه يا طبقه بندي اقلام در صورتهاي مالي اصلاح مي شود، به منظور اطمينان از قابليت مقايسه اقلام صورتهاي مالي، مبالغ مقايسه اي بايد تجديد طبقه بندي شود. همچنين ماهيت، مبلغ و دليل تجديد طبقه بندي بايد افشا شود.
هر گاه تجديد طبقه بندي مبالغ مقايسه اي عملي نباشد، واحد تجاري بايد دليل عدم تجديد طبقه بندي و ماهيت تغييراتي را که در صورت تجديد طبقه بندي ايجاد مي شد، افشا کند.
تشخيص صورتهاي مالي
صورتهاي مالي بايد به وضوح از ساير اطلاعاتي که همراه آن در يک مجموعه انتشار مي يابد قابل تشخيص و متمايز باشد. هر يک از اجزاي صورتهاي مالي بايد به وضوح مشخص شود.
اطلاعات زير بايد به گونه اي بارز نشان داده شود:

نام واحد گزارشگر و شکل حقوقي آن.
اينکه صورتهاي مالي مربوط به يک واحد تجاري يا مربوط به گروه واحدهاي تجاري است.
تاريخ ترازنامه يا دوره مالي، حسب مورد.
واحد پول گزارشگري.
سطح دقت به کار رفته در ارائه ارقام صورتهاي مالي(ريال ، هزار ريال ،ميليون ريال).
صورتهاي مالي اساسي
ترازنامه داراييها، بدهيها و حقوق صاحبان سرمايه

صورت سود و زيان
صورت سورد وزيان جامع

صورت جريان وجوه نقد جريان ورود و خروج وجوه نقد
اقلام اصلي ترازنامه
داراييها
دارييهاي ثابت مشهود
دارييهاي نامشهود
سرمايه گذاريها
موجودي مواد و کالا
حسابها و اسناد در يافتني تجاري و ساير حسابها و اسناد دريافتني
موجودي نقد
بدهيها
حسابها و اسناد پرداختني تجاري و ساير حسابها و اسناد پرداختني
ذخيره ماليات
دخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان
بدهي هاي بلند مدت
حقوق صاحبان سرمايه
سهم اقليت
سرمايه و اندوخته ها
تعديل اقلام اصلي ترازنامه
بنا به دلايل زيرممکن است اقلام اصلي ترازنامه تعديل شود:
به موجب استاندارد حسابداري ديگر
با توجه به مبلغ، ماهيت يا کارکرد يک قلم
با توجه به ماهيت واحد تجاري و ماهيت معاملات آن و به منظور فراهم آوردن اطلاعات لازم جهت درک کلي وضعيت مالي واحد تجاري
نحوه قضاوت نسبت به ارائه جداگانه اقلام اصلي ديگر در ترازنامه
ماهيت و قابليت تبديل به وجه نقد داراييها و اهميت آنها
ارائه جداگانه سرقفلي و داراييهاي ناشي از مخارج توسعه
ارائه جداگانه داراييهاي پولي و غيرپولي
ارائه جداگانه داراييهاي جاري و غير جاري
 کارکرد داراييها در واحد تجاري
ارائه جداگانه ارائه جداگانه داراييهاي عملياتي
§ ارائه جداگانه موجودي مواد و کالا
ارائه جداگانه حسابهاي دريافتني و وجوه نقد
 مبالغ، ماهيت و زمانبندي پرداخت بدهي ها
§ ارائه جداگانه بدهيهاي متضمن سود تضمين شده و بدون سود تضمين شده (حسب مورد تحت عنوان بدهي جاري يا غير جاري)
اقلام اصلي صورت سود و زيان
§ درآمدهاي عملياتي
§ هزينه هاي عملياتي
§ سود يا زيان عملياتي
§ هزينه هاي مالي
§ ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي
§ ماليات بر درآمد
§ سود يا زيان فعاليتهاي عادي
§ اقلام غير مترقبه
§ سهم اقليت
§ سود يازيان خالص
صورت سود و زيان جامع و تغييرات حقوق صاحبان سرمايه
الزامات مربوط به اين صورت مالي در استاندارد حسابداري شماره 6” گزارش عملکرد مالي” تشريح شده است.


==================================================
طراحی وب سایت
پروژه های برنامه نویسی تجاری
دانلود پروژه های ASP.NET وب سایتهای آماده به همراه توضیحات
دانلود پروژه های سی شارپ و پایگاه داده SQL Server همراه توضیحات و مستندات
دانلود پروژه های UML نمودار Usecase نمودار class نمودرا activity نمودار state chart نمودار DFD و . . .
دانلود پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server به همراه مستندات و توضیحات
پروژه های حرفه ای پایگاه داده Microsoft access به همراه مستندات و توضیحات
دانلود پروژه های کارآفرینی
دانلود گزارشهای کارآموزی کارورزی تمامی رشته های دانشگاهی
قالب تمپلیت های آماده وب سایت ASP.NET به همراه Master page و دیتابیس
برنامه های ایجاد گالری عکس آنلاین با ASP.NET و JQuery و اسلایدشو به همراه کد و دیتابیس SQL کاملا Open Source واکنشگرا و ساده به همراه پایگاه داده
==================================================
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
07-22-2017, 12:11 PM
ارسال: #2
RE: نحوه ارائه صورتهای مالی
صورت جريان وجوه نقد
الزامات مربوط به اين صورت مالي در استاندارد حسابداري شماره 2” صورت جريان وجوه نقد” تشريح شده است.
نحوه طبقه بندي و انعکاس هزينه هاي عملياتي در صورت سود و زيان
بر مبناي کارکرد هزينه:که بعضا روش بهاي تمام شده فروش ناميده مي شود. هزينه ها بر حسب کارکرد به عنوان بخشي از بهاي تمام شده فروش، توزيع يا اداري طبقه بندي مي شود.
 مزيت: ارائه اطلاعات مربوط تر نسبت به روش طبقه بندي بر مبناي ماهيت هزينه
 عيب: اختياري بودن تخصيص مخارج به کارکردها
بر مبناي ماهيت هزينه: اقلام هزينه بر حسب ماهيت( نظير استهلاک، مواد مصرفي، کرايه حمل، حقوق و دستمرد، تبليغات) با يکديگر جمع شده و در صورت سود وزيان منعکس مي شود.
نحوه طبقه بندي و انعکاس هزينه هاي عملياتي در صورت سود و زيان
§ هزينه هاي عملياتي بايد بر حسب کارکرد هزينه ها در واحد تجاري و در موارد خاص که انجام اين امر مفيد نباشد برحسب ماهيت هزينه ها، طبقه بندي و در صورت سود و زيان منعکس شود.
§ هر واحد تجاري که هزينه هاي عملياتي را بر حسب کارکرد طبقه بندي کند بايد اطلاعات اضافي را درباره ماهيت هزينه ها شامل هزينه استهلاک و هزينه هاي پرسنلي، افشا کند.
اطلاعاتي که در ترازنامه يا در يادداشتهاي توضيحي افشا مي شود
الف. براي هر يک از طبقات سهام:
1- تعداد سهام مصوب
2- تعداد سهام منتشره و ميزان سرمايه پرداخت شده
3- ارزش اسمي هر سهم
4- حقوق، مزايا و محدوديتهاي مربوط
5- سهام واحد تجاري که در مالکيت واحدها تجاري فرعي و وابسته است
ب. مبالغ دريافتي بابت افزايش سرمايه قبل از ثبت قانوني آن
ج. صرف سهام
د. ماهيت و موضوع هر يک از اندوخته ها
ه. مبالغ منظور شده در صورتهاي مالي بابت سود سهام پيشنهادي
و. طبقات فرعي اقلام اصلي
اطلاعاتي که در صورت سود وزيان يا در يادداشتهاي توضيحي افشا مي شود
الف. طبقات فرعي اقلام هزينه عملياتي.
ب. اقلام تشکيل دهنده هزينه بر حسب ماهيت (چنانچه از روش طبقه بندي بر مبناي کارکرد هزينه استفاده شود).
ج. عايدي هر سهم.
د. مبلغ سود پيشنهادي هر سهم.
اطلاعاتي که در يادداشتهاي توضيحي افشا مي شود
§ تصريح اينکه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري تهيه شده است.
§ مبنا يا مباني اندازه گيري رويه هاي حسابداري مورد استفاده.
§ اطلاعات تکميلي درباره اقلام ارائه شده در صورتهاي مالي( به ترتيب صورتهاي مالي و اقلام اصلي ارائه شده در آنها).
§ ساير موارد افشا شامل:
 بدهيهاي احتمالي، تعهدات و سايراطلاعات مالي
 اطلاعات غير مالي
§ اقامتگاه و شکل حقوقي واحد تجاري، کشور محل فعاليت آن و نشاني مرکز ثبت شده (يا محل اصلي فعاليت چناچه متفاوت از کشور محل ثبت باشد).
§ شرحي از ماهيت عمليات واحد تجاري و فعاليتهاي اصلي آن.
§ نام واحد تجاري اصلي و واحد تجاري اصلي نهايي گروه.
§ تعداد کارکنان در پايان دوره يا ميانگين تعداد آنها طي دوه.
دوره گزارشگري
صورتهاي مالي بايد حداقل به طور سالانه ارائه شود. در شرايط استثنايي که تاريخ ترازنامه واحد تجاري تغيير مي کند و صورتهاي مالي براي دوره اي کمتر از يکسال ارائه مي شود، واحد تجاري بايد موارد زير را افشا کند:
 دوره زماني تحت پوشش صورتهاي مالي.
 دليل بکار گرفتن دوره کمتر از يکسال.
 اين واقعيت که مبالغ مقايسه اي مربوط به صورت سود وزيان، صورت سود و زيان جامع، صورت جريان وجوه نقد و يادداشتهاي توضيحي مربوط قابل مقايسه نيست.
به موقع بودن
واحد تجاري بايد صورتهاي مالي خود را حداکثر ظرف مهلت مقرر در قوانين و مقررات مربوط منتشر کند. چنانچه صورتهاي مالي ظرف مدت معقولي بعد از تاريخ ترازنامه در اختيار استفاده کنندگان قرار نگيرد، مفيد يودن آن کاهش مي يابد.
استاندارد حسابداري شماره 2 صورت جريان وجوه نقد
کاربرد اطلاعات تاريخي مربوط به جريانهاي نقدي
1. براي قضاوت استفاده کنندگان در خصوص مبلغ، زمان و ميزان اطمينان از تحقق جريانهاي نقدي آتي.
2. بيان نحوه ارتباط بين سودآوري واحد تجاري و توان آن جهت ايجاد وجه نقد و تعيين کيفيت سود تحصيل شده توسط واحد تجاري.
3. کنترل ميزان دقت ارزيابيهاي گذشته جريانهاي نقدي آتي.
4. انعکاس رابطه بين فعاليتهاي واحد تجاري و دريافتها و پرداختهاي آن.
نکات قابل توجه براي استفاده از اطلاعات صورت جريان وجوه نقد
 ترازنامه، صورتهاي عملکرد مالي و صورت جريان وجوه نقد تواما” اطلاعاتي را در مورد وضعيت مالي، عملکرد مالي و همچنين نقدينگي و انعطاف پذيري مالي فراهم مي آورد. بدين لحاظ ايجاد ارتباط ميان آنها حائز اهميت است.
براي ارزيابي جريانهاي وجه نقد آتي، صورت جريان وجوه نقد معمولا” بايد توأم با صورتهاي عملکرد مالي و ترازنامه مورد استفاده قرار گيرد.
مزاياي اطلاعات صورت جريان وجوه نقد در مقايسه با اطلاعات ساير اجزاي صورتهاي مالي اساسي
 عدم تاثير پذيري صورت جريان وجوه نقد از برخوردهاي متفاوت حسابداري در خصوص معاملات و رويدادهاي يکسان در سطح واحد تجاري موجب مي شود ارائه آن قابليت مقايسه جنبه عملياتي عملکرد مالي واحد تجاري مختلف را افزايش دهد.
دامنه کاربرد
کليه واحدهاي تجاري بايد صورت جريان وجوه نقد را طبق الزامات مندرج در اين استاندارد تهيه و آن را به عنوان يک صورت مالي مستقل به همراه ساير صورتهاي مالي ارائه کنند.
وجه نقد
عبارتست از موجودي نقدي و سپرده هاي ديداري نزد بانکها و موسسات مالي اعم از ريالي و ارزي( شامل سپرده هاي سرمايه گذاري کوتاه مدت بدون سررسيد) به کسر اضافه برداشتهايي که بدون اطلاع قبلي مورد مطالبه قرار مي گيرد.
معادل وجه نقد
عبارتست از سرمايه گذاريهاي کوتاه مدت سريع التبديل به وجه نقد که احتمال خطر کاهش در ارزش آن ناچيز بوده و به آساني و بدون اطلاع قبلي قابل تبديل به مبلغ معيني وجه نقد باشد و موعد آن در زمان تحصيل تا سررسيد حداکثر 3 ماه باشد به کسر وام ها و قرض الحسنه هاي دريافتي از بانکها و ساير اشخاص که ظرف 3 ماه از تاريخ تحصيل قابل بازپرداخت است.
جريان وجه نقد
عبارتست از افزايش يا کاهش در مبلغ وجه نقد ناشي از معاملات با اشخاص حقيقي يا حقوقي مستقل از شخصيت حقوقي واحد تجاري و ناشي از ساير رويدادها.
نکات قابل توجه در مورد تعريف وجه نقد
تعريف مذکور دربرگيرنده اقلامي از سرمايه گذاريها و استقراض کوتاه مدت که معمولا در صورت جريان وجوه نقد ساير کشورها تحت عنوان معادل وجه نقد از آنها ياد مي شود، نيست.
دلايل عدم شمول معادل وجه نقد در تعريف وجه نقد
 تفکيک اقلام معادل وجه نقد از ساير سرمايه گذاريهاي کوتاه مدت يا استقراضهاي کوتاه مدت بر اساس يک مرزبندي اختياري صورت مي گيرد.
 تعريف وجه نقد بدون شمول اقلام معادل وجه نقد، تطابق بيشتري با تفکر حاکم بر مديريت فعاليتهاي اقتصادي و فرهنگ رايج تجاري کشور دارد.
 انعکاس اقلام معادل وجه نقد در سرفصلهاي سرمايه گذاريها يا تأمين مالي، هماهنگي بيشتري بين اين صورت و طبقه بندي اقلام مربوط در ترازنامه فراهم مي آورد.
 قابليت مقايسه جريانهاي نقدي واحدهاي تجاري مختلف افزايش مي يابد.
طبقه بندي جريانهاي نقدي
صورت جريان وجوه نقد بايد منعکس کننده جريانهاي نقدي طي دوره تحت 5 سرفصل اصلي به ترتيب زير باشد:
§ فعاليتهاي عملياتي
§ بازده سرمايه گذاريها و سود پرداختي بابت تأمين مالي
§ ماليات بر درآمد
§ فعاليتهاي سرمايه گذاري
§ فعاليتهاي تأمين مالي
 صورت جريان وجوه نقد همچنين بايد شامل صورت تطبيق مانده اول دوره و پايان دوره وجه نقد باشد و هرگونه تفاوتهاي ارزي ناشي از مانده هاي وجه نقد ارزي که به سودوزيان منظور شده است، را نشان دهد.
طبقه بندي جريانهاي نقدي
 در ارائه جريانهاي نقدي، رعايت ترتيب سرفصلها و نيز ارائه جمع جريانهاي نقدي منعکس شده در هر سر فصل و جمع کل جريانهاي نقدي قبل از سرفصل فعاليتهاي تأمين مالي ضرورت دارد.
جريانهاي نقدي ناشي از فعاليتهاي عملياتي
 فعاليتهاي عملياتي عبارت از فعاليتهاي اصلي و مستمر مولد درآمد عملياتي واحد تجاري است. فعاليتهاي مزبور متضمن توليد و فروش کالا و خدمات است و هزينه ها و درآمدهاي مرتبط با آن در تعيين سود يا زيان عملياتي در صورت سود و زيان منظور مي شود.
 جريانهاي نقدي ناشي از فعاليتهاي عملياتي اساسا” دربرگيرنده جريانهاي ورودي و خروجي نقدي مرتبط با فعاليتهاي مزبور است.
جريانهاي نقدي ناشي از فعاليتهاي عملياتي
 از آنجا که طبقه بندي جريانهاي نقدي در صورت جريان وجوه نقد به سرفصلهاي مشخصي محدود شده است، همواره اين احتمال وجود دارد که برخي جريانهاي نقدي ماهيتا” به طورمستقيم با هيچ يک از سرفصلهاي اصلي قابل ارتباط نباشد. به اين لحاظ، به موجب اين استاندارد، در صورت وجود چنين اقلامي، جريانهاي نقدي مربوط به عنوان جريانهاي نقدي ناشي از فعاليتهاي عملياتي طبقه بندي مي شود.
روشهاي گزارشگري جريانهاي نقدي ناشي از فعاليتهاي عملياتي
 روش مستقيم
 روش غير مستقيم
روشهاي گزارشگري جريانهاي نقدي ناشي از فعاليتهاي عملياتي
روش مستقيم
بر اساس اين روش ناخالص وجوه دريافتي و پرداختي بر حسب طبقات عمده افشا مي شود، مگر در مورد برخي جريانهاي نقدي که بر مبناي خالص گزارش مي شود.
روشهاي گزارشگري جريانهاي نقدي ناشي از فعاليتهاي عملياتي
روش غير مستقيم
بر اساس اين روش، سود يا زيان عملياتي باانجام تعديلات زير به خالص جريانهاي نقدي ناشي از فعاليتهاي عملياتي تبديل مي شود:
§ اثر معاملات و رويدادهايي که داراي ماهيت غير نقدي است مثل هزينه استهلاک و هزينه مزاياي پايان خدمت کارکنان، و
§ اثر اقلامي که در محاسبه سود يا زيان عملياتي دوره جاري منظور شده باشد، ليکن جريانهاي نقدي مرتبط با آنها در دوره قبل حادث شده يا در دوره هاي آينده حادث خواهد شد و بالعکس مثل افزايش يا کاهش موجودي کالا، حسابهاي دريافتني و پرداختني نسبت به مانده پايان دوره قبل.
در ارائه جريانهاي نقدي ناشي از فعاليتهاي عملياتي،
تبعيت از الگوهاي زير ضروري است:
 در صورت کاربرد روش مستقيم، اجزاي تشکيل دهنده خالص جريانهاي نقدي ناشي از فعاليتهاي عملياتي در صورت جريان وجوه نقد ارائه مي شود و صورت تطبيق خالص جريانهاي نقدي ناشي از فعاليتهاي عملياتي با سود يا زيان عملياتي از طريق يادداشتهاي توضيحي ارائه مي شود.
 در صورت کاربرد روش غير مستقيم، خالص جريانهاي نقدي ناشي از فعاليتهاي عملياتي در صورت جريان نقد انعکاس مي يابد و صورت تطبيق آن با سود يا زيان عملياتي از طريق يادداشتهاي توضيحي ارائه مي شود.
مزاياي روش مستقيم:
1. دريافتها و پرداختهاي نقدي عملياتي را نشان مي دهد.
2. اطلاع ازمنابع مشخص دريافتهاي نقدي و مقاصد مربوط به پرداختهاي نقدي انجام شده در دوره هاي گذشته مي تواند در برآورد جريانهاي نقدي آتي مفيد واقع شود.
ايراد روش مستقيم:
1. فزوني مخارج برمنافع(در برخي موارد).
مزاياي روش غير مستقيم:
1. تفاوت بين سود عملياتي و جريان وجه نقد ناشي از فعاليتهاي عملياتي به گونه برجسته اي نشان داده مي شود.
2. ارائه تصويري از کيفيت سود واحد تجاري.
معايب روش غيرمستقيم:
1. منابع دريافتها و مقاصد پرداختها را به وضوح نشان نمي دهد.
2. در برآورد جريانهاي نقدي آتي از فايده کمتري در مقايسه با روش مستقيم برخوردار است.
جريانهاي نقدي ناشي ازبازده سرمايه گذاريها و سود پرداختي بابت تأمين مالي
 ارائه خالص جريان نقدي ناشي از فعاليتهاي عملياتي نبايد تحت تاثير ساختار سرمايه واحد تجاري قرار گيرد، بنابراين پرداختهاي مربوط به سود و کارمزد تأمين مالي بايد جداگانه نشان داده شود.
جريانهاي نقدي ناشي ازبازده سرمايه گذاريها و سود پرداختي بابت تأمين مالي
الف .جريانهاي نقدي ورودي:
§ سود و کارمزد دريافتي، و
§ سود سهام دريافتي شامل سود سهام دريافتي از شرکتهاي سرمايه پذيري که سرمايه گذاري در آنها به روش ارزش ويژه در حسابها انعکاس يافته است.
ب . جريانهاي نقدي خروجي:
§ سود وکارمزد پرداختي (اعم از اينکه به حساب دارايي تحصيل شده يا به هزينه دوره منظور شده باشد)،
§ سود سهام پرداختي،و
§ حصه اي از اقساط اجاره به شرط تمليک پرداختي که هزينه تأمين مالي محسوب مي شود.
جريانهاي نقدي ناشي ازبازده سرمايه گذاريها و سود پرداختي بابت تأمين مالي
 در مورد بانکها و شرکتهاي سرمايه گذاري که سود سهام و سود تسهيلات در محاسبه سود(زيان) عملياتي منظور مي شود، مبالغ ورودي و خروجي وجه نقد مرتبط با اقلام مذکور در فعاليتهاي عملياتي انعکاس مي يابد.
ماليات بر درآمد
§ دلايل انعکاس مجموع جريانهاي مرتبط با ماليات بر درآمد تحت سرفصل جداگانه:
 تفکيک جريانهاي نقدي مربوط به ماليات بر درآمد برحسب فعاليتهاي موجد آن اختياري خواهد بود.
 اين جريانها معمولا يک جريان منفرد است، در نتيجه تخصيص آن به ساير سرفصلهاي اصلي، اطلاعاتي در مورد جريانهاي نقدي واقعي واحد تجاري فراهم نمي آورد.


==================================================
طراحی وب سایت
پروژه های برنامه نویسی تجاری
دانلود پروژه های ASP.NET وب سایتهای آماده به همراه توضیحات
دانلود پروژه های سی شارپ و پایگاه داده SQL Server همراه توضیحات و مستندات
دانلود پروژه های UML نمودار Usecase نمودار class نمودرا activity نمودار state chart نمودار DFD و . . .
دانلود پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server به همراه مستندات و توضیحات
پروژه های حرفه ای پایگاه داده Microsoft access به همراه مستندات و توضیحات
دانلود پروژه های کارآفرینی
دانلود گزارشهای کارآموزی کارورزی تمامی رشته های دانشگاهی
قالب تمپلیت های آماده وب سایت ASP.NET به همراه Master page و دیتابیس
برنامه های ایجاد گالری عکس آنلاین با ASP.NET و JQuery و اسلایدشو به همراه کد و دیتابیس SQL کاملا Open Source واکنشگرا و ساده به همراه پایگاه داده
==================================================
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
07-22-2017, 12:11 PM
ارسال: #3
RE: نحوه ارائه صورتهای مالی
§ اين طبقه فقط ماليات بر درآمد را در بر مي گيرد و شامل مالياتهاي تکليفي نمي شود.
فعاليتهاي سرمايه گذاري
 جريانهاي نقدي حاصل از فروش سرمايه گذاري مرتبط با تحصيل و فروش سرمايه گذاريهاي کوتاه مدت و بلند مدت، داراييهاي ثابت مشهود و داراييهاي نامشهود و نيز پرداخت و وصول تسهيلات اعطايي به اشخاص مستقل ازواحدتجاري به جز کارکنان مي باشد.
جريانهاي نقدي ناشي ازفعاليتهاي سرمايه گذاري
الف . جريانهاي ورودي:
§ دريافتهاي نقدي حاصل از فروش سرمايه گذاري در سهام يا اوراق مشارکت يا دارايهاي ثابت مشهود و داراييهاي نامشهود،
§ دريافتهاي نقدي حاصل از وصول اصل وام هاي پرداختي به اشخاص شامل قرض الحسنه پرداختي ،
§ دريافتهاي نقدي مرتبط با اصل سپرده هاي سرمايه گذاري بلند مدت بانکي.
ب . جريانهاي خروجي :
§ پرداختهاي نقدي جهت تحصيل سرمايه گذاري در سهام يا اوراق مشارکت وداراييهاي ثابت مشهود و داراييهاي نامشهود،
§ سپرده گذاري نزد بانکها در قالب سپرده هاي سرمايه گذاري بلند مدت،
§ وام هاي نقدي پرداختي به ساير اشخاص شامل قرض الحسنه.
جريانهاي نقدي ناشي ازفعاليتهاي تأمين مالي
جريانهاي نقدي ناشي از فعاليتهاي تأمين مالي شامل دريافتهاي نقدي از تأمين کنندگان منابع مالي خارج از واحد تجاري و بازپرداخت اصل آن است.
الف . جريانهاي نقدي ورودي:
§ دريافتهاي نقدي حاصل از صدور سهام،
§ دريافتهاي نقدي حاصل از صدور اوراق مشارکت، وامها و ساير تسهيلات کوتاه مدت و بلند مدت.
ب . جريانهاي نقدي خروجي:
§ بازپرداخت اصل اوراق مشارکت، وام ها و ساير تسهيلات دريافتي ،
§ پرداخت حصه اصل اقساط اجاره به شرط تمليک،
§ پرداخت هر گونه مخارج و کارمزد( به جز سود تضمين شده و کارمزد پرداختي بابت تأمين مالي، در رابطه با اخذ تسهيلات مالي و صدور سهام و اوراق مشارکت.
گزارش برخي جريانهاي نقدي بر مبناي خالص
 دريافتها و پرداختهاي نقدي از جانب مشتريان، هنگامي که جريانهاي نقدي عملا” بيانگر فعاليتهاي مشتري باشد و نه واحد تجاري.
 دريافتها و پرداختهاي نقدي در رابطه با اقلامي که گردش آنها سريع، مبلغ آنها قابل ملاحظه و سر رسيد اوليه آنها حداکثر سه ماه باشد.
گزارش برخي جريانهاي نقدي ناشي از فعاليتهاي عملياتي بر مبناي خالص در بانکها و ساير موسسات مالي
 دريافتها و پرداختهاي نقدي مرتبط با قبول و بازپرداخت انواع سپرده ها.
 سپرده گذاري نزد بانکها و موسسات مالي و برداشت از آنها.
 تسهيلات و اعتبارات پرداختي به مشتريان و وصول اصل آنها.
سرمايه گذاري در واحدهاي تجاري فرعي و وابسته و صورت جريان وجوه نقد تلفيقي
 در مواردي که در حسابداري سرمايه گذاري در واحدهاي تجاري فرعي و وابسته از روش ارزش ويژه يا روش بهاي تمام شده استفاده مي شود، در صورت جريان وجوه نقد واحدتجاري سرمايه گذار تنها جريانهاي نقدي بين واحد تجاري و واحد تجاري سرمايه پذير گزارش مي شود.
سرمايه گذاري در واحدهاي تجاري فرعي و وابسته و صورت جريان وجوه نقد تلفيقي
 در صورت جريان وجوه نقد تلفيقي، جريانهاي نقدي داخل گروه بايد حذف شود. سود پرداختي به سهامداران اقليت در سرفصل بازده سرمايه گذاريهاو سود پرداختي بابت تأمين مالي منعکس مي شود.
 در صورت استفاده از روش ارزش ويژه براي انعکاس سرمايه گذاري واحدهاي تجاري فرعي در صورتهاي مالي تلفيقي، صورت جريان وجوه نقد تلفيقي تنها در برگيرنده جريانهاي نقدي واقعي بين گروه و واحد تجاري سرمايه پذير است.

 خالص ارزش داراييهاي واحد تجاري تحصيل شده يا فروش رفته،
 مابه ازاي پرداختي يا دريافتي به تفکيک حصه نقدي و غير نقدي، و
 نحوه محاسبه وجه نقد در يافتي يا پرداختي مندرج در متن صورت جريان وجوه نقد.
جريانهاي نقدي ارزي
 جريانهاي نقدي ناشي از معاملات ارزي بايد با اعمال نرخ ارز رايج در تاريخ تسويه نقدي( يا نرخ قراردادي) به ريال تسعير شده و در صورت جريان وجوه نقد ارائه شود.
 جريانهاي نقدي واحدهاي تجاري خارجي بايد بر همان مبنايي که براي تسعير عملکرد مالي آن به کار گرفته مي شود به ريال تسعير شده و در صورت جريان وجوه نقد تلفيقي ارائه شود.


جريانهاي نقدي ارزي در واحدهاي تجاري منفرد

 در مواردي که واحد تجاري معاملات ارزي انجام دهد، تا زماني که وجه نقد ارزي دريافت يا پرداخت نشده باشد اين معاملات اثري بر جريان وجوه نقد ندارد.

 هرگاه سود يا زيان ناشي از تسعير معاملات تسويه شده و نشده به سود و زيان دوره منظور شده باشد و اين سود يا زيان ماهيت عملياتي داشته باشد، در صورت کاربرد روش غير مستقيم، تعديل ديگري درسود عملياتي ضرورت نخواهد داشت.

جريانهاي نقدي ارزي در واحدهاي تجاري منفرد
 در موارد زير، در صورت استفاده از روش غير مستقيم، تعديل سود عملياتي لازم است:
الف . هر گاه بخشي از سود يا زيان تسعير معاملات عملياتي تسويه شده يا نشده به حساب سود و زيان دوره منظور نشده باشد.
ب . هر گاه سود يا زيان ناشي از تسعير معاملات غير عملياتي تسويه شده يا نشده درمحاسبه سود و زيان دوره منظور شده باشد.
ج . هرگاه سود يا زيان تسعير وجه نقد در محاسبه سود يا زيان عملياتي منظورشده باشد.

جريانهاي نقدي استثنايي
 جريانهاي نقدي استثنايي عملياتي بايد در صورت جريان وجوه نقد به طور جداگانه انعکاس يابد و افشاي کافي در مورد ماهيت آنها در يادداشتهاي توضيحي صورت گيرد.
 جريانهاي نقدي استثنايي که در صورت جريان وجوه نقد به طور جداگانه انعکاس مي يابد با “اقلام استثنايي” مندرج در صور ت سود و زيان ارتباطي نداشته و مستلزم قضاوت مستقل است.

جريانهاي نقدي استثنايي
 جريانهاي نقدي استثنايي به آن دسته از جريانهاي ورودي و خروجي اطلاق مي شود که:
1. با اهميت است،
2. از فعاليتهاي عادي واحد تجاري ناشي مي شود، و
3. در برگيرنده اقلامي است که به منظور ارائه تصوير مطلوب از انعطاف پذيري مالي واحد تجاري، افشاي جداگانه آنها به لحاظ استثنايي بودن ماهيت يا وقوع ضرورت مي يابد. مثل پيش در يافت عمده از خريداران که دريافت آن معمول نبوده است.
 افشاي اقلام استثنايي باعث :
1. کمک به استفاده کنندگان در پيش بيني جريانهاي نقدي آتي مي شود.
2. عدم شکل گيري تصويري نادرست از انعطاف پذيري مالي واحد تجاري در ذهن استفاده کنندگان مي شود.
جريانهاي نقدي غير مترقبه
 جريانهاي نقدي غير مترقبه شامل جريانهاي ورودي و خروجي وجه نقد است که:
1. داراي اهميت نسبي است.
2. از رويدادهاي خارج از فعاليتهاي عادي واحد تجاري ناشي شده است.
3. دربرگيرنده اقلامي است که به منظور ارائه تصوير مطلوبي از انعطاف پذيري مالي واحد تجاري، افشاي جداگانه آنها به لحاظ غير مترقبه بودن وقوع ضرورت مي يابد.
4. جريانهاي نقدي غير مترقبه بايد بر حسب ماهيت و قبل از آثار مالياتي آن تحت سرفصل اصلي مربوط در صورت جريان وجوه نقد به طور جداگانه نمايش يابد و افشاي کافي در مورد ماهيت آنها در يادداشتهاي توضيحي صورت گيرد.
5. جريانهاي غير مترقبه بسيار نادر است و معمولا با اقلام غير مترقبه که درصورت سود و زيان به طور جداگانه افشا مي شود، ارتباط دارد.
6. جريانهاي نقدي مالياتي مربوط به اقلام غير مترقبه علي رغم انعکاس جداگانه ماليات مربوط در صورت سود و زيان، درصورت جريان وجوه نقد به طور جداگانه منعکس نمي شود( به دليل تخصيص اختياري ماليات بر درآمد بر حسب فعاليتهاي به وجود آورنده آنها).
جريانهاي نقدي مرتبط با مطالبات و بدهيهاي بلندمدت عملياتي
 در برخورد با حسابهاي دريافتني و پرداختني اعم از بلند مدت و کوتاه مدت مسئله اصلي عملياتي بودن يا نبودن آنها است. تغييرات در اقلام علمياتي از قبيل مطالبات و بدهيهاي تجاري بلند مدت، مطالبات و بدهيهاي غير تجاري بلند مدت، به عنوان اقلام تعديل کننده سود عملياتي منظور مي شوند.
 ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان به عنوان يک بدهي عملياتي است و تغيير مانده اين حساب طي دوره در تعديل سود عملياتي در روش غير مستقيم مد نظر قرار مي گيرد.
معاملات غيرنقدي
 معاملاتي که مستلزم استفاده از وجه نقد نيست نبايد در صورت جريان وجوه نقد انعکاس يابد.
 اين معاملات، به استثناي معاملات مربوط به فعاليتهاي عملياتي، در صورت با اهميت بودن در يادداشتهاي توضيحي به نحوي مناسب افشاء مي شود.
 تغييرات در چارچوب حقوق صاحبان سرمايه که مبين طبقه بندي مجدد حسابهاي تشکيل دهنده حقوق صاحبان سرمايه است از قبيل افزايش سرمايه ازمحل اندوخته ها، جزو معاملات غير نقدي مستلزم افشاء تلقي نمي شوند.

تعديلات سنواتي
 در موارد زيادي اين تعديلات متضمن جريان وجه نقد در دوره جاري نيست و در صورت جريان وجه نقد دوره جاري انعکاس ندارد.
 آن قسمت از تعديلات سنواتي که متضمن جريان وجه نقد است، بر حسب ماهيت، در سر فصلهاي مربوطه ارائه مي شود.
نمونه اول: تعديل ذخيره استهلاک دارايهاي ثابت، اصلاح آثار انباشته ناشي از تغيير در رويه حسابداري.
نمونه دوم: پرداخت هزينه هاي عملياتي و ماليات سنوات قبل در دوره جاري.
افشاء
واحد تجاري بايد مبالغ با اهميت وجه نقد را که استفاده از آن توسط گروه واحدهاي تجاري مواجه با محدوديت است در يادداشتهاي توضيحي افشاء و در صورت لزوم توضيحات کافي در اين مورد ارائه کند مثل اقلامي که در اختيار يک واحد تجاري فرعي مستقر در يک کشور خارجي که به علت سياستهاي ارزي يا مقررات قانوني، قابل انتقال به ساير کشورها جهت استفاده واحد تجاري اصلي يا ساير واحدهاي تجاري فرعي گروه نيست.


==================================================
طراحی وب سایت
پروژه های برنامه نویسی تجاری
دانلود پروژه های ASP.NET وب سایتهای آماده به همراه توضیحات
دانلود پروژه های سی شارپ و پایگاه داده SQL Server همراه توضیحات و مستندات
دانلود پروژه های UML نمودار Usecase نمودار class نمودرا activity نمودار state chart نمودار DFD و . . .
دانلود پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server به همراه مستندات و توضیحات
پروژه های حرفه ای پایگاه داده Microsoft access به همراه مستندات و توضیحات
دانلود پروژه های کارآفرینی
دانلود گزارشهای کارآموزی کارورزی تمامی رشته های دانشگاهی
قالب تمپلیت های آماده وب سایت ASP.NET به همراه Master page و دیتابیس
برنامه های ایجاد گالری عکس آنلاین با ASP.NET و JQuery و اسلایدشو به همراه کد و دیتابیس SQL کاملا Open Source واکنشگرا و ساده به همراه پایگاه داده
==================================================
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
07-22-2017, 12:12 PM
ارسال: #4
RE: نحوه ارائه صورتهای مالی
استاندارد حسابداري شماره 6
گزارش عملکرد مالي

صورت سود و زيان
عملکرد مالي:
صورت سود و زيان جامع
اجزاي تشکيل دهنده عملکرد مالي
بخشهاي متعدد فعاليتهاي واحد تجاري داراي ويژگيهايي است که از نقطه نظر ثبات، مخاطره و قابليت پيش بيني با هم متفاوت است و اين امر افشاي جداگانه اجزاي تشکيل دهنده عملکرد مالي را در صورت سود و زيان و صورت سود و زيان جامع ايجاب مي کند.
گزارش درآمدها و هزينه ها
§ صورت سود و زيان
§ صورت سود و زيان جامع
درآمد: درآمد عبارتست از افزايش در حقوق صاحبان سرمايه به جز مواردي که به آورده صاحبان سرمايه مربوط مي شود.
هزينه: هزينه عبارتست از کاهش در حقوق صاحبان سرمايه به جز مواردي که به ستانده صاحبان سرمايه مربوط مي شود.
صورت سود و زيان جامع
صورت سود و زيان جامع به عنوان يک صورت مالي اساسي، بايد کل درآمدها و هزينه هاي شناسايي شده طي دوره را که قابل انتساب به صاحبان سرمايه است، به تفکيک اجزاي تشکيل دهنده آنها نشان دهد.
هدف از تهيه صورت سود و زيان و صورت سود و زيان جامع:
ارائه کليه درآمدها و هزينه هاي شناسايي شده طي دوره مالي است.
صورت سود و زيان جامع شامل درآمدها و هزينه هاي تحقق نيافته است.
بنابراين:

در هنگام تحقق، گزارش مجدد آنها ضرورت نمي يابد.
اقلام تشکيل دهنده صورت سود و زيان جامع
 سود و زيان خالص دوره طبق صورت سود و زيان.
 درآمدها و هزينه هاي تحقق نيافته ناشي از تغييرات آن دسته از داراييها و بدهيهايي که بر مبناي مستمر اساسا به منظور قادر ساختن واحد تجاري به انجام عمليات نگهداري مي شود.
 درآمدها و هزينه هايي که طبق رهنمودهاي حسابداري به استناد قوانين آمره مستقيما در حقوق صاحبان سهام منظور مي شود.
 تعديلات سنواتي( شامل اصلاح اشتباهات اساسي و آثار انباشته تغيير در رويه هاي حسابداري).
شرکت نمونه
صورت سود و زيان جامع
براي سال مالي منتهي به 29/12/2*13

سود خالص
مازاد تحقق نيافته ناشي از تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت
سود(زيان ) تحقق نيافته سرمايه گذاريهاي بلند مدت
سود جامع سال
تعديلات سنواتي
سود جامع شناسايي شده از تاريخ گزارشگري دوره مالي قبل
صورت سود و زيان جامع در قالب:
§ ارائه ترکيب جنبه هاي عملياتي با ساير جنبه هاي عملکرد مالي، و
§ ايجاد امکان عملي ارزيابي بازده سرمايه گذاري واحد تجاري از طريق ارائه اطلاعاتي علاوه بر اطلاعات مندرج در ساير صورتهاي مالي اساسي،
به اهداف گزارشگري مالي کمک مي کند.
صورت سود و زيان
براي ارائه اطلاعات مفيد جهت تصميمات اقتصادي، حداقل بايد موارد زير جداگانه نشان داده شود.
§ سود يا زيان عملياتي
§ سود يا زيان ناشي از فعاليتهاي عادي
§ سود يا زيان غير مترقبه
ارائه جداگانه اقلام استثنايي و نتايج مربوط به عمليات متوقف شده نيز لازم است.
اقلام استثنايي:
عبارت از اقلامي با اهميت نسبي است که منشا آن رويدادها يا معاملاتي مي باشد که درچارچوب فعاليتهاي عادي شرکت واقع مي گردد اما افشاي جداگانه آنها به لحاظ استثنايي بودن ماهيت يا وقوع ضرورت مي يابد.
نحوه انعکاس:
مبلغ هر قلم استثنايي( منفردا يا در صورت تشابه نوع، در مجموع) بايد جداگانه و ترجيحا در متن صورت سود و زيان تحت سرفصل درآمد يا هزينه مربوط افشا شود.

نمونه اقلامي که ممکن است در صورت اهميت نسبي استثنايي تلقي شود:
§ زيان بلاياي طبيعي در مناطقي که وقوع آن به طورمتناوب انتظار مي رود (ماهيت)
§ به هزينه بردن داراييهاي نامشهود خارج از فرآيند استهلاک (ماهيت)
§ زيان ناشي از انتقال صنايع مزاحم به خارج شهر( وقوع)
§ سود يا زيان حاصل از فروش يا خاتمه عمليات يک بخش از واحد تجاري (ماهيت)
§ هزينه غيرمعمول مطالبات مشکوک الوصول (وقوع)

توقف يک بخش از واحد تجاري
 يک بخش از واحد تجاري جزيي از عمليات واحد تجاري يا گروه است که از اهميت نسبي برخوردار بوده، به طور جداگانه قابل شناسايي باشد و فعاليتها، داراييها و نتايج مربوط به آنرا بتوان به وضوح از بقيه فعاليتهاي واحد تجاري تفکيک کرد.
 توقف يک بخش جهت انعکاس در زمره عمليات متوقف شده بايد داراي شرايط زير باشد:
1. اثر با اهميت بر ماهيت و زمينه اصلي فعاليت
2. قابل تشخيص بودن داراييها، بدهيها، نتايج عمليات و فعاليتهاي آن بخش.
توقف يک بخش از واحد تجاري
نکات مهم:
1. فروش و جايگزيني منظم داراييها جزء توقف عمليات محسوب نمي شود.
2. فروش يا خاتمه عمليات يک بخش که براي بهسازي توليد يا صرفه جويي در هزينه صورت گرفته، بخشي از عمليات در حال تداوم محسوب مي شود.

توقف يک بخش از واحد تجاري

نحوه ايجاد ذخيره براي عمليات متوقف شده
براي تعهدات ناشي از اتخاذ اين تصميم، که از محل سود عملياتي آتي بخش يا سود واگذاري داراييهاي آن جبران پذير نباشد، ذخيره در حسابها منظور مي شود. براي تعيين ذخيره موارد زير در نظر گرفته مي شود:
 هزينه پايان خدمت دسته جمعي کارکنان
 هزينه ادامه همکاري و کارکنان اصلي طي دوره کاهش عمليات
 زيان فروش داراييها
 مطالبات مشکوک الوصول ناشي از تصميم به توقف عمليات
 زيان ناشي از جرايم قراردادها

توقف يک بخش از واحد تجاري
شواهد ايجاد تعهد:
§ اعلام رسمي برنامه توقف
§ شروع عملي برنامه توقف يا وجود شرايط اجباري توقف
 قصد فروش در غياب قراردادهاي الزام آور بيانگر ايجاد تعهد نيست.

نحوه انعکاس در صورتهاي مالي
نتايج عمليات بخش متوقف شده از جمله سود يا زيان حاصل از واگذاري آن بخش به طور مجزا در صورت سود و زيان منعکس مي شود. درآمدها و هزينه هاي بخش متوقف شده در سرفصلهاي مربوط و ترجيحا در متن صورت سود و زيان جداگانه نمايش مي يابد. همچنين سود يا زيان حاصل از واگذاري بخش متوقف شده پس از تهاتر ذخاير منتقل شده از سال قبل، پس از سود( زيان) عملياتي منعکس مي شود.

افشاي اطلاعات در يادداشتهاي توضيحي
 مشخصات بخشي از واحد تجاري که در نظر است متوقف شود،
 تاريخ موثر توقف فعاليت، و
 نحوه توقف( فروش يا کنارگذاري).

اقلام غير مترقبه:
اقلامي با اهميت نسبي و بسيار غير معمول است که منشا آن رويدادهايي خارج از فعاليتهاي عادي شرکت بوده و از اين رو انتظار نمي رود به طور مکرر يا منظم تکرار شود. مثل زيان ناشي از بلاياي طبيعي يا مصادره داراييها.
نکته:
آنچه براي يک واحد تجاري غير مترقبه است، لزوما براي واحد تجاري ديگر غير مترقبه نيست.
نحوه برخورد:
اقلام غيرمترقبه و ماليات آن بايد در صورت سود و زيان جداگانه ارائه و دريادداشتهاي توضيحي به گونه مناسب تشريح شود. سهم اقليت از اقلام غير مترقبه مجزا نشان داده مي شود.
ماليات اقلام غيرمترقبه:
ماليات يکبار با احتساب و بار ديگر بدون احتساب اقلام غيرمترقبه محاسبه و تفاوت دو رقم ماليات اقلام غيرمترقبه تلقي مي شود.
اقلام سنوات قبل


تغيير در برآوردهاي تعديلات سنواتي
حسابداري

آثار انباشته تغيير در رويه هاي اصلاح اشتباهات اساسي
حسابداري
تغيير در برآوردهاي حسابداري
براي تهيه صورتهاي مالي برآورد اعداد و ارقام اجتناب ناپذير است. با وقوع رويدادهاي جديد، حصول تجربه بيشتر يا دستيابي به اطلاعات اضافي، تغيير در برآوردهاي قبلي ايجاد مي شود. نبايد به تغيير در برآوردها سير قهقرايي داد و ارقام سنوات قبل را تجديد نظر کرد.
§ تغيير در برآورد ممکن است صرفا بر دوره جاري اثر داشته باشد. مثل:
کمبود ذخيره هزينه آب و برق يا ذخيره م.م
§ تغيير در برآورد ممکن است بر دوره جاري و دوره هاي آتي تاثير داشته باشد.مثل:
تغيير عمر مفيد داراييهاي ثابت
تعديلات سنواتي
 تعديلاتي با اهميت نسبي است که به سنوات قبل مربوط مي شود و از تغيير رويه حسابداري يا اصلاح اشتباهات اساسي ناشي مي گردد. تعديلات سنواتي، اصلاحات تکرار شونده معمول و تعديل برآورد مالي انجام شده در سنوات قبل را شامل نمي شود.
 تعديلات سنواتي موجب ارائه مجدد ارقام صورتهاي مالي سال قبل و تعديل مانده سود( زيان) انباشته اول دوره مي شود.
دلايل تغيير در رويه هاي حسابداري
§ ارائه مطلوبتر صورتهاي مالي
§ الزامات قوانين آمره
§ انتشار استانداردهاي حسابداري جديد
آثار مالي تغيير در رويه هاي حسابداري
سال مورد گزارش : صورت سود و زيان
سالهاي قبل : تعديلات سنواتي
اشتباهات اساسي
اشتباهاتي که در دوره مالي جاري کشف شده و از چنان اهميتي برخودار است که تصويرمطلوب صورتهاي مالي منتشره يک يا چند دوره مالي گذشته را مخدوش کرده و در نتيجه آن را فاقد اعتبار مي سازد، به گونه اي که چنانچه اين اشتباهات در زمان انتشار صورتهاي مالي مربوطه کشف مي شد، از انتشار صورتهاي مالي حاوي چنين اشتباهاتي خود داري مي گرديد.
 اشتباهات رياضي
 اشتباه در اعمال رويه هاي حسابداري
 تعبير نادرست يا ناديده گرفتن واقعيتهاي موجود در زمان تهيه صورتهاي مالي
 تغيير از يک رويه غير استاندارد حسابداري به يک رويه استاندارد
 موارد تقلب

صورت سود و زيان
اطلاعاتي که بايد در متن صورت سود و زيان يا در يادداشتهاي توضيحي ارائه شود:
 افشاي اقلام هزينه هاي عملياتي بر اساس ماهيت هزينه ها
- هزينه استهلاک
- هزينه پرسنلي
- هزينه مواد
 سود اعلام شده يا پيشنهادي هر سهم
طبقه بندي بر مبناي کارکرد هزينه
فروش
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته
سود ناويژه
ساير درآمدهاي عملياتي
هزينه هاي عمومي، اداري و فروش
ساير هزينه هاي عملياتي
سود عملياتي
طبقه بندي برمبناي ماهيت هزينه
فروش
ساير درآمدهاي عملياتي
تغيير موجودي کالاي ساخته شده و کالاي در جريان ساخت
مواد مصرف شده
هزينه دستمزد
هزينه استهلاک
ساير هزينه هاي عملياتي
جمع هزينه هاي عملياتي
سود عملياتي
حساب سود وزيان انباشته
بلافاصله پس از صورت سود و زيان دوره ارائه مي شود.
اجزاي تشکيل دهنده:
سود يا زيان اول دوره
سود يا زيان دوره
تعديلات سنواتي
مبالغ انتقالي از ساير سرفصلهاي حقوق صاحبان سهام
سود سهام پيشنهادي
مبالغ انتقالي به اندوخته هاي جاري( قانوني) و اختياري
تغييرات حقوق صاحبان سهام

استاندارد حسابداري شماره 7

حسابداري مخارج تحقيق و توسعه

دامنه کاربرد
1. اين استاندارد در رابطه با حسابداري مخارج تحقيق و توسعه کاربرد دارد.
2. فعاليتهاي زير در اين استاندارد مورد بحث قرار نمي گيرد:
الف . فعاليتهاي تحقيق وتوسعه اي که به موجب قرارداد براي ديگران انجام مي شود.
ب . عمليات اکتشاف نفت، گاز و ذخاير معدني.

فعاليتهاي تحقيق و توسعه
فعاليتهايي است که در يکي (يا بيش از يکي) از زمينه هاي گسترده زير واقع شود:
الف . تحقيق محض (يا پايه اي)،
ب . تحقيق کاربردي، يا
ج. توسعه.
تحقيق محض يا پايه اي
کار تجربي يا نظري است که عمدتا” به منظور کسب دانش علمي يا فني جديد انجام مي شود و اساسا” معطوف به هدف کاربردي مشخصي نيست.


==================================================
طراحی وب سایت
پروژه های برنامه نویسی تجاری
دانلود پروژه های ASP.NET وب سایتهای آماده به همراه توضیحات
دانلود پروژه های سی شارپ و پایگاه داده SQL Server همراه توضیحات و مستندات
دانلود پروژه های UML نمودار Usecase نمودار class نمودرا activity نمودار state chart نمودار DFD و . . .
دانلود پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server به همراه مستندات و توضیحات
پروژه های حرفه ای پایگاه داده Microsoft access به همراه مستندات و توضیحات
دانلود پروژه های کارآفرینی
دانلود گزارشهای کارآموزی کارورزی تمامی رشته های دانشگاهی
قالب تمپلیت های آماده وب سایت ASP.NET به همراه Master page و دیتابیس
برنامه های ایجاد گالری عکس آنلاین با ASP.NET و JQuery و اسلایدشو به همراه کد و دیتابیس SQL کاملا Open Source واکنشگرا و ساده به همراه پایگاه داده
==================================================
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
07-22-2017, 12:13 PM
ارسال: #5
RE: نحوه ارائه صورتهای مالی
تحقيق کاربردي
پژوهشي بديع يا منتقدانه است که به منظورکسب دانش علمي يا فني جديد انجام مي شود و معطوف به هدف کاربردي مشخصي است.
توسعه
عبارتست از بکارگيري دستاوردهاي تحقيقاتي يا ساير دانش ها در برنامه يا طرحي براي:
1. توليد مواد، ابزار ومحصولات يا ارائه خدمات جديد يا اساسا” بهسازي شده،
2. استقرار فرايندها يا سيستمهاي جديد پيش از آغاز توليد يا کاربرد تجاري، يا
3. بهسازي اساسي مواردي که قبلا” توليد يا ارائه گرديده و يا استقرار يافته است.
انواع مخارج تحقيق و توسعه
 اصطلاح تحقيق و توسعه در حال حاضر طيف وسيعي از
فعاليتها، از جمله فعاليتهاي بخش خدمات را در بر مي گيرد.
 واژه توسعه در بر گيرنده فعاليتهاي زير نمي باشد:
§ فعاليتهاي مرتبط با گسترش واحدهاي توليدي موجود
§ ايجاد واحدهاي توليدي جديد فاقد نوآوري
 ملاک تشخيص فعاليتهاي تحقيق وتوسعه ازساير فعاليتها:
§ وجود يا نبود عامل مهم نوآوري در اين فعاليتهاست.
نمونه هايي از فعاليتهاي تحقيق
 کارهاي تجربي، نظري و ساير کارهايي که معطوف به دستيابي به دانش جديد يا پيشبرد دانش موجود باشد،
 کنکاش در جهت کشف موارد کاربرد دانش مذکور،
 فرموله کردن و طراحي کاربردهاي احتمالي کارهاي مذکور،
 جستجو جهت محصول، خدمت يا فرايند جايگزين، و
 ايجاد سيستم نرم افزار رايانه اي براي استفاده در يک فعاليت خاص تحقيق.

نمونه هايي از فعاليتهاي توسعه
 ارزيابي محصول، خدمت يا فرايند جايگزين،
 طراحي، ساخت و آزمايش نمونه ها و مدل ها قبل از مرحله توليد،
 طراحي ابزار، قالبها، محصولات، خدمات، فرايندها يا سيستم هايي با هدف بکارگيري فناوري جديد با بهسازي موارد موجود،
 طراحي، ساخت و راه اندازي تجهيزات وماشين آلات آزمايشي در حدي که ازنظر اقتصادي، توليد تجاري تلقي نشود، و
 ايجاد سيستم نرم افزار رايانه اي براي استفاده در يک فعاليت خاص توسعه.

نمونه فعاليتهايي که ممکن است با فعاليت تحقيق و توسعه ارتباط نزديک داشته باشد، ليکن فعاليت تحقيق و توسعه محسوب نمي شود عبارت است از:
 آزمايش و بررسي تجهيزات در مراحل اوليه توليد تجاري و کنترل کيفي و کمي محصولات در مراحل توليد تجاري،
 تغييرات ادواري ومعمول در محصولات و خدمات و.. حتي اگر نوعي بهسازي باشند،
 تطبيق امکانات موجود توليد با الزامات خاص يا نياز مشتري به عنوان بخشي از فعاليت مستمر تجاري،
 هزينه هاي مربوط به رفع عيوب ماشين آلات در دوران توليد تجاري،
 کارهاي حقوقي واداري در ارتباط با تقاضاي ثبت، سوابق و دعاوي مربوط به حق اختراع و فروش يا صدور پروانه توليد،
 فعاليتهايي (از جمله مهندسي ساخت و طراحي) در جهت ساخت، جابجايي، آرايش جديد يا راه اندازي تجهيزات و تاسيسات به جز آنهايي که انها در ارتباط با پروژه تحقيق و توسعه خاصي انجام شود،
 بررسي وضعيت بازار، و
 ايجاد و توسعه سيستم رايانه اي براي بهبود روشهاي اداري يا فروش، هزينه اجاره نرم افزار رايانه اي غير مرتبط با فعاليت خاص تحقيق و توسعه و هزينه هاي مستمر بهبود سيستم نرم افزاري موجود.
حسابداري مخارج تحقيق و توسعه
مخارج تحقيق محض و کاربردي:
در دوره وقوع به عنوان هزينه شناسايي مي شود؛
به استثناي
بهاي تمام شده داراييهاي ثابت مشهود و داراييهاي نامشهودي که به منظور تامين تسهيلات لازم جهت فعاليتهاي تحقيق و توسعه طي چند دوره مالي خريداري يا ساخته مي شود که بايد:
جزء مخارج سرمايه اي منظور و در طول عمر مفيد آنها، مستهلک شود.
حسابداري مخارج تحقيق و توسعه
مخارج توسعه:
بايد در دوره وقوع هزينه شود؛
مگر در صورت وجود کليه شرايط زير:
الف. مشخص و موجود بودن پروژه و نيز وجود تعريفي روشن از آن
ب. قابل تشخيص بودن مخارج مربوط به طور جداگانه وقابل اندازه گيري بودن مخارج به گونه اي اتکاپذير
ج. ارزيابي مثبت ماحصل پروژه با اطميناني معقول
د. انتظاردرآمدهاي آتي مربوط بيشتري نسبت به ميزان مخارج تحمل شده بعدي
ه. وجود منابع کافي جهت تکميل پروژه
که بايد آن را تا ميزاني که نسبت به قابليت بازيافت آن اطمينان معقول وجود دارد،بعنوان دارايي شناسايي کرده ودرطول دوره استفاده آنرا مستهلک نمود.
حسابداري مخارج تحقيق وتوسعه
مخارج توسعه
 مخارج توسعه هر پروژه که به عنوان دارايي شناسايي شده است، بايد در پايان هر دوره مالي بررسي شود. در مواردي که شرايط توجيه کننده شناخت مخارج به عنوان دارايي وجود نداشته باشد يا قابل ترديد باشد، اين مخارج بايد، پروژه به پروژه، به ميزاني که بازيافت نمي شود، بلافاصله هزينه شود.
 مخارج توسعه اي که قبلا به هزينه منظور شده است نبايد به حساب دارايي برگشت شود، حتي اگر موارد عدم اطميناني که باعث به هزينه منظور کردن آنها گرديده بود برطرف شده باشد.
افشا
 موارد زير بايد در يادداشتهاي توضيحي افشا شود:
الف . رويه حسابداري مخارج تحقيق و توسعه (از جمله روشهاي استهلاک، عمر مفيد يا نرخهاي استهلاک)
ب . مجموع مخارج تحقيق و توسعه که به سود و زيان دوره منظور شده است. مبلغ مزبور بايد به “مبالغي که طي دوره جاري مستقيما” به هزينه منظور شده” و “مبالغ انتقالي از حساب دارايي” تفکيک شود، و
ج . گردش حساب دارايي (مخارج توسعه).
 مخارج توسعه اي که به عنوان دارايي شناسايي شده است بايد جزء داراييهاي نامشهود در ترازنامه انعکاس يابد.
استاندارد حسابداري شماره 8

حسابداري موجودي مواد و کالا
دامنه کاربرد
اين استاندارد نحوه ارزشيابي وانعکاس موجودي مواد و کالا در صورتهاي مالي را تشريح مي کند وموارد زير را در بر نمي گيرد:
 کار در جريان پيشرفت پيمانهاي بلند مدت
 ابزارهاي مالي پيچيده
 موجودي گله هاي دام، محصولات کشاورزي، جنگلي ومعدني در مواردي که اين اقلام در صنايع مربوط، به خالص ارزش فروش اندازه گيري مي شود.
موجودي مواد وکالا به داراييهايي اطلاق مي شود که:
 براي فروش در روال عادي عمليات واحد تجاري نگهداري مي شود،
 به منظور ساخت محصول يا ارائه خدمات در فرآيند توليد قرار دارد،
 به منظور ساخت محصول يا ارائه خدمات، خريداري شده و نگهداري مي شود،
 ماهيت مصرفي دارد و بطور غير مستقيم در جهت فعاليت واحد تجاري مصرف مي شود.
طبقات مختلف موجوديها شامل موارد زير مي باشد:
 مواد اوليه،
 کار در جريان پيشرفت (شامل کالاي در جريان ساخت وکارهاي خدماتي در جريان تکميل)،
 کالاي ساخته شده و کالاي خريداري شده براي فروش، مواد و کالاي در راه (با توجه به مقطع زماني انتقال مالکيت)،
 ساير اقلام مصرفي (از قبيل قطعات و لوازم يدکي ماشين آلات، ملزومات و مواد غير مستقيم)، و
 اقلامي که به طور معمول و با توجه به شرايط ايجاد شده به منظور فروش نگهداري مي شود (از قبيل ضايعات توليد، داراييهاي ثابت برکنار شده و اقلام اسقاطي).
اندازه گيري موجودي مواد و کالا
 موجودي مواد وکالا بايد بر مبناي “اقل بهاي تمام شده وخالص ارزش فروش” تک تک اقلام يا گروههاي مشابه اندازه گيري شود.

 خالص ارزش فروش: عبارت است از بهاي فروش (بعد از کسر تخفيفات مربوط به تسويه حساب) پس از کسر:
§ مخارج برآوردي تکميل، و
§ مخارج برآوردي بازاريابي، فروش و توزيع.
ارزش قابل انعکاس موجودي در صورتهاي مالي

اقل
بهاي تمام شده خالص ارزش فروش
نکاتي در مورد خالص ارزش فروش
موارد به کار گيري خالص ارزش فروش:
 افزايش هزينه ها يا کاهش قيمت فروش،
 خراب شدن موجودي،
 ناباب شدن محصولات،
 تصميم شرکت مبني بر ساخت محصولات به زيان (به
عنوان بخشي از استراتژي شرکت)، و
 وقوع اشتباهاتي در توليد يا خريد.
نکاتي در مورد خالص ارزش فروش

مقايسه خالص ارزش فروش موجوديها با جمع
کل بهاي تمام شده آنها باعث:
تهاتر زيانها و سودها مي شود
لذا اقلام بايد جداگانه با هم مقايسه شوند
چنانچه اين کار عملي نباشد:
بايد گروههاي کالا و يا کالاهاي مشابه را
جمعا” در نظر گرفت.

اقلامي از موجوديهايي که به صورت گروهي ارزيابي مي شوند بايد ويژگيهاي زير را دارا باشند:
§ مربوط به خط توليد يکساني باشند،
§ اهداف يا کاربرد مشابهي داشته باشند،
§ در ناحيه جغرافيايي واحدي توليد و فروخته شوند، و
§ نتوان آنها را عملا جدا از ساير اقلام خط توليد ارزيابي کرد.
نکته
چنانچه نتوان به طور معقول انتظار داشت که براي بازيافت دارايي، درآمدهاي آتي کافي وجود نداشته باشد، مبالغ غير قابل بازيافت به عنوان هزينه کاهش ارزش موجودي مواد و کالا به سود و زيان منظور مي شود. از اينرو، موجودي مواد و کالا به اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش انعکاس مي يابد.
بهاي تمام شده موجوديها شامل مخارج زير است:
 مخارج خريد
 مخارج تبديل
 ساير مخارج لازم براي رساندن کالا يا خدمات به مکان و شرايط فعلي
مخارج خريد شامل موارد زير است:
بهاي خريد،
+ هر گونه مخارج ديگري از قبيل حقوق وعوارض گمرکي وحمل که مستقيما” به خريد مربوط مي گردد،
- تخفيفات تجاري،
+ برخي مخارج به شرح زيرکه درصورت احراز شرايط مربوط، قابل احتساب درمخارج خريد است:
§ مخارج تامين مالي واردات مواد و کالا به صورت اعتباري به شرط آنکه واردات مزبور به صورت نقدي مجاز نباشد.
§ مابه التفاوتهاي ريالي ناشي از افزايش نرخ ارز، به شرط اينکه تخصيص آن امکانپذير باشد.
مخارج تبديل شامل موارد زير است
مخارجي که مستقيما” به اقلام توليد شده مربوط مي گردد. مثل: کار مستقيم
+ مخارجي که به طور غير مستقيم به اقلام توليد شده مربوط مي گردد (سربار توليد شامل سربار ثابت متغير). مثل: استهلاک
تخصيص مخارج سربار توليد
 تخصيص سربار بر اساس ظرفيت معمول فعاليت واحد تجاري صورت مي گيرد.
 ظرفيت معمول: متوسط محصول توليدي مورد انتظار در شرايط عادي طي چند دوره يا فصل، مي باشد.
تخصيص مخارج سربار توليد
نحوه تعيين سطح معمول فعاليت
 جهت تعيين سطح معمول فعاليت واحد تجاري عوامل زير را بايد در نظر داشت:
§ ميزان توليد مورد نظر، تحت شرايط کار حاکم در
طول سال (يک يا دو نوبت کاري)،
§ بودجه سطح فعاليت سال تحت بررسي و سال
بعد از آن، و
§ سطح توليد سال جاري و سالهاي قبل.
نکاتي در مورد تخصيص مخارج سربار
 مخارج مديريت عمومي برخلاف مديريت عملياتي در مخارج تبديل منظور نمي شوند.
 در تخصيص مخارج دواير خدماتي مرکزي مبنا ميزان خدماتي است که در رابطه به عمليات مختلف ارائه مي شود.
 مخارج ظرفيت بلا استفاده به عنوان هزينه عملياتي پس از سود ناخالص دوره در صورت سود و زيان منعکس مي شود.


==================================================
طراحی وب سایت
پروژه های برنامه نویسی تجاری
دانلود پروژه های ASP.NET وب سایتهای آماده به همراه توضیحات
دانلود پروژه های سی شارپ و پایگاه داده SQL Server همراه توضیحات و مستندات
دانلود پروژه های UML نمودار Usecase نمودار class نمودرا activity نمودار state chart نمودار DFD و . . .
دانلود پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server به همراه مستندات و توضیحات
پروژه های حرفه ای پایگاه داده Microsoft access به همراه مستندات و توضیحات
دانلود پروژه های کارآفرینی
دانلود گزارشهای کارآموزی کارورزی تمامی رشته های دانشگاهی
قالب تمپلیت های آماده وب سایت ASP.NET به همراه Master page و دیتابیس
برنامه های ایجاد گالری عکس آنلاین با ASP.NET و JQuery و اسلایدشو به همراه کد و دیتابیس SQL کاملا Open Source واکنشگرا و ساده به همراه پایگاه داده
==================================================
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
07-22-2017, 12:13 PM
ارسال: #6
RE: نحوه ارائه صورتهای مالی
ساير مخارج
 موارد زير، نمونه هايي از مخارجي است که در بهاي تمام شده موجوديها منظور نمي شود و در دوره وقوع به عنوان هزينه شناسايي مي گردد:
§ مبالغ غير عادي مربوط به ضايعات قابل کنترل،
§ مخارج انبارداري به استثناي مخارجي که در فرايند توليد براي انبارداري محصولاتي که نياز به پردازش بيشتر دارند، انجام مي شود،
§ سربار اداري،
§ مخارج فروش.
روشهاي محاسبه بهاي تمام شده موجودي مواد وکالا
§ اولين صادره از اولين وارده،
§ ميانگين موزون،
§ شناسايي ويژه،
§ اولين صادره از آخرين وارده،
§ موجودي پايه، و
§ خرده فروشي.

روشهاي مجاز تعيين بهاي تمام شده موجوديها
 شناسايي ويژه
 اولين صادره از اولين وارده
 ميانگين موزون
دلايل رد روشهايي مانند اولين صادره از آخرين وارده
و موجودي پايه:
 نامربوط بودن مبلغ موجودي مواد وکالا با مخارج اخير براي خريد مواد و کالا
 گمراه کننده بودن مبلغ موجودي
 تحريف سود وزيان
نکاتي در مورد خالص ارزش فروش
 هر گاه شرايطي که قبلا” منجربه انعکاس ارزش موجوديها به مبلغي کمتر از بهاي تمام شده گرديده، ديگر برقرار نباشد، ارزش موجودي انتقالي از دوره قبل بايد تا مبلغ ارزش فروش جديد(حداکثر تا حد ميزان کاهش قبلي) افزايش داده شود.
 در شرايط استثنائي، هنگامي که تعيين خالص ارزش فروش، به گونه اي قابل اتکا امکان پذير نباشد واحتمال رود که بهاي جايگزيني در حد متعارفي کمتر از خالص ارزش فروش باشد، بهاي جايگزيني مي تواند تقريبي قابل قبول باري خالص ارزش فروش تلقي شود.
نکاتي در مورد خالص ارزش فروش
 اگر خالص ارزش فروش موجودي مواد کمتر از بهاي تمام شده آن باشد و به شرط اينکه کالاهاي ساخته شده از اين مواد با سود به فروش برسند، مبلغ دفتري مواد اوليه کاهش نمي يابد.
 اگر خالص ارزش فروش کالاي تکميل شده کمتر از بهاي تمام شده آن باشد، بايد قطعات منفصله و نيمه ساخته اين کالاها نيز مورد ملاحظه قرار گيرند تا نسبت به لزوم ايجاد ذخيره تصميم گيري شود.
شناخت موجودي کالا به عنوان هزينه
دوره شناخت شرح
در دوره شناسايي درآمد مربوطه مبلغ دفتري موجودي فروش رفته

در دوره کاهش ارزش مبلغ کاهش ارزش موجودي ناشي از
قاعده “اقل بهاي تمام شده و خالص
ارزش فروش”
در دوره وقوع زيانهاي مربوط کليه زيانهاي مرتبط با موجودي
در طي عمر مفيد دارايي

مبلغ دفتري موجودي کالايتخصيص
يافته به دارايهاي ديگر
افشا
 رويه هاي حسابداري موجوديها در يادداشتهاي توضيحي
 طبقه بندي مبالغ موجوديها متناسب با ماهيت فعاليت واحد تجاري در يادداشتهاي توضيحي
 هزينه کاهش ارزش موجوديها ناشي از اعمال قاعده “اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش”
 بهاي تمام شده موجوديهاي فروش رفته طي دوره
 موجوديهايي که در وثيقه بدهي هاي واحد تجاري مي باشند.
استاندارد حسابداري شماره 9

حسابداري پيمانهاي بلند مدت
هدف استاندارد
هدف اين استاندارد تجويز نحوه حسابداري درآمدها و هزينه هاي مرتبط با پيمانهاي بلند مدت در صورتهاي مالي پيمانکار است.
اين استاندارد معيارهاي شناخت مندرج در مفاهيم نظري گزارشگري مالي را جهت تعيين زمان شناخت درآمد و هزينه هاي پيمان به عنوان اقلام صورت سود و زيان بکار مي گيرد. اين استاندارد همچنين، رهنمودهايي را براي اعمال اين معيارها ارائه مي کند.
دامنه کاربرد
اين استاندارد بايد براي حسابداري پيمانهاي بلند مدت در صورتهاي مالي پيمانکار به کار گرفته شود.
پيمان بلند مدت
پيماني است که:
1. براي طراحي، توليد يا ساخت يک دارايي منفرد قابل ملاحظه يا ارائه خدمات (يا ترکيبي از داراييها يا خدمات که تواما يک پروژه را تشکيل دهد) منعقد مي شود، و
2. مدت زمان لازم براي تکميل پيمان عمدتا” چنان است که فعاليت پيمان در دوره هاي مالي متفاوت قرار مي گيرد.

نکته
پيماني که طبق اين استاندارد، بلند مدت تلقي مي گردد، معمولا در طول مدتي بيش از يکسال انجام خواهد شد. با اين حال، مدت بيش از يکسال، مشخصه اصلي يک پيمان بلند مدت نيست. بنابراين:
برخي پيمانهاي با مدت کمتر از يکسال، هرگاه از نظر فعاليت دوره، داراي چنان اهميت نسبي باشد که عدم انعکاس درآمد و هزينه عملياتي و سود مربوط به آن منجر به مخدوش شدن درآمد و هزينه عملياتي و نتايج دوره و عدم ارائه تصويري مطلوب توسط صورتهاي مالي گردد، بايد به عنوان پيمان بلند مدت محسوب شود، مشروط بر اينکه رويه متخذه در واحد تجاري از سالي به سال ديگر به طور يکنواخت اعمال گردد.
پيمان مقطوع
پيمان بلند مدتي است که به موجب آن پيمانکار با يک مبلغ مقطوع براي کل پيمان يا يک نرخ ثابت براي هر واحد موضوع پيمان که در برخي از موارد ممکن است بر اساس مواردي خاص مشمول تعديل قرار گيرد، توافق ميکند.
پيمان اماني
(پيمان با حق الزحمه مبتني بر مخارج)
پيمان بلند مدتي است که به موجب آن مخارج قابل قبول يا مشخص شده در متن پيمان به پيمانکار تاديه و درصد معيني از مخارج مزبور يا حق الزحمه ثابتي به پيمانکار پرداخت شود.
پيش دريافت پيمان
بخشي از مبالغ دريافتي توسط پيمانکار است که کار مربوط به آن تا تاريخ ترازنامه انجام نشده است.
مبالغ دريافتي بابت پيشرفت کار عبارت است از:
 علي الحسابها
مبالغي است که به طور موقت در قبال حسابهاي صادره در دست بررسي دريافت مي شود.
ساير دريافتها
عبارتست از اقلامي که ماهيت علي الحساب نداشته، ليکن در قبال پيشرفت کار دريافت مي شود و نيز در برگيرنده آن بخش از مبالغ پيمان است که کار مربوط به آن تا تاريخ ترازنامه انجام شده است.
مبالغ دريافتني بابت پيشرفت کار
عبارتست از مبالغ قابل دريافت که بابت صورت حساب هاي صادره در حسابها منظور شده است.
زيان هاي قابل پيش بيني
 زيان هايي است که انتظار مي رود درطول مدت پيمان ايجاد شود (با احتساب مبالغ برآوردي هزينه کارهاي اصلاحي و تضميني و هر گونه هزينه هاي مشابهي که تحت شرايط پيمان قابل بازيافت نيست).
 مبلغ زيان مذکور بدون توجه به موارد زير براورد مي شود:
§ شروع يا عدم شروع کار پيمان.
§ حصه اي از کار که تا تاريخ ترازنامه انجام شده است.
§ ميزان سودي که انتظار مي رود از پيمانهاي ديگر حاصل شود.
تجزيه و ترکيب پيمانها
الزامات اين استاندارد به استثناي موارد زير، بايد براي هر پيمان به طور جداگانه بکار گرفته شود:
§ پيمان بلند مدتي که از چند بخش جداگانه تشکيل شده باشد و حائز شرايطي باشد که بتوان عملکرد هر بخش آن را به مثابه پيماني جداگانه در نظر گرفت.
§ گروه پيمانهايي که حائز شرايطي هستند که مي توان آنها را به عنوان يک پيمان واحد تلقي کرد.
تجزيه و ترکيب پيمانها
هر گاه پيمان بلند مدتي از چند بخش جداگانه تشکيل شده باشد، در صورت تحقق شرايط زير، عملکرد هر بخش بايد به مثابه پيماني جداگانه در نظر گرفته شود:
 در مورد هر بخش پيشنهاد قيمت جداگانه اي ارائه شده باشد،
 مذاکرات هر بخش به طور جداگانه صورت گرفته و طرفين پيمان حق قبول يا رد آن بخش را داشته باشند، و
 درآمدها وهزينه هاي هر بخش به طور جداگانه اي قابل تشخيص باشد.
تجزيه و ترکيب پيمانها
در صورت تحقق شرايط زير، گروه پيمانها را اعم از اينکه داراي يک يا چند کارفرما باشد، بايد به عنوان يک پيمان واحد تلقي کرد :
 گروه پيمانها به عنوان يک مجموعه مورد مذاکره قرار گرفته باشد،
 وابستگي پيمانها به يکديگر به گونه اي باشد که در عمل بخشي از يک پروژه سودآور را تشکيل دهد، و
 پيمانها به طور همزمان يا متوالي اجرا شود.
درآمد پيمان
درآمد پيمان بايد دربرگيرنده موارد زير باشد:
 مبلغ اوليه درآمد که در پيمان مورد توافق قرار گرفته است،
 تغيير در ميزان کار پيمان، ادعا و ساير دريافتهاي تشويقي در ارتباط با عمليات پيمان:
§ تا ميزاني که احتمال رود اين موارد منجر به درآمد گردد، و
§ اين موارد را بتوان به گونه اي قابل اتکا اندازه گيري کرد.
درآمد پيمان
 درآمد پيمان به ارزش منصفانه مابه ازاي دريافتي يا دريافتني اندازه گيري مي شود.
 در اندازه گيري درآمد پيمان، برآوردها اغلب با وقوع رويدادها و رفع ابهامات تجديد نظر مي شود. بدين ترتيب مبلغ درآمد ممکن است از دوره اي به دوره ديگر تغيير کند.
مثالهايي از مواردي که ممکن است باعث تغيير مبلغ درآمد از دوره اي به دوره ديگر شوند:
الف. توافق پيمانکار و کارفرما در مورد تغييرات يا ادعاها، در دوره اي پس از دوره انعقاد پيمان،
ب. در پيمانهاي مقطوع به موجب مفاد پيمان از جمله تعديل آحاد بها،
ج. وجود جرايم تاخير در تکميل کار،
د. در پيمانهاي مقطوع متضمن نرخ ثابت براي هر واحد محصول، افزايش تعداد واحدها.
درآمد پيمان
تغيير پيمان
تغيير پيمان عبارت است از:
دستورکارفرما مبني بر تغيير در دامنه کاري که قرار است طبق مفاد پيمان انجام شود.
تغيير ممکن است موجب افزايش يا کاهش درآمد پيمان شود. براي نمونه، مي توان از تغيير در مشخصات يا طراحي يک دارايي وتغيير در مدت پيمان نام برد.
تغيير زماني در درآمد پيمان منظور مي شود که:
 تصويب تغيير و مبلغ درآمد حاصله توسط کارفرما محتمل باشد، و
 مبلغ درآمد را بتوان به گونه اي قابل اتکا اندازه گيري کرد.
درآمد پيمان
ادعا
ادعا عبارتست از:
مبالغي که پيمانکار از کارفرما يا شخص ثالث به عنوان جبران هزينه هايي مطالبه مي کند که در مبلغ پيمان منظور نشده است.
براي مثال ادعا ممکن است ناشي از اشتباه در مشخصات يا طراحي، تاخير ايجاد شده توسط کارفرما و تغييرات مورد اختلاف در ميزان کار پيمان باشد.
اندازه گيري مبالغ درآمد حاصل از ادعا متضمن درجه بالايي از ابهام است واغلب بستگي به نتيجه مذاکرات دارد. بنابراين ادعا تنها زماني در درآمد پيمان منظور مي شود که:
§ مذاکرات به مرحله پيشرفته يا رسيده باشد، به گونه اي که قبول ادعا از سوي کارفرما محتمل باشد، و
§ مبلغي را که احتمالا مورد قبول کارفرماست، بتوان به گونه اي قابل اتکا اندازه گيري کرد.
درآمد پيمان
دريافتهاي تشويقي
دريافتهاي تشويقي عبارت است از:
مبالغي اضافي که در صورت نيل به استانداردهاي عملکرد تعيين شده يا فزون بر آن، توسط پيمانکار دريافت مي شود.
براي مثال ممکن است در پيمان پيش بيني شود که درصورت تکميل موضوع پيمان قبل از موعد مقرر، پرداختهاي تشويقي به پيمانکار صورت گيرد.
دريافتهاي تشويقي را زماني مي توان در درآمد پيمان منظور کرد که:
§ پيمان تاحدي پيشرفت کرده باشد که نيل به استانداردهاي عملکرد تعيين شده يا افزون بر آن، محتمل باشد، و
§ مبلغ دريافت تشويقي را بتوان به گونه اي قابل اتکا اندازه گيري کرد.
مخارج پيمان
ج . ساير مخارجي که به موجب مفاد پيمان مشخصا” قابل مطالبه از کارفرماست.
مثل: مخارج اداري وعمومي و مخارج توسعه که جبران آن به طور مشخص در پيمان قيد شده است. 䦋㌌㏒㧀좈໱琰茞ᓀ㵂Ü ب . مخارجي که بين پيمانها مشترک بوده وتسهيم آن به پيمانهاي جداگانه امکانپذير است.
مثل: حق بيمه، مخارج غير مستقيم طراحي وکمک فني و سربار پيمان.
اين مخارج:
بر حسب ماهيت آن طبقه بندي وبااعمال يکنواخت روشهاي سيستماتيک و معقول به پيمانهاي مختلف تخصيص مييابد.
مي تواند در برگيرنده مخارج استقراض مرتبط با پيمانها نيز باشد (بر اساس استاندارد شماره 13). 䦋㌌㏒㧀좈໱琰茞ᓀ㵂Ü الف . مخارجي که مستقيما” با يک پيمان مشخص مرتبط است.
مثل: کار مستقيم، مواد اوليه مصرفي، استهلاک واجاره ماشين آلات و تجهيزات و...
اين مخارج را ميتوان به ميزان درآمدهاي اتفاقي خارج از شمول تعريف درآمد پيمان کاهش داد مثل درآمد حاصل از فروش مواد و ماشين آلات اضافي.
 مخارجي را که نمي توان به فعاليت پيمانکاري يا به يک پيمان مشخص مربوط دانست جزء مخارج پيمان منظور نمي شود.


==================================================
طراحی وب سایت
پروژه های برنامه نویسی تجاری
دانلود پروژه های ASP.NET وب سایتهای آماده به همراه توضیحات
دانلود پروژه های سی شارپ و پایگاه داده SQL Server همراه توضیحات و مستندات
دانلود پروژه های UML نمودار Usecase نمودار class نمودرا activity نمودار state chart نمودار DFD و . . .
دانلود پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server به همراه مستندات و توضیحات
پروژه های حرفه ای پایگاه داده Microsoft access به همراه مستندات و توضیحات
دانلود پروژه های کارآفرینی
دانلود گزارشهای کارآموزی کارورزی تمامی رشته های دانشگاهی
قالب تمپلیت های آماده وب سایت ASP.NET به همراه Master page و دیتابیس
برنامه های ایجاد گالری عکس آنلاین با ASP.NET و JQuery و اسلایدشو به همراه کد و دیتابیس SQL کاملا Open Source واکنشگرا و ساده به همراه پایگاه داده
==================================================
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
07-22-2017, 12:14 PM
ارسال: #7
RE: نحوه ارائه صورتهای مالی
مثال:
مخارج اداري، عمومي و فروش، مخارج تحقيق و توسعه که جبران آن در پيمان مشخص نشده واستهلاک ماشين آلات و تجهيزاتي که در فعاليت پيمانکاري استفاده نشده است.
 مخارج تحمل شده قبل از انعقاد پيمان، در صورت انتعقاد پيمان در دوره جاري يا حصول اطمينان از انعقاد پيمان در دوره بعد، به حساب پيمان منظور مي شود.
هر گاه اين مخارج به عنوان هزينه دوره اي که در آن وقوع يافته محسوب شود و پيمان در دوره بعد منعقد گردد، چنين مخارجي را نبايد به حساب پيمان برگشت داد.
شناخت درآمد و هزينه هاي پيمان
هر گاه توانايي برآورد ماحصل يک پيمان به گونه اي قابل اتکا
وجود نداشته باشد:
الف . درآمد بايد تا ميزان مخارج تحمل شده اي که احتمال بازيافت آن وجود دارد شناسايي شود، و
ب . مخارج پيمان در دوره وقوع به عنوان هزينه شناسايي شود. 䦋㌌㏒㧀좈໱琰茞ᓀ㵂Ü
وجود داشته باشد:
بايد سهم مناسبي از درآمد و مخارج کل پيمان (باتوجه به ميزان تکميل پيمان در تاريخ ترازنامه و متناسب با نوع عمليات وضعيت مورد فعاليت) به ترتيب به عنوان درآمد و هزينه شناسايي شود.

شناخت درآمد و هزينه هاي پيمان

هر گاه انتظار رود که پيمان منجر به زيان گردد (کل مخارج* پيمان از کل درآمد پيمان تجاوز کند)، بايد زيان مربوط، فورا به عنوان هزينه دوره شناسايي شود.
* شامل مجموع مخارج تا تاريخ ترازنامه و مجموع مخارج تخميني بعدي تا مرحله تکميل، مخارج آتي کارهاي اصلاحي، کارهاي تضميني و هرگونه کارهاي مشابهي که تحت شرايط پيمان قابل بازيافت نيست، افزايشهاي احتمالي حقوق و دستمزد، قيمت مواد و مصالح و ساير مخارج پيمان در نظر گرفته مي شوند.
شناخت درآمد و هزينه هاي پيمان
شناخت درآمد و هزينه دوره بر اساس ميزان تکميل پيمان، اغلب روش درصد تکميل پيمان ناميده مي شود.
طبق اين روش، درآمد پيمان با مخارج تحمل شده جهت نيل به آن ميزان از تکميل تطابق داده مي شود و در نتيجه درآمد، هزينه و سود يا زيان کار انجام شده در صورت سود و زيان انعکاس مي يابد.
در صورت رفع ابهاماتي که موجب گرديده است تا ماحصل پيمان به گونه اي اتکاپذير قابل برآورد نباشد، درآمد و هزينه پيمان بلند مدت بايد به اندازه سهم مناسبي از درآمد و مخارج کل پيمان (با توجه به ميزان تکميل پيمان در تاريخ ترازنامه و متناسب با نوع عمليات وضعيت مورد فعاليت) شناسايي شود.
ساير ملاحظات مربوط به شناخت اقلام مرتبط با پيمان بلند مدت
در پيمانهاي مقطوع، ماحصل پيمان بلند مدت را زماني مي توان به گونه اي قابل اتکا اندازه گيري کرد که تمامي شرايط زير برقرار باشد:
الف . در آمد پيمان را بتوان به گونه اي قابل اتکا اندازه گيري کرد،
ب . جريان ورودي منافع اقتصادي مرتبط با پيمان به واحد تجاري
محتمل باشد،
ج . مخارج پيمان تا زمان تکميل پيمان و همچنين درصد تکميل پيمان
در تاريخ ترازنامه را بتوان به گونه اي قابل اتکا اندازه گيري کرد، و
د . مخارج مربوط به پيمان را بتوان به وضوح تشخيص داد و به گونه اي
قابل اتکا اندازه گيري کرد تا مقايسه مخارج واقعي تحمل شده پيمان با
برآوردهاي قبلي آنها ميسر گردد.
ميزان تکميل پيمان به طرق مختلف قابل تعيين است. واحد تجاري، روشي را که کار انجام شده را به گونه اي قابل اتکا اندازه گيري مي کند به کار مي گيرد. با توجه به ماهيت روشها ممکن است شامل موارد زير باشد:
الف . نسبت مخارج تحمل شده پيمان براي کار انجام شده تا تاريخ ترازنامه به کل مخارج برآوردي پيمان،
ب . ارزيابي کار انجام شده، يا
ج . نسبت مقدار کار انجام شده به کل کار پيمان.
چنانچه تعيين ميزان تکميل کار با توجه به مخارج تحمل شده، انجام گردد تنها آن بخش از مخارجي که منعکس کننده کار انجام شده باشند در مخارج تحمل شده پيمان تا تاريخ ترازنامه منظور مي گردند.
مثالهايي از مخارجي که در مخارج تحمل شده منظور نمي شوند عبارتند از:
الف . مخارج پيمان که مرتبط با فعاليت آتي پيمان است، از قبيل مواد و مصالحي که تا کنون در پيمان مربوط استفاده نشده اند و
ب . مبالغ پرداختي به پيمانکاران دست دوم قبل از انجام کار مندرج در پيمان فرعي.
آن بخش از مخارج پيمان که بازيافت آن غير محتمل است فورا” به عنوان هزينه شناسايي مي شود. نمونه هايي از اين مخارج مربوط به پيمانهايي مي شود که:
الف . به طور کامل قابل اجرا نيست،
ب . تکميل آنها منوط به نتيجه دعاوي حقوقي در جريان يا مقررات در حال تصويب باشد،
ج . احتمال مصادره يا تخريب اموال برود،
د . کارفرماي آنها قادر به ايفاي تعهدات خود طبق پيمان نباشد، و
ه . پيمانکار آنها قادر به تکميل پيمان يا ايفاي تعهدات خود طبق پيمان نباشد.
تغيير در برآوردها
اثر تغيير در برآورد درآمد يا مخارج پيمان يا اثر تغيير در برآورد ماحصل پيمان که از برآوردهاي جاري درآمد و مخارج پيمان ناشي مي شود، طبق استاندارد حسابداري شماره 6 با عنوان “گزارش عملکرد مالي”، تغيير در برآورد تلقي مي شود.
افشا در ترازنامه
پيمانهاي بلند مدت را بايد به شرح زير در ترازنامه افشا کرد:
الف. مازاد درآمد شناسايي شده انباشته پيمان بر مبالغ دريافتي و دريافتني تا تاريخ ترازنامه، با عنوان مبلغ قابل بازيافت، تحت سرفصل حسابهاي دريافتني در ترازنامه.
ب. پيش دريافت، در سرفصل پيش دريافتها در ترازنامه.
ج. مخارج تحمل شده انباشته پس از کسر مبالغ هزينه شناسايي شده انباشته (خالص بهاي تمام شده) و به کسر زيانهاي قابل پيش بيني، به عنوان مانده پيمانهاي بلند مدت تحت سرفصل پيمانهاي در جريان پيشرفت در ترازنامه.
د. مازاد ذخيره زيانهاي قابل پيش بيني بر مخارج تحمل شده انباشته (پس از کسر مبالغ هزينه شناسايي شده انباشته)، با عنوان ذخيره زيانهاي قابل پيش بيني تحت سرفصل ذخاير در ترازنامه.
ه. مبلغ سپرده هاي کسر شده قابل استرداد از قبيل سپرده حسن انجام کار و سپرده بيمه، تحت سرفصل حسابهاي دريافتني در ترازنامه.
افشا در صورت سود و زيان
صورت سود وزيان بايد اقلام زير را به طور جداگانه منعکس کند:
الف. درآمد شناسايي شده دوره (درآمد پيمان)،
ب. هزينه شناسايي شده دوره (بهاي تمام شده پيمان) شامل هزينه شناسايي شده پيمان طي دوره و زيان قابل پيش بيني شناسايي شده طي دوره.
افشا در رويه هاي حسابداري
واحد تجاري بايد با توجه به الزامات استاندارد حسابداري شماره 1 موارد زير را در يادداشتهاي توضيحي افشا کند:
الف. روشهاي تعيين درآمد شناسايي شده دوره،
ب. روشهاي تعيين مرحله تکميل پيمان در جريان پيشرفت.
تشريح يک مثال
جدول مندرج در اسلايد بعدي وضعيت پيمانهاي ساختماني مختلف يک پيمانکار را در پايان سال اول عمليات نشان مي دهد. در اين مثال، تمامي مخارج تحمل شده پيمان به صورت نفدي پرداخت شده و وجه صورت وضعيتهاي صادره و مبالغ پيش دريافت تماما” نقد دريافت شده است. مخارج تحمل شده پيمانهاي شماره2، 3 و 5 شامل بهاي تمام شده مواد و مصالحي است که براي اين پيمانها خريداري شده ليکن تا تاريخ ترازنامه در پيمان مربوط استفاده نگرديده است. در رابطه با پيمانهاي شماره 2، 3 و 5، کارفرما مبالغي را به پيمانکار پرداخت کرده که کار مربوط به آن تا تاريخ ترازنامه انجام نشده است.
ب . نحوه افشاي رويه هاي حسابداري مربوط به پيمانهاي بلند مدت
نمونه اي از رويه مربوط به شناسايي درآمد پيمان طي دوره و روش تعيين ميزان تکميل پيمان در جريان پيشرفت به قرار زير است:
1.ب. رويه شناسايي درآمد پيمان طي دوره
درآمد پيمان، بيانگر ارزش کار انجام شده طي سال مي باشد که با توجه به ميزان تکميل پيمان طبق روش مندرج در بند زير محاسبه گرديده و در نتيجه در برگيرنده مبالغ صورت وضعيت نشده نيز مي باشد. جهت کليه زيانهاي قابل پيش بيني تا تکميل هر پيمان ذخيره لازم محاسبه و در حسابها منظور مي شود.
2.ب. روش تعيين تکميل پيمان
ميزان تکميل پيمان با استفاده از نسبت مخارج تحمل شده پيمان جهت کار انجام شده تا تاريخ ترازنامه به براورد کل مخارج پيمان مي شود.
ج. نحوه افشاي اقلام مرتبط با پيمانهاي بلند مدت در ياداشتهاي توضيحي

.. يادداشتهاي مرتبط با بدهي کارفرمايان بابت صورت حسابهاي صادره و سپرده هاي مکسوره، مبلغ قابل بازيافت پيمانها و پيش دريافتها
طبق استاندارد حسابداري شماره 1 با عنوان “نحوه ارائه صورتهاي مالي”، با توجه به ماهيت يا ميزان پيمانهاي در جريان پيشرفت، صورت ريز اقلام تشکيل دهنده سرفصلهاي فوق به همراه ساير اطلاعات لازم در يادداشتهاي توضيحي ارائه مي شود.استاندارد حسابداري شماره 11

حسابداري داراييهاي ثابت مشهود
مقدمه
هدف‌ اين‌ استاندارد تجويز نحوه‌ حسابداري‌ داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود است‌. موضوعات‌ اصلي‌ درحسابداري‌ داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود عبارت‌ از زمان‌ شناخت‌ دارايي‌، تعيين‌ مبلغ‌ دفتري‌، شناخت‌ هزينه‌ استهلاك‌ مربوط‌ و نحوه‌ حسابداري‌ ساير موارد كاهش‌ در مبلغ‌ دفتري‌ است‌.

دامنه کاربرد
1. اين‌ استاندارد بايد در مورد حسابداري‌ كليه‌ داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود بكار گرفته‌ شود ، مگر اين‌ كه‌ به‌موجب‌ استانداردي‌ ديگر نحوه‌ حسابداري‌ متفاوتي، تجويز شده‌ باشد . ازجمله‌ اين‌ موارد مي‌توان‌ به‌ نمونه‌هاي‌ زير اشاره‌ كرد :
الف‌. نحوه‌ حسابداري‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ .
ب‌ . نحوه‌ حسابداري‌ حقوق‌ ناشي‌ از اجاره‌ سرمايه‌اي‌ .
ج‌ . منظوركردن‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ به‌ حساب‌ داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود .
د . داراييهايي‌ كه‌ در نتيجه‌ تركيب‌ واحدهاي‌ تجاري‌ تحصيل‌ شده‌ است‌.
ه . سرمايه‌گذاري‌ در املاك‌ .
با اين‌ حال‌ در موارد بالا ، جنبه‌هاي‌ عمومي‌ نحوه‌ حسابداري‌ براي‌ اين‌ داراييها براساس‌ الزامات‌ اين‌ استاندارد تعيين‌ مي‌شود .
دامنه کاربرد
2. اين‌ استاندارد، نحوه‌ حسابداري‌ اقلام‌ زير را مورد بحث‌ قرار نمي‌دهد:
الف‌. جنگلها و منابع‌ طبيعي‌ مشابهي‌ كه‌ احياشونده‌ است‌، و
ب‌ . حق‌ امتياز معادن‌، اكتشاف‌ و استخراج‌ مواد معدني‌، نفت‌ و گاز طبيعي‌ و منابع‌ مشابهي‌ كه‌ احياشونده‌ نيست‌.
3. جنبه‌هاي‌ خاصي‌ از حسابداري‌ داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود كه‌ در يك‌ سيستم‌ جامع‌ منعكس‌كننده‌ آثار تغيير قيمتها مطرح‌ مي‌شود، در اين‌ استاندارد مورد بررسي‌ قرار نمي‌گيرد.
دارايي ثابت مشهود
دارايي‌ ثابت‌ مشهود به‌ دارايي‌ مشهودي‌ اطلاق‌ مي‌شود كه:
الف‌. به‌منظور استفاده‌ در توليد يا عرضه‌ كالاها يا خدمات‌ ، اجاره‌ به‌ ديگران‌ يا براي‌ مقاصد اداري‌ توسط‌ واحدتجاري‌ نگهداري‌ مي‌شود ، و
ب‌. انتظار رود بيش‌ از يك‌ دوره‌ مالي‌ مورد استفاده‌ قرار گيرد .
عمر مفيد
عمر مفيـد عبارت‌ است‌ از :
الف‌. مدت‌ زماني‌ كه‌ انتظار مي‌رود يك‌ دارايي‌ مورد استفاده‌ واحد تجاري‌ قرار گيرد،يا
ب‌ . تعداد توليد يا ساير واحدهاي‌ مقداري‌ مشابه‌ كه‌ انتظار مي‌رود در فرايند استفاده‌ از دارايي‌ توسط‌ واحد تجاري‌ تحصيل‌ گردد .
مبلغ بازيافتني
مبلغ‌ بازيافتني‌ عبارت‌ است‌ از:
خالص‌ ارزش‌ فروش‌ يا ارزش‌ اقتصادي‌ يك‌ دارايي‌ ، هر كدام‌ بيشتر است‌ . ارزش‌ اقتصادي‌ يك‌ دارايي‌ عبارت‌ از خالص‌ ارزش‌ فعلي‌ جريانهاي‌ نقدي‌ آتي‌ ناشي‌ از كاربرد مستمر دارايي‌ از جمله‌ جريانهاي‌ نقدي‌ ناشي‌ از فروش‌ نهايي‌ آن‌ است‌.
بهاي جايگزيني مستهلک شده
بهاي‌ جايگزيني‌ مستهلك‌ شده‌ عبارت‌ است‌ از:
بهاي‌ ناخالص‌ جايگزيني‌ يك‌ دارايي‌ (يعني‌ بهاي‌ جاري‌ جايگزيني‌ يك‌ دارايي‌ نو با توان‌ خدمت‌دهي‌ مشابه‌) پس‌ از كسراستهلاك‌ مبتني‌بر بهاي‌ مزبور و مدت‌ استفاده‌ شده‌ از آن‌ دارايي‌ .
شناخت اوليه دارايي ثابت مشهود
يك‌ قلم‌ دارايي‌ ثابت‌ مشهود زماني‌ به‌ عنوان‌ دارايي‌ شناسايي‌ مي‌شود كه‌ :
الف‌ . جريان‌ منافع‌ اقتصادي‌ آتي‌ مرتبط‌ با دارايي‌ به‌درون‌ واحد تجاري‌ محتمل‌ باشد* ، و
ب‌ . بهاي‌ تمام‌ شده‌ دارايي‌ براي‌ واحد تجاري‌ ، به‌گونه‌اي‌ اتكاپذير قابل‌ اندازه‌گيري‌ باشد.
* جهت اطمينان از جريان منافع اقتصادي به درون واحد تجاري بايد مزايا و مخاطرات دارايي به واحد تجاري منتقل شده باشد.
شناخت اوليه دارايي ثابت مشهود
 چنانچه اجزاي تشکيل دهنده دارايي خاصي داراي عمرمفيد متفاوتي باشد يا منافعي که نصيب واحد تجاري مي کند از الگوهاي متفاوتي پيروي کند ، تخصيص کل مخارج مرتبط با آن دارايي به اجزاي تشکيل دهنده آن و نگهداري حسابهاي جداگانه براي هريک از آنها، مناسب است.
 تحصيل داراييهاي ثابت مشهود براي مقاصد زيست محيطي يا ايمني ممکن است براي تحصيل منافع اقتصادي آتي ساير داراييهاي واحد تجاري ضروري باشد، بنابراين اين دارايي ها واجد شرايط شناخت به عنوان دارايي مي باشند.
اندازه گيري دارايي ثابت مشهود
به هنگام شناخت اوليه
يك‌ قلم‌ دارايي‌ ثابت‌ مشهود كه‌ حائز شرايط‌ شناخت‌ به‌ عنوان‌ يك‌ دارايي‌ باشد ، به‌ هنگام‌ شناخت‌ اوليه‌ بايد به‌ بهاي‌ تمام‌ شده‌ اندازه‌گيري‌ شود .
 اجزاي تشکيل دهنده بهاي تمام شده عبارتند از:
قيمت خريد شامل عوارض گمرکي و مالياتهاي غير قابل استرداد خريد
تخفيفات تجاري
هرگونه مخارج مرتبط مستقيمي که براي رساندن دارايي به وضعيت قابل بهره برداري تحمل مي شود.
اجزاي بهاي تمام شده
 نمونه‌هايي‌ از مخارج‌ مرتبط‌ مستقيم‌ عبارتست‌ از:
الف‌. مخارج‌ آماده‌سازي‌ محل‌ نصب‌.
ب‌ . مخارج‌ حمل‌ و نقل‌ اوليه‌.
ج‌ . مخارج‌ نصب‌.
د . حق‌الزحمه‌هاي‌ فني‌ از قبيل‌ حق‌الزحمه‌ مهندسان‌ و معماران‌.
ه . مخارج‌ پياده‌سازي‌ و جابجايي‌ دارايي‌.
 زيانهاي عملياتي اوليه که قبل از رسيدن به سطح عملکرد برنامه ريزي شده دارايي واقع مي گردد، به عنوان هزينه شناسايي مي شود.
معاوضه داراييها
شناسايي سود و زيان بهاي تمام شده دارايي تحصيل شده معاوضه داراييهاي
به دليل عدم تکميل فرآيند کسب درآمد، سود يا زيان شناسايي نمي شود. * مبلغ دفتري دارايي واگذار شده پس از تعديل بابت هرگونه مازاد نقدي دريافت يا واگذار شده مشابه
سود و زيان شناسايي مي شود. ارزش منصفانه دارايي واگذار شده پس از تعديل بابت مبالغ نقد يا معادل نقد انتقال يافته غير مشابه
* چنانچه ارزش منصفانه دارايي تحصيل شده شواهدي دال بر کاهش ارزش دارايي واگذار شده نسبت به مبلغ دفتري آن بدست دهد، بهاي تمام شده دارايي تحصيل شده برابر با مبلغ دفتري دارايي واگدار شده پس از تعديل بابت کاهش ارزش آن است.
مخارج بعدي


مخارج بعدي
نمونه هايي از بهبود وضعيت که منجر به افزايش منافع اقتصادي آتي دارايي شده و مخارج مربوط به آنها جزء ارزش دفتري دارايي محسوب مي شود:
الف‌. اصلاح‌ فني‌ ماشين‌آلات به‌منظور افزايش‌ عمر مفيد، شامل‌ افزايش‌ در ظرفيت‌ توليد آن‌.
ب‌ . بهسازي‌ قطعات‌ ماشين‌آلات به‌منظور دستيابي‌ به‌ بهبودي‌ قابل‌ ملاحظه‌ در كيفيت‌ محصول‌.
ج‌ . بكارگيري‌ فرايندهاي‌ توليدي‌ جديد كه‌ موجب‌ كاهش‌ قابل‌ ملاحظه‌ در براورد قبلي‌ مخارج‌ عملياتي‌ گردد.
در مواردي که قيمت خريد يک دارايي، شواهدي در مورد تعهد واحد تجاري مبني بر انجام مخارجي به دست دهد که براي رساندن دارايي به وضعيت قابل بهره برداري ضرورت دارد، اين مخارج به حساب دارايي منظور مي شوند.
اندازه‌گيري‌ پس‌ از شناخت‌ اوليه‌
پس‌ از شناخت‌ اوليه‌ يك‌ قلم‌ دارايي‌ ثابت‌ مشهود، اين‌ قلم‌ بايد به‌ مبلغ‌ دفتري‌ يعني‌ بهاي‌ تمام‌ شده‌ پس‌ از كسر استهلاك‌ انباشته‌ و ذخيره‌ كاهش‌ ارزش، در ترازنامه‌ ارائه‌ شود .
تجديد ارزيابي‌ به‌ عنوان‌ نحوه‌ عمل‌ مجاز جايگزين‌
اين‌ استاندارد ، درصورت‌ رعايت‌ شرايط‌ تجديد ارزيابي، تجديد ارزيابي‌ دارايي‌ ثابت‌ مشهود را به‌عنوان‌ يك‌ نحوه‌ عمل‌ جايگزين‌، مجاز مي‌داند . درصورت‌ اتخاذ نحوه‌ عمل‌ جايگزين‌، پس‌ از شناخت‌ اوليه‌ يك‌ قلم‌ دارايي‌ ثابت‌ مشهود در صورتهاي‌ مالي ، اين‌ قلم‌ بايد به‌ مبلغ‌ تجديد ارزيابي‌ يعني‌ ارزش‌ منصفانه‌ دارايي‌ در تاريخ‌ تجديد ارزيابي‌ پس‌ از كسر استهلاك‌ انباشته‌ مبتني‌بر مبلغ‌ تجديد ارزيابي ، نمايش‌ يابد . پس‌ از انجام‌ تجديد ارزيابي‌ ، استهلاك‌ انباشته‌ قبلي‌ حذف‌ و مبلغ‌ تجديد ارزيابي‌ ، از هر نظر جايگزين‌ ناخالص‌ مبلغ‌ دفتري‌ قبلي‌ آن‌ دارايي‌ خواهد شد .
ضوابط تجديد ارزيابي
مزاياي تجديد نظر در مبالغ تجديد ارزيابي داراييها به طور سيستماتيک:
1. مفيد بودن اطلاعات مربوط به اقلام تجديد ارزيابي شده براي استفاده کنندگان صورتهاي مالي
2. اجتناب از مخدوش شدن صورتهاي مالي
براي تجديد ارزيابي از ارزش منصفانه دارايي در تاريخ تجديد ارزيابي استفاده مي شود.
نمونه:
زمين و ساختمان ارزش بازار با توجه به کاربرد فعلي
ماشين آلات و تجهيزات ارزش بازار بر اساس ارزيابي
(يا بهاي جايگزيني مستهلک شده)
در فواصل زماني منظم (هر 3 الي 5 سال) § تناوب تجديد ارزيابي
تجديد ارزيابي تمام اقلام يک طبقه از دارايي ثابت (مثلا زمين، ساختمان يا ماشين آلات) ضروري است. § انتخاب دارايي براي تجديد ارزيابي
ارزش منصفانه در تاريخ تجديد ارزيابي § مبلغ تجديد ارزيابي
مستقل و داراي صلاحيت حرفه اي § مشخصات ارزياب
مازاد تجديد ارزيابي
 مازاد تجديد ارزيابي‌ منعكس‌ شده‌ در سرفصل‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌ در زمان‌ تحقق‌ مستقيماً به‌ حساب‌ سود (زيان‌) انباشته‌ منظور شود .
 تحقق‌ مازاد تجديد ارزيابي‌ تنها در موارد زير صورت‌ مي‌گيرد:
الف‌. بركناري‌ يا فروش‌ دارايي‌ مربوط‌
ب‌ . به‌ موازات‌ استفاده‌ از دارايي‌ توسط‌ واحد تجاري‌.
 افزايش‌ سرمايه‌ به‌طور مستقيم‌، از محل‌ مازاد مزبور مجاز نيست

استهلاك
 مبلغ‌ استهلاك‌پذير يك‌ قلم‌ دارايي‌ ثابت‌ مشهود بايد برمبنايي‌ سيستماتيك‌ طي‌ عمر مفيد آن‌ قلم‌ دارايي‌ مستهلك‌ شود.
 روش‌ استهلاك‌ مورد استفاده‌ ، بايد منعكس‌كننده‌ الگوي‌ مصرف‌ منافع‌ اقتصادي‌ دارايي‌ توسط‌ واحد تجاري‌ باشد .
 مبلغ‌ استهلاك‌ دوره‌ بايد به‌عنوان‌ هزينه‌ شناسايي‌ شود مگر آنكه‌ در مبلغ‌ دفتري‌ دارايي‌ ديگري‌ منظور گردد .

عوامل‌ زير در تعيين‌ عمر مفيد دارايي‌ مدنظر قرار مي‌گيرد:
الف‌. استفاده‌ موردانتظار واحد تجاري‌ از دارايي‌ ،
ب‌ . فرسودگي‌ و خرابي‌ مورد انتظار ،
ج‌ . نابابي‌ فني‌ ‌، و
د . محدوديتهاي‌ قانوني‌ يا محدوديتهاي‌ مشابه‌.
روشهاي استهلاک
 خط مستقيم
 نزولي
 مجموع آحاد (توليد يا کارکرد)
بررسي‌ عمر مفيد
عمر مفيد يك‌ قلم‌ دارايي‌ ثابت‌ مشهود بايد به‌طور ادواري‌ بررسي‌ شود و چنانچه‌ تفاوت‌ قابل‌ ملاحظه‌اي‌ بين‌ پيش‌بيني‌هاي‌ فعلي‌ و براوردهاي‌ قبلي‌ وجود داشته‌ باشد ، استهلاك‌ دوره‌ جاري‌ و دوره‌هاي‌ آتي‌ بايد تعديل‌ گردد .
بررسي‌ روش‌ استهلاك‌
روش‌ استهلاك‌ مورد استفاده‌ براي‌ داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود بايد به‌طور ادواري‌ بررسي‌ شود و درصورت‌ تغيير قابل‌ ملاحظه‌ در الگوي‌ مصرف‌ منافع‌ اقتصادي‌ مورد انتظار داراييهاي‌ مربوط‌ ، جهت‌ انعكاس‌ الگوي‌ جديد، روش‌ استهلاك‌ تغيير يابد . هرگاه‌ چنين‌ تغييري‌ در روش‌ استهلاك‌ لازم‌ شود ، اين‌ تغيير بايد به‌عنوان‌ تغيير در براورد حسابداري محسوب‌ و استهلاك‌ دوره‌ جاري‌ و دوره‌هاي‌ آتي‌ دارايي‌ تعديل‌ شود .


بازيافت‌ مبلغ‌ دفتري‌‌
شرايطي‌ كه‌ به‌ تنهايي‌ يا درمجموع‌ مي‌تواند درصورت‌ تداوم‌ طي‌ چند سال‌ متوالي‌ منجر به‌ لزوم‌ بررسي‌ امكان‌ كاهش‌ دائمي‌ درارزش‌ دارايي‌ گردد به‌شرح‌ زير است‌:
الف‌. خسارت‌ فيزيكي‌.
ب‌ . بلااستفاده‌ ماندن‌ دارايي‌.
ج‌ . زيان‌دهي‌ عملياتي‌ دارايي‌.
د . جريانهاي‌ نقدي‌ منفي‌ ناشي‌ از دارايي‌.
ه . كاهش‌ خالص‌ ارزش‌ فروش‌ دارايي‌ به‌ مبلغي‌ كمتر از مبلغ‌ دفتري‌ آن‌.
و . نابابي‌ فني‌.
ز . تغييرات‌ قانوني‌ يا محيطي‌ مؤثر برقابليت‌ بازيافت‌ مبلغ‌ دفتري‌ دارايي‌.
ح‌ . تغييرات‌ ساختاري‌ در شرايط‌ اقتصادي‌.
ط‌ . فزوني‌ قابل‌ ملاحظه‌ مخارج‌ انباشته‌ تحصيل‌ يك‌ دارايي‌ بربهاي‌ تمام‌ شده‌ مورد انتظار آن‌.
مبلغ‌ بازيافتني‌ هر قلم‌ دارايي‌ يا گروهي‌ از داراييهاي‌ يكسان‌، به‌طور جداگانه‌ تعيين‌ مي‌گردد و مبلغ‌ دفتري‌ دارايي‌ تا ميزان‌ مبلغ‌ بازيافتني‌ كه‌ براساس‌ "تك‌تك‌ داراييهـا" يا "گروه‌ يكسان‌ از داراييهـا" تعيين‌ شده‌ است‌، كاهش‌ مي‌يابد.
ملاحظات‌ مربوط‌ به‌ تعيين‌ مبلغ‌ بازيافتني‌
 براي تعيين مبلغ بازيافتني يک دارايي ثابت مشهود، خالص ارزش فروش آن با ارزش اقتصادي دارايي مقايسه و رقم بزرگتر به عنوان مبلغ بازيافتني انتخاب مي شود.


==================================================
طراحی وب سایت
پروژه های برنامه نویسی تجاری
دانلود پروژه های ASP.NET وب سایتهای آماده به همراه توضیحات
دانلود پروژه های سی شارپ و پایگاه داده SQL Server همراه توضیحات و مستندات
دانلود پروژه های UML نمودار Usecase نمودار class نمودرا activity نمودار state chart نمودار DFD و . . .
دانلود پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server به همراه مستندات و توضیحات
پروژه های حرفه ای پایگاه داده Microsoft access به همراه مستندات و توضیحات
دانلود پروژه های کارآفرینی
دانلود گزارشهای کارآموزی کارورزی تمامی رشته های دانشگاهی
قالب تمپلیت های آماده وب سایت ASP.NET به همراه Master page و دیتابیس
برنامه های ایجاد گالری عکس آنلاین با ASP.NET و JQuery و اسلایدشو به همراه کد و دیتابیس SQL کاملا Open Source واکنشگرا و ساده به همراه پایگاه داده
==================================================
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
07-22-2017, 12:15 PM
ارسال: #8
RE: نحوه ارائه صورتهای مالی
 خالص ا رزش فروش: وجه نقد يا معادل آن که از طريق فروش دارايي در شرايط عادي و پس از کسر کليه هزينه هاي مرتبط با فروش حاصل مي شود.
 ارزش اقتصادي: ارزش‌ فعلي‌ خالص‌ جريانهاي‌ ورودي‌ نقدي‌ آتي‌ است‌ كه‌ انتظار مي‌رود دارايي‌ مربوط‌ در روال‌ عادي‌ فعاليتهاي‌ تجاري‌ ايجاد كندبركناري‌ دائمي‌ و واگذاري‌
 يك‌ قلم‌ دارايي‌ ثابت‌ مشهود در زمان‌ واگذاري‌ يا هنگامي‌ كه‌ به‌طور دائمي‌ بلااستفاده‌ مي‌شود و هيچ‌ منافع‌ اقتصادي‌ آتي‌ از واگذاري‌ آن‌ انتظار نمي‌رود، بايد از ترازنامه‌ حذف‌ شود .
 داراييهاي‌ ثابت‌ مشهودي‌ كه‌ از استفاده‌ فعال‌ بركنار مي‌شود و به‌ قصد واگذاري‌ نگهداري‌ مي‌گردد، به‌" اقل‌ مبلغ‌ دفتري‌ دارايي‌ و خالص‌ ارزش‌ فروش‌ " منعكس‌ مي‌شود.
 سود يا زيان‌ ناشي‌ از بركناري‌ يا واگذاري‌ يك‌ قلم‌ دارايي‌ ثابت‌ مشهود‌ بايد به‌عنوان‌ درآمد يا هزينه‌ درصورت‌ سود و زيان‌ شناسايي‌ شود.
افشـا
موارد زير بايد براي‌ هرطبقه‌ از داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود در صورتهاي‌ مالي‌ افشا شود:
الف‌. مباني‌ اندازه‌گيري‌ مورد استفاده‌ جهت‌ تعيين‌ ناخالص‌ مبلغ‌ دفتري‌ و درصورت‌ كاربرد بيش‌ از يك‌ مبنا ، ناخالص‌ مبلغ‌ دفتري‌ براساس‌ مبناي‌ مربوط‌ براي‌ هر گروه‌ ،
ب‌ . روشهاي‌ استهلاك‌ مورد استفاده‌ ،
ج‌ . عمر مفيد يا نرخهاي‌ استهلاك‌ مورد استفاده‌ ، و
د . صورت‌ تطبيق‌ ناخالص‌ مبلغ‌ دفتري‌ ، ذخيره‌ كاهش‌ دائمي‌ در ارزش‌ دارايي‌ و استهلاك‌ انباشته‌ در ابتدا و انتهاي‌ دوره‌ كه‌ برحسب‌ مورد نشان‌دهنده‌ موارد زير باشد :
ــ اضافات‌،
ــ واگذاري‌ و بركناري‌ دائمي‌ ،
ــ تحصيل‌ دارايي‌ از طريق‌ تركيب‌ واحدهاي‌ تجاري‌ ،
ــ افزايش‌ و كاهش‌ ناشي‌ از تجديد ارزيابي‌ ،
ــ كاهش‌ مبلغ‌ دفتري‌ به‌ مبلغ‌ بازيافتني‌ ،
ــ برگشت‌ تمام‌ يا بخشي‌ از كاهش‌ قبلي‌ در خالص‌ مبلغ‌ دفتري‌ ،
ــ استهلاك‌ دوره‌ ،
ــ خالص‌ تفاوتهاي‌ ارزي‌ ناشي‌ از تسعير صورتهاي‌ مالي‌ يك‌ واحد مستقل‌ خارجي‌ ، و
ــ ساير اقلام‌ گردش‌ حسابهاي‌ بالا .
در موارد رديف‌ "د" ارائه‌ اطلاعات‌ مقايسه‌اي‌ الزامي‌ نيست‌ .
در صورتهاي‌ مالي‌ همچنين‌ بايد موارد زير افشا گردد :
الف‌. تنزيل‌ جريانهاي‌ نقدي‌ آتي‌ مورد انتظار به‌ ارزشهاي‌ فعلي‌ به‌منظور تعيين‌ مبلغ‌ بازيافتني‌ اقلامي‌ از دارايي‌، درصورت‌ وجود،
ب‌ . وجود و ميزان‌ محدوديت‌ در رابطه‌ با مالكيت‌ داراييها و نيز داراييهايي‌ كه‌ وثيقه‌ بدهيهاست‌ ،
ج‌ . مبلغ‌ مخارج‌ مربوط‌ به‌ داراييهاي‌ درجريان‌ ساخت، و
د . مبلغ‌ تعهدات‌ مربوط‌ به‌ تحصيل‌ داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود.
چنانچه‌ اقلام‌ دارايي‌ ثابت‌ مشهود به‌ مبلغ‌ تجديد ارزيابي‌ انعكاس‌ يابد ، موارد زير بايد افشا شود :
الف‌. مبناي‌ تعيين‌ مبلغ‌ تجديد ارزيابي‌ (ارزش‌ بازار ، بهاي‌ جايگزيني‌ مستهلك‌ شده‌ و غيره‌ ،
ب‌ . تاريخ‌ مؤثر تجديد ارزيابي‌ ،
ج‌ . استفاده‌ از ارزياب‌ مستقل‌ يا ارزياب‌ داخلي‌ واحد تجاري‌ ،
د . مبلغ‌ دفتري‌ هر طبقه‌ از داراييها كه‌ درصورت‌ انعكاس‌ به‌ بهاي‌ تمام‌ شده‌ منهاي‌ استهلاك‌ انباشته‌، در صورتهاي‌ مالي‌ منعكس‌ مي‌شد.
ه . مازاد تجديد ارزيابي‌ شامل‌ تغييرات‌ طي‌ د وره‌ و ذ كر محدوديت‌ تقسيم‌ آن‌ بين‌ صاحبان‌ سرمايه‌ ، و
و . دوره‌ تناوب‌ تجديد ارزيابي‌ به‌ تفكيك‌ هرطبقه‌ از داراييها .
استاندارد حسابداري شماره 14
نحوه ارائه داراييهاي جاري و بدهيهاي جاري
دامنه کاربرد
اين‌ استاندارد بايد براي‌ ارائـه‌ داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري‌ در ترازنامه‌ بكار گرفته‌ شود.

اهداف متفاوت طبقه بندي داراييها و بدهيهاي جاري و غير جاري:
ارائـه‌ معياري‌ تقريبي‌ از نقدينگي‌ واحد تجاري ابزاري‌ براي‌ تشخيص‌ آن‌ حصه‌ از منابع‌ و تعهدات‌ واحد تجاري‌ كه‌ گردش‌ مستمر دارد.

محدوديتهاي‌ تفكيك‌ اقلام‌ جاري‌ و غيرجاري‌
کليه واحدهاي تجاري به استثناي موارد زير، بايد را رعايت الزامات اين استاندارد، داراييهاي جاري و بدهيهاي جاري را به عنوان طبقاتي جداگانه در ترازنامه منعکس نمايند:
1. مشمول استاندارد حسابداري خاصي باشند، يا.
2. مشمول مفاد قوانين آمره مشخصي باشند، يا.
3. چرخه عملياتي آنها نامشخص يا خيلي طولاني باشد.
 در شرايط ياد شده، واحدهاي تجاري از ارائه جمعهاي فرعي براي داراييها و بدهيها که در ذهن استفاده کنندگان صورتهاي مالي طبقه بندي موصوف را تداعي کند، پرهيز کنند.
داراييهاي جاري
يك‌ دارايي‌ زماني‌ بايد به‌ عنوان‌ دارايي‌ جاري‌ طبقه‌بندي‌ شود كه‌:
الف‌. انتظار رود طي‌ چرخه‌ عملياتي‌ معمول‌ واحد تجاري‌ يا ظرف‌ يكسال‌ از تاريخ‌ ترازنامه‌ ، هر كدام‌ طولاني‌تر است‌، مصرف‌ يا فروخته‌ شود، يا به‌ وجه‌ نقد يا دارايي‌ ديگري‌ كه‌ نقد شدن‌ آن‌ قريب‌ به‌ يقين‌ است‌، تبديل‌ شود، يا
ب‌ . وجه‌ نقد يا معادل‌ وجه‌ نقدي‌ باشد كه‌ استفاده‌ از آن‌ محدود نشده‌ است‌.
ساير داراييها بايد به‌ عنوان‌ داراييهاي‌ غيرجاري‌ طبقه‌بندي‌ شود.
نمونه‌ اقلامي‌ كه‌ به‌ عنوان‌ دارايي‌ جاري‌ طبقه‌بندي‌ مي‌شود :
الف‌. مانده‌ وجوه‌ نقد و مانده‌ حسابهاي‌ بانكي‌، به‌ استثناي‌ مواردي‌ كه‌ اعمال‌ محدوديت‌ در مصرف‌ آنها مانع‌ از استفاده‌ اين‌ اقلام‌ براي‌ عمليات‌ جاري‌ شود
ب. حصه جاري حسابها و اسناد دريافتني تجاري و غير تجاري
ج. موجودي مواد وکالا و کاردرجريان پيشرفت پيمانهاي بلند مدت
د. سهام شرکتها، اوراق مشارکت و ساير اوراق بهاداري که به قصد نگهداري تحصيل نشده و به سهولت قابل نقد شدن است
ه. پيش پرداختهاي خريد داراييهاي جاري
و. پيش پرداختهاي هزينه هاي جاري
بدهيهاي‌ جاري‌
يك‌ بدهي‌ زماني‌ بايد به‌عنوان‌ بدهي‌ جاري‌ طبقه‌بندي‌ شود كه‌ انتظار رود طي‌ چرخه‌ عملياتي‌ معمول‌ واحد تجاري‌ يا ظرف‌ يكسال‌ از تاريخ‌ ترازنامه‌، هر كدام‌ طولاني‌تر است‌، تسويه‌ شود . ساير بدهيها بايد به‌ عنوان‌ بدهيهاي‌ غيرجاري‌ طبقه‌بندي‌ شود.

بدهيهاي جاري شامل موارد زير مي باشند:
1. بدهيهاي عندالمطالبه که انتظار رود ظرف يکسال از تاريخ ترازنامه مطالبه شود.
2. حصه اي از بدهي هاي بلند مدت که انتظار ورد ظرف يکسال از تاريخ ترازنامه تسويه گردد.
تجديد طبقه‌بندي‌ داراييها و بدهيها
هرگاه‌ پس‌ از تاريخ‌ ترازنامه‌ ولي‌ قبل‌ از تصويب‌ صورتهاي‌ مالي‌ توسط‌ مديريت‌ واحد تجاري‌، رويدادهايي‌ در جهت‌ تبديل‌ داراييها و بدهيهاي‌ جاري‌ به‌ داراييها و بدهيهاي‌ غيرجاري‌ و به‌عكس‌ رخ‌ دهد، نحوه‌ برخورد حسابداري‌ با آن‌ طبق‌ استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 5 با عنوان‌ حسابداري‌ رويدادهاي‌ بعد از تاريخ‌ ترازنامه‌ خواهد بود.

نحوه ارائه در صورتهاي مالي
 جمع کل داراييهاي جاري و جمع کل بدهي هاي جاري بايد در ترازنامه نشان داده شود.
 مبلغ يک دارايي جاري يا بدهي جاري نبايد از بدهي جاري يا دارايي جاري ديگر کسر شود، مگر آنکه شرايط تهاتر داراييها و بدهيها مندرج در استاندارد حسابداري شماره 1 با عنوان نحوه ارائه صورتهاي مالي برقرار باشد.
استاندارد حسابداري شماره 15

حسابداري سرمايه گذاريها
دامنه کاربرد
1. اين استاندارد به نحوه حسابداري سرمايه گذاريها و الزامات افشاي اطلاعات مربوط مي پردازد.
2. در صورتهاي مالي واحد تجاري اصلي، در صورتيکه در استانداردهاي حسابداري مربوط به سرمايه گذاري در واحد هاي تجاري فرعي و وابسته نحوه عمل ديگري مجاز شده باشد.
موارد زير در اين استاندارد مورد بحث قرار نمي گيرد:
1. مباني شناخت درآمدهايي که به صورت سود تضمين شده، سود سهام و غيره از سرمايه گذاريها عايد مي شود (استاندارد شماره 3).
2. سرمايه گذاري در واحدهاي تجاري فرعي و وابسته در صورتهاي مالي تلفيقي.
3. سرمايه گذاري خاص از جمله ابزارهاي مالي پيچيده.
4. سرمايه گذاريهايي که توسط طرحهاي مزاياي بازنشستگي و موسسات بيمه عمر انجام مي شود.
5. سرمايه گذاري در املاک.
سرمايه گذاري
نوعي دارايي است که واحد سرمايه گذار براي افزايش منافع اقتصادي از طريق توزيع منافع (به شکل سود سهام، سود تضمين شده واجاره)، افزايش ارزش يا ساير مزايا (مانند مزاياي ناشي از مناسبات تجاري) نگهداري مي کند.
سرمايه گذاري سريع المعامله در بازار
نوعي سرمايه گذاري است که براي آن بازار فعالي که آزاد و در دسترس است وجود دارد به طوري که از طريق آن بتوان به ارزش بازار يا شاخصي قابل اتکا که محاسبه ارزش بازار را امکانپذير سازد، دست يافت.
سرمايه گذاري در املاک
عبارتست از سرمايه گذاري در زمين يا ساختماني که عمليات ساخت و توسعه آن به اتمام رسيده و به جهت ارزش بالقوه اي که از نظر سرمايه گذاري دارد و نه به قصد استفاده توسط واحد تجاري سرمايه گذار يا شرکتهاي همگروه آن، نگهداري مي شود.
شيوه هاي کسب منافع اقتصادي سرمايه گذاريها
 دريافتهاي ناشي از توزيع منافع سود سهام
 منفعت سرمايه اي مثل افزايش ارزش
 منافع حاصل از ساير مزايا (مانند مزاياي ناشي
از مناسبات تجاري)


==================================================
طراحی وب سایت
پروژه های برنامه نویسی تجاری
دانلود پروژه های ASP.NET وب سایتهای آماده به همراه توضیحات
دانلود پروژه های سی شارپ و پایگاه داده SQL Server همراه توضیحات و مستندات
دانلود پروژه های UML نمودار Usecase نمودار class نمودرا activity نمودار state chart نمودار DFD و . . .
دانلود پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server به همراه مستندات و توضیحات
پروژه های حرفه ای پایگاه داده Microsoft access به همراه مستندات و توضیحات
دانلود پروژه های کارآفرینی
دانلود گزارشهای کارآموزی کارورزی تمامی رشته های دانشگاهی
قالب تمپلیت های آماده وب سایت ASP.NET به همراه Master page و دیتابیس
برنامه های ایجاد گالری عکس آنلاین با ASP.NET و JQuery و اسلایدشو به همراه کد و دیتابیس SQL کاملا Open Source واکنشگرا و ساده به همراه پایگاه داده
==================================================
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
07-22-2017, 12:16 PM
ارسال: #9
RE: نحوه ارائه صورتهای مالی
انواع سرمايه گذاري
اشکال و دلايل گوناگون سرمايه گذاريها:
 در قالب اسنادي که بيانگر بدهي پولي به دارنده آنهاست (نظير برخي اوراق مشارکت).اين نوع اسناد متضمن سود تضمين شده حداقلي مي باشند.
 در قالب مالکيت سهام يک واحد تجاري ديگر باشند که اين سرمايه گذاريها بيانگر حقوق مالي است.
 به صورت نگهداري داراييهاي عيني مثل زمين و ساختمان و فلزات گرانبها باشند.
سرمايه گذاري جاري
به طبقه اي از سرمايه گذاريها گفته مي شودکه سرمايه گذاري بلند مدت نباشد.
سرمايه گذاري بلند مدت
به طبقه اي از سرمايه گذاريها گفته مي شود که به قصد استفاده مستمر در فعاليتهاي واحد تجاري نگهداري شود. يک سرمايه گذاري هنگامي به عنوان دارايي غير جاري طبقه بندي مي شود که قصد نگهداري آن براي مدت طولاني به وضوح قابل اثبات باشد يا توانايي واگذاري آن توسط سرمايه گذار مشمول محدوديتهايي باشد.
طبقه بندي سرمايه گذاريها
سرمايه گذاريهاي بلند مدت مشتمل بر موارد زير است:
الف. سرمايه گذاري در واحد تجاري فرعي و وابسته يا تسهيلات بلند مدت اعطايي به اين واحدها.
ب. سرمايه گذاريهايي که اساسا جهت حفظ، تسهيل و گسترش فعاليت يا روابط تجاري موجود انجام شده است (سرمايه گذاريهاي تجاري).
ج. سرمايه گذاريهايي را که نمي توان واگذار کرد، يا بدون تاثير عمده بر فعاليتهاي واحد تجاري قابل واگذاري نيست.
د. سرمايه گذارهايي که با قصد استفاده مستمر توسط واحد تجاري نگهداري مي شود وهدف آن نگهداري پرتفويي از سرمايه گذاريها جهت تامين درآمد و يا رشد سرمايه براي صاحبان سرمايه واحد تجاري است.
دو شرط اصلي تعريف سرمايه گذاري سريع المعامله در بازار
1. وجود بازاري فعال که آزاد و قابل دسترس باشد، و
2. قيمتهاي معاملاتي در چنين بازاري معلوم باشد و به صورت علني اعلام شود.
قيمت اعلام شده بايد به گونه اي قابل اتکا بيانگر قيمتي باشد که بتوان بر اساس آن معامله کرد.
نکته
سرمايه گذاري سريع المعامله در بازار را، هم مي توان به عنوان سرمايه گذاري جاري طبقه بندي کرد و هم به عنوان سرمايه گذاري بلند مدت تلقي نمود.
بهاي تمام شده سرمايه گذاريها
نحوه تعيين بهاي تمام شده حق تقدم
 خريد حق تقدم:
مشابه با خريد سهام
 استفاده از حق تقدم در افزايش سرمايه:
چنانچه وجوهي پرداخت شود يا از مطالبات تسويه شود مبالغ مزبور به بهاي تمام شده سرمايه گذاري اضافه مي شود.
بهاي تمام شده سرمايه گذاريها
چنانچه سرمايه گذاري تحصيل شده دربرگيرنده حداقل سود تضمين شده يا سود سهام تعلق گرفته و دريافت نشده باشد، بهاي تمام شده سرمايه گذاري عبارتست از بهاي خريد بعد از کسر هر گونه سود تعلق گرفته و دريافت نشده.
انعکاس به ارزش بازار
استفاده از ارزش بازار در مورد سرمايه گذارهاي سريع المعامله در بازار موجب شناسايي کليه تغييرات در ارش بازار سرمايه گذاري صرفنظر از فروش يا عدم فروش سرمايه گذاري مي شود.
دلايل مناسب بودن کاربرد مبناي ارزش بازار براي سرمايه گذاريهاي سريع المعامله در بازار که به عنوان دارايي جاري طبقه بندي شده اند:
الف. انعکاس مطلوب تر نتيجه عمليات؛ به اين دليل که هر گونه افزايش در بازار سرمايه گذاري، به سبب مستند بودن به دريافت وجه نقد و يا انتظار قريب به يقين به دريافت وجه نقد، معرف سود تحقق يافته دوره است.
ب. فراهم کردن ارزيابي بهتري از عملکرد مديريت
ج. ناممکن بودن دستکاري عمليات توسط مديريت از طريق انتخاب زمان فروش.
دلايل مناسب بودن کاربرد مبناي ارزش بازار براي سرمايه گذاريهاي سريع المعامله در بازار که به عنوان دارايي جاري طبقه بندي شده اند:
د. انعکاس اين واقعيت اقتصادي که مديريت توانايي تبلور اين سود و زيانها را از طريق فروش سرمايه گذاري داشته اما به عمد چنين نخواسته است.
ه. ارائه اطلاعات مهمتر به استفاده کنندگان و مديران، به دليل استفاده از ارزش بازار.
و. رفع اشکال در اندازه گيري اقلام مشابه به قيمتهاي متفاوت که تنها به لحاظ خريد در زمانهاي مختلف ايجاد شده است.
تعيين ارزش بازار اوراق سريع المعاملهقيمتهايي که مي توانند جهت مقاصد ارزيابي به کار گرفته شوند شامل 3 نوع قيمت زير مي باشند:
 قيمت پيشنهاد خريد: قيمتي است که انتظار مي رود سرمايه گذاري به آن قيمت واگذار شود.
 قيمت پيشنهاد فروش: قيمتي است که انتظار مي رود سرمايه گذار براي تحصيل سرمايه گذاري بپردازد.
 قيمت ميانگين: قيمت ميانگين بازار، ميانگين قيمت پيشنهاد خريد و پيشنهاد فروش مي باشد.
در انتخاب هر کدام از اين قيمتها استاندارد هيچ الزمي ندارد، اما بايد توجه نمود که هر مبنايي که انتخاب مي شود بايد به طور يکنواخت اعمال گردد.
در تعيين ارزش بازار اوراق بهادار بايد موارد زير را در نظر گرفت
 حجم سرمايه گذاري يا واگذاري آن به صورت بخش بخش.
 وجود الزام يا اجبار به واگذاري.
 حجم سهام موجود در بازار.

مبلغ دفتري سرمايه گذاريها
چنانچه ماهيت و ميزان سرمايه گذاري به گونه اي باشد که جذب آن توسط بازار، بدون تاثير با اهميت در نرخ بازار آن، ممکن نباشد، قيمت جاري بايد طوري تعديل شود که منعکس کننده عوايدي باشد که واحدتجاري به طور واقعبينانه، انتظار کسب آن را در صورت واگذاري سرمايه گذاري در روال عادي فعاليت تجاري دشاته باشد.
مبلغ دفتري سرمايه گذاريها
مبلغ دفتري سرمايه گذاريها
مبلغ دفتري سرمايه گذاريها
مبلغ کل سرمايه گذاريهاي سريع المعامله که به عنوان دارايي جاري نگهداري مي شود بايد بر مبناي مجموعه (پرتفوي) سرمايه گذاريهاي مزبور تعيين شود. مبلغ کل سرمايه گذاريهاي بلند مدت و ساير سرمايه گذاريهاي جاري، عبارت از جمع مبلغ دفتري تک تک سرمايه گذاريهاي مربوط است که جداگانه تعيين مي شود.


نکته
مازاد تجديد ارزيابي، درآمد تحقق نيافته تلقي مي گردد. بنابراين افزايش سرمايه به طور مستقيم از محل مازاد مزبور مجاز نيست و تنها در زمان تحقق به حساب سود و زيان انباشته منتقل مي شود.

واگذاري سرمايه گذاريها
هرگونه خالص مازاد ناشي از تجديد ارزيابي يک سرمايه گذاري که قبلا در حساب مازاد تجديد ارزيابي منظور و در آن نگهداري شده است، بايد به عنوان تغيير در اجزاي حقوق صاحبان سرمايه، به بستانکار حساب سود و زيان انباشته منظور شود.


تغيير طبقه بندي سرمايه گذاريها
چنانچه سرمايه گذاري جاري به بلند مدت تغيير طبقه بندي دهد، سرمايه گذاري بلند مدت به اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش منظور مي شود.
صورت سود و زيان
اقلام زير بايد به سود و زيان منظور شوند:
الف. هر گونه هزينه ناشي از کاهش ارزش فروش سرمايه گذاريهاي کوتاه مدتي که به اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش ارزيابي مي شود،
ب. هر گونه هزينه کاهش دائمي در ارزش سرمايه گذاريهاي بلند مدتي که به روش بهاي تمام شده ارزيابي مي شود، و
ج. هر گونه برگشت کاهشهاي قبلي موارد بالا با توجه به تغيير در شرايط.
موسسات تخصصي سرمايه گذاري
موسسات تخصصي سرمايه گذاري که از توزيع سود حاصل از واگذاري سرمايه گذاري منع شده اند، بايد سود يا زيان حاصل از واگذاري سرمايه گذاري و نيز تغييرات ارزش سرمايه گذاريها را که طبق الزامات اين استاندارد به سود و زيان منظور مي شود، نخست در صورت سود و زيان منعکس و سپس از طريق تخصيص سود به حساب اندوخته هاي غير قابل تقسيم منتقل کنند.
افشا
اطلاعات زير بايد در صورتهاي مالي افشا شود:
الف. رويه هاي حسابداري مورد استفاده براي سرمايه گذاريها مشتمل بر نحوه حسابداري تغييرات مبلغ دفتري،
ب. مبلغ سرمايه گذاريهاي سريع المعامله در بازار که به عنوان دارايي جاري نگهداري شده است،
ج. مبلغ درآمد حاصل از سرمايه گذاريهاي سريع المعامله در بازار که به عنوان دارايي جاري نگهداري و به روش ارزش بازار ارزيابي شده است، شامل درآمد حاصل از تغيير در ارزش بازار و تفکيک جداگانه سود و زيان ناشي از انتقال سرمايه گذاري بين جاري و بلند مدت،
د. ارزش بازار سرمايه گذاريهاي سريع المعامله در بازار که به عنوان دارايي جاري نگهداري شده و به روش اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش ارزيابي شده است،
ه. ارزش بازار سرمايه گذاريهاي سريع المعامله در بازار که به عنوان دارايي غير جاري نگهداري شده است،
و. مبلغ هر گونه سود يا زيان ناشي از واگذاري سرمايه گذاريهاي بلند مدت،
ز. مبلغ هرگونه ذخيره براي کاهش دائمي در ارزش سرمايه گذاريهاي بلند مدت،
ح. محدوديتهاي قابل توجه در رابطه با امکان تبديل سرمايه گذاريها به نقد يا وصول درآمد و عوايد واگذاري آنها، و
ط. در مورد موسساتي که فعاليت عمده آنها سرمايه گذاري در اوراق بهادار است، صورت تحليلي پرتفوي سرمايه گذاري.
استاندارد حسابداري شماره 17
حسابداري داراييهاي نامشهود
هدف استاندارد
هدف‌ اين‌ استاندارد، تجويز نحوه‌ حسابداري‌ داراييهاي‌ نامشهود است‌. مسائل‌ اصلي‌ در حسابداري‌ داراييهاي‌ نامشهود عبارت‌ از معيارها و زمان‌ شناخت‌ دارايي‌، تعيين‌ مبلغ‌ دفتري‌، شناخت‌ هزينه‌ استهلاك‌ و تعيين‌ ساير موارد كاهش‌ در مبلغ‌ دفتري‌ آنهاست‌.
دامنه کاربرد
1. الزامات‌ اين‌ استاندارد بايد در مورد حسابداري‌ كليه‌ داراييهاي‌ نامشهود بكار گرفته‌ شود مگر در موارد زير :
الف‌. ماليات‌ انتقالي‌ به‌ دوره‌هاي‌ آتي‌
ب ‌. سرقفلي‌ ناشي‌ از تركيب‌ واحدهاي‌ تجاري‌ (‌ استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 19 ).
ج‌ . حقوق‌ معدني‌ و هزينه‌هاي‌ اكتشاف‌، توسعه‌ و استخراج‌ معادن‌، نفت‌، گازطبيعي‌ و غيره‌. ليكن‌ اين‌ استاندارد در مورد داراييهاي‌ نامشهودي‌ كه‌ براي‌ توسعه‌ يا نگهداري‌ اين‌ فعاليتها بكار مي‌رود، كاربرد دارد.
د . مخارج‌ تحقيق‌ و توسعه‌ (‌ استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 7 ).
ه . اجاره‌ها (‌ استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 21 ).
2. داراييهاي‌ نامشهودي‌ كه‌ در روال‌ عادي‌ عمليات‌ واحد تجاري‌ به‌ قصد فروش‌ نگهداري‌ مي‌شود، موضوع‌ اين‌ استاندارد نيست‌. ليكن‌ اين‌ استاندارد در مورد داراييهاي‌ نامشهودي‌ كه‌ با قصد واگذاري‌ امتياز استفاده‌ آنها، نگهداري‌ مي‌شود، كاربرد دارد.
دارايي نامشهود
دارايي‌ نامشهود به‌ يك‌ دارايي‌ غيرپولي‌ و فاقد ماهيت‌عيني‌ اطلاق‌ مي‌شود كه‌:
الف‌. به‌ منظور استفاده‌ درتوليد يا عرضه‌ كالاها يا خدمات‌، اجاره‌ به‌ ديگران‌ يا براي‌ مقاصد اداري‌ توسط‌ واحد تجاري‌ نگهداري‌ مي‌شود،
ب‌ . با قصد استفاده‌ طي‌ بيش‌ از يك‌ دوره‌ مالي‌ توسط‌ واحد تجاري‌ تحصيل‌ شده‌ باشد، و
ج‌ . قابل‌ تشخيص‌ باشد.

ويژگيهاي دارايي نامشهود
 ماهيت غير عيني
§ در شرايطي که ممکن است داراييهاي نامشهود حاوي يا مبتني بر ماهيت عيني باشند، طبقه بندي آنها به عنوان دارايي ثابت مشهود يا دارايي نامشهود مستلزم قضاوت اين امر است که کدام عنصر مهمتر است.
 قابليت تشخيص
§ مي توان دارايي نامشهود را از سرقفلي واحد تجاري متمايز کرد.
§ با توجه به اينکه سرقفلي واحد تجاري از کل واحد تجاري يا ساير داراييهاي آن قابل تشخيص نيست، به عنوان دارايي نامشهود شناسايي نمي شود.
شناخت و اندازه گيري اوليه دارايي نامشهود
يک قلم هنگامي به عنوان دارايي نامشهود شناسايي مي شود که:
الف. با تعريف داراييهاي نامشهود مطابقت داشته باشد.
ب . معيارهاي شناخت احراز شده باشد که عبارتند از:
1. جريان منافع اقتصادي آتي دارايي به درون واحد تجاري محتمل باشد.
2. بهاي تمام شده دارايي به گونه اي اتکاپذير قابل اندازه گيري باشد.
جريان منافع اقتصادي آتي و کنترل
 جريان منافع اقتصادي آتي مرتبط با دارايي نامشهود به درون واحد تجاري تنها هنگامي محتمل است که واحدتجاري بتواند با دلايل کافي نشان دهد:
الف. دسترسي به خالص جريان ورودي منافع اقتصادي آتي دارايي به درون واحد تجاري امکانپذير است،
ب. توانايي* و قصد استفاده از دارايي نامشهود را دارد، و
ج. به منابع فني و مالي کافي براي کسب منافع اقتصادي آتي دارايي دسترسي دارد.
* توانايي استفاده از دارايي ناشمهود، مستلزم داشتن کنترل بر آن دارايي است. زماني يک واحد تجاري بر دارايي کنترل دارد که:
1. قدرت کسب منافع اقتصادي آتي ناشي از آن را داشته باشد،و
2. بتواند از دسترسي ديگران به آن منافع جلوگيري کند.

جريان منافع اقتصادي آتي و کنترل
• محتمل‌ بودن‌ منافع‌ اقتصادي‌ آتي‌ بايد با استفاده‌ از مفروضات‌ معقول‌ و داراي‌ پشتوانه‌ كه‌ معرف‌ بهترين‌ براورد مديريت‌ از وقوع‌ يك‌ سري‌ شرايط‌ اقتصادي‌ محتمل‌ در طول‌ عمر مفيد دارايي‌ است‌، توسط‌ واحد تجاري‌ ارزيابي‌ شود.ارزيابي‌ مزبور مستلزم‌ بكارگيري‌ قضاوت‌ بر مبناي‌ شواهد موجود در زمان‌ شناخت‌ اوليه‌ است‌. در اين‌ مورد اهميت‌ بيشتر بايد به‌ شواهدي‌ داده‌ شود كه‌ به‌طور بيطرفانه‌ قابل‌ تأييد باشد.

اندازه گيري بهاي تمام شده به گونه اي قابل اتکا
 يك‌ دارايي‌ نامشهود به‌ هنگام‌ شناخت‌ اوليه‌ بايد به‌ بهاي‌ تمام‌ شده‌ اندازه‌گيري‌ شود.
 بهاي تمام شده دارايي نامشهود باتوجه به شيوه تحصيل آن اندازه گيري مي شود.


اندازه گيري دارايي نامشهود پس از شناخت اوليه
 دارايي نامشهود پس از شناخت اوليه، به مبلغ دفتري يعني بهاي تمام شده پس از کسر استهلاک انباشته و هرگونه ذخيره کاهش ارزش منعکس مي شود.
تجديد ارزيابي دارايي نامشهود بعنوان نحوه عمل مجاز جايگزين
 در صورت رعايت شرايط زير، تجديد ارزيابي داراييهاي نامشهود بعنوان يک نحوه عملي جايگزين مجاز است:
الف. تجديد ارزيابي در فواصل منظم 3 يا 5 ساله
ب . ارزيابي تمام اقلام طبقه اي که دارايي مزبور به آن تعلق دارد
ج . تجديدارزيابي توسط ارزيابان مستقل وداراي صلاحيت حرفه اي
استهلاک
 مبلغ استهلاک پذير دارايي نامشهود بايد بر مبنايي سيستماتيک طي بهترين برآورد از عمر مفيد آن مستهلک شود. اين فرض قابل رد وجود دارد که عمر مفيد دارايي نامشهود از زمان بهره برداري آن، از 20 سال تجاوز نخواهد کرد.
 هرگاه شواهد متقاعدکننده اي وجود داشته باشد که عمر مفيد يک دارايي بيش از 20 سال است، اين فرض که عمر مفيد از 20 سال تجاوز نمي کند، رد مي شود و واحد تجاري:
الف. دارايي نامشهود را طي عمر مفيد طولاني تر مزبور مستهلک مي کند،
ب . مبلغ قابل بازيافت دارايي نامشهود را حداقل بطور سالانه برآورد مي کند تا هرگونه زيان کاهش ارزش آنرا شناسايي کند، و
ج . دلايلي را که موجب رد فرض مزبور شده است، افشا مي کند.
به منظور تعيين عمر مفيد دارايي، عوامل متعددي نظير موارد زير بررسي مي شود:
 استفاده مورد انتظار واحد تجاري ازدارايي
 اطلاعات عمومي در خصوص برآورد عمر مفيد انواع داراييهاي مشابه و باکاربرد مشابه
 نابابي فني ناشي از تغييرات يا بهبود توليد يا تغيير در تقاضاي بازار براي محصولات آن دارايي
 سطح مخارج نگهداري يا سرمايه گذاري لازم جهت کسب منافع اقتصادي آتي
 اقدامات رقبا، مراجع دولتي و ديگران
 دوره کنترل برداراييها و محدوديتهاي قانوني
 قابليت تمديد حقوق ناشي از دارايي نامشهود
 ميزان وابستگي عمر مفيد دارايي به عمر مفيد ساير داراييهاي واحذ تجاري
نکته
چنانچه کنترل منافع اقتصادي آتي ناشي از دارايي نامشهود از طريق حقوق قانوني براي دوره اي محدود کسب شده باشد، عمر مفيد دارايي نامشهود نبايد از دوره اعتبار حقوق قانوني تجاوز کند مگر اينکه:
الف. مدت اعتبار حقوق قانوني قابل تمديد باشد، و
ب . قابليت تمديد مدت آن مسجل باشد.
روش استهلاک
 روش استهلاک دارايي:
1. چنانچه بگونه اي اتکاپذير قابل تعيين باشد: بر اساس الگوي مصرف منافع اقتصادي آن توسط واحد تجاري
2. چنانچه بگونه اي اتکاپذير قابل تعيين نباشد: بر اساس روش مستقيم
 استهلاک بايد از زمان آماده شدن دارايي براي استفاده محاسبه شود.
 سهم استهلاک هر دوره ممکن است:
1. بعنوان هزينه شناسايي شود، يا
2. بموجب ساير استانداردهاي حسابداري در مبلغ دفتري دارايي ديگري منظور شود.
ارزش اسقاط
ارزش اسقاط يک دارايي نامشهود بايد صفر فرض شود مگر اينکه:
الف. شخص ثالثي خريد دارايي را با قيمت مشخص در پايان عمر مفيد آن تعهد کرده باشد، يا
ب . ارزش اسقاط را بتوان بگونه اي اتکاپذير اندازه گيري کرد.
شرايطي که به تنهايي يا درمجموع درصورت تداوم طي چند سال متوالي ممکن است منجر به کاهش دائمي در ارزش دارايي شود به اين شرح است:
الف. بلااستفاده ماندن دارايي
ب. زياندهي عملياتي دارايي
ج. جريانهاي نقدي منفي ناشي از دارايي
د. تغييرات قانوني يا محيطي موثر بر قابليت بازيافت مبلغ دفتري دارايي
ه. تغييرات ساختاري در شرايط اقتصادي
برکناري دائمي و واگذاري
 دارايي نامشهود بايد در زمان واگذاري يا هنگامي که بطور دائمي از استفاده مي افتد و هيچگونه منافع اقتصادي آتي از آن انتظار نميرود، ازترازنامه حذف شود.
 سود يا زيان ناشي از واگذاري يا برکناري دائمي يک دارايي نامشهود که معادل تفاوت عوايد خالص حاصل از واگذاري و مبلغ دفتري دارايي است، بايد بعنوان درآمد يا هزينه در صورت سود و زيان شناسايي شود.
افشا
 در مورد هر طبقه از داراييهاي نامشهود، موارد زير بايد در صورتهاي مالي افشا شود:
الف. روش استهلاک،
ب. عمرمفيد يانرخ استهلاک،
ج. صورت تطبيق ناخالص دفتري، و استهلاک انباشته و ذخيره کاهش ارزش در ابتدا و انتهاي دوره.
 صورتهاي مالي همچنين بايد در برگيرنده موارد افشاي زير باشد:
الف. دلايل تعيين عمر مفيد، هرگاه دارايي طي بيش از 20 سال مستهلک شود.
ب. وجود و ميزان محدوديت در رابطه با مالکيت داراييها و نيز داراييهاي نامشهودي که وثيقه بدهيهاست.
ج. مبلغ تعهدات مربوط به تحصيل داراييهاي نامشهود.
استاندارد حسابداري شماره 20

حسابداري سرمايه گذاري در واحدهاي تجاري وابسته
استاندارد حسابداري شماره 20

حسابداري سرمايه گذاري در واحدهاي تجاري وابسته


دامنه کاربرد
اين استاندارد بايد براي حسابداري سرمايه گذاري در واحدهاي تجاري وابسته در صورتهاي مالي تلفيقي و صورتهاي مالي جداگانه واحد سرمايه گذار به کار گرفته شود. الزامات اين استاندارد در مورد کليه واحدهاي سرمايه گذار از جمله شرکتهاي تخصصي سرمايه گذاري کاربرد دارد.


==================================================
طراحی وب سایت
پروژه های برنامه نویسی تجاری
دانلود پروژه های ASP.NET وب سایتهای آماده به همراه توضیحات
دانلود پروژه های سی شارپ و پایگاه داده SQL Server همراه توضیحات و مستندات
دانلود پروژه های UML نمودار Usecase نمودار class نمودرا activity نمودار state chart نمودار DFD و . . .
دانلود پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server به همراه مستندات و توضیحات
پروژه های حرفه ای پایگاه داده Microsoft access به همراه مستندات و توضیحات
دانلود پروژه های کارآفرینی
دانلود گزارشهای کارآموزی کارورزی تمامی رشته های دانشگاهی
قالب تمپلیت های آماده وب سایت ASP.NET به همراه Master page و دیتابیس
برنامه های ایجاد گالری عکس آنلاین با ASP.NET و JQuery و اسلایدشو به همراه کد و دیتابیس SQL کاملا Open Source واکنشگرا و ساده به همراه پایگاه داده
==================================================
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
07-22-2017, 12:18 PM
ارسال: #10
RE: نحوه ارائه صورتهای مالی
واحد تجاري وابسته
عبارتست از يک واحد سرمايه پذير که واحد سرمايه گذار در آن نفوذ قابل ملاحظه دارد، اما واحد تجاري فرعي يا مشارکت خاص واحد سرمايه گذار نيست.
ارتباط بين واحد سرمايه گذار و واحد سرمايه پذير
سه نوع رابطه مي تواند بين واحد سرمايه گذار و سرمايه پذير وجود داشته باشد:
1. رابطه معمولي بين واحد تجاري و سهامدار،
2. رابطه خاص بين واحد سرمايه گذار و سرمايه پذير که ويژگي آن توان واحد سرمايه گدار در کنترل سياستهاي مالي وعملياتي واحد سرمايه پذير مي باشد (رابطه واحد تجاري اصلي و واحد تجاري فرعي)، و
3. رابطه خاص بين واحد سرمايه گذار و سرمايه پذير که ويژگي آن وجود نفوذ قابل ملاحظه بر سياستهاي مالي وعملياتي واحد سرمايه پذير مي باشد (رابطه بين واحد تجاري سرمايه گذار و واحد تجاري وابسته).
نفوذ قابل ملاحظه
عبارت است از مشارکت در تصميم گيريهاي مربوط به سياستهاي مالي و عملياتي واحد تجاري، ولي نه در حد کنترل سياستهاي مزبور.
موارد زير ممکن است به تنهايي يا در مجموع بيانگر نفوذ قابل ملاحظه باشد:
 قدرت راي کافي واحد سرمايه گذار در واحد سرمايه پذير
 عضويت در هيات مديره يا ديگر ارکان اداره کننده مشابه واحد سرمايه گذار
 مشارکت در تصميم گيري براي پرداخت يا نگهداري سود واحد سرمايه گذار
 مشارکت در ساير فرايندهاي سياست گذاري واحد سرمايه پذير
 معاملات عمده بين واحد سرمايه گذار و واحد سرمايه پذير
 تبادل کارکنان رده مديريت
 وابستگي به اطلاعات فني اساسي
فرض: دارا بودن حداقل 20% قدرت راي در واحد
سرمايه پذير نشانه نفوذ قابل ملاحظه است.
تفاوت بين قدرت راي دهي و حقوق مالکيت
قدرت راي دهي در تعيين نفوذ قابل ملاحظه مهم است، در حاليکه حقوق مالکيت براي محاسبه سهم واحد سرمايه گذار از سود يا زيان خالص داراييهاي واحد تجاري وابسته کاربرد دارد.
نحوه حسابداري سرمايه گذاري در واحد تجاري وابسته به منظور انعکاس در صورتهاي مالي تلفيقي
حسابداري سرمايه گذاري در واحد تجاري وابسته به منظور انعکاس در صورتهاي مالي تلفيقي بايد به روش ارزش ويژه انجام شود، مگر اينکه سرمايه گذاري تنها براي واگذاري در آينده نزديک تحصيل و نگهداري شود که در اين صورت حسابداري آن بايد به روش بهاي تمام شده انجام گيرد.
روش هاي حسابداري
روش ارزش ويژه
ويژگيهاي اصلي روش ارزش ويژه به شرح زير است:
الف . ثبت سرمايه گذاري در ابتدا به بهاي تمام شده،
ب . تغيير مبلغ دفتري سرمايه گذاري به ميزان سهم واحد سرمايه گذار از سود يا زيان واحد سرمايه پذير،
ج . منظور کردن سهم واحد سرمايه گذار از سود يا زيان بعد از تحصيل واحد سرمايه پذير، در صورت سود و زيان واحد سرمايه گذار،
د . کاهش مبلغ دفتري سرمايه گذاري به ميزان سود سهام دريافتي يا دريافتني از واحد سرمايه پذير،
ه . تعديل مبلغ دفتري سرمايه گذاري در صورت لزوم، به ميزان سهم واحد سرمايه گذار از تغيير درحقوق صاحبان سرمايه واحد سرمايه پذير بعد از تاريخ تحصيل که آثار آن در صورت سود و زيان واحد سرمايه پذير انعکاس نيافته است مثل تغييرات ناشي از تجديد ارزيابي.
روشهاي حسابداري
روش بهاي تمام شده
ويژگي هاي اصلي روش بهاي تمام شده به شرح زير است:
الف . ثبت سرمايه گذاري به بهاي تمام شده در زمان خريد،
ب . شناسايي سود سهام دريافتي يا دريافتني از محل سودهاي تحصيل شده توسط واحد سرمايه پذير به عنوان درآمد،
ج . کاهش مبلغ دفتري سرمايه گذاري در صورت توزيع سود سهام از محل سودهاي قبل از تاريخ تحصيل.
روشهاي حسابداري
تفاوت روش ارزش ويژه با روش بهاي تمام شده
1. در روش بهاي تمام شده، در صورتهاي مالي واحد سرمايه گذار، سودهاي تقسيم نشده و زيانهاي تحمل شده به وسيله واحد سرمايه پذير، منعکس نمي شود.
2. در روش بهاي تمام شده، با محدود کردن شناسايي درآمد ناشي از سرمايه گذاري به سود سهام دريافتي يا دريافتي از واحد سرمايه پذير، لزوما” ارتباطي بين سود سهام ناشي از سرمايه گذاري افشا شده در صورتهاي مالي واحد سرمايه گذار و نتايج عملکرد واقعي واحد سرمايه پذير در دوره هاي مختلف وجود ندارد.
3. در روش ارزش ويژه، سرمايه گذار سود خود از سود، زيان و اندوخته هاي واحد تجاري وابسته را صرفنظر از ميزان توزيع سود به وسيله واحد سرمايه پذير شناسايي مي کند.
کاربرد روش ارزش ويژه
براي محاسبه مبالغي که با استفاده از روش ارزش ويژه در صورتهاي مالي تلفيقي منعکس مي شود از ضوابطي مشابه با ضوابط تلفيق استفاده مي شود.

پاسخ :

تاريخ خريد : سرمايه گذاري 70،000،000
نقد 70،000،000
تذکر : بهاي تمام شده سرمايه گذاري معادل ارزش دفتري خالص دارايي ها است


سرقفلي
 در زمان تحصيل سرمايه گذاري، هرگونه تفاوت (اعم از مثبت و منفي) بين بهاي تمام شده تحصيل و سهم سرمايه گذار از ارزش منصفانه خالص داراييهاي قابل تشخيص واحد تجاري وابسته، به عنوان سرقفلي يا سرقفلي منفي در نظر گرفته مي شود.
 سهم سرمايه گذار از سود يا زيان بعد از تحصيل از بابت موارد زير تعديل مي شود:
الف . تفاوت استهلاک داراييهاي استهلاک پذير بر مبناي ارزش منصفانه و مبالغ دفتري آنها، و
ب . استهلاک سرقفلي يا سرقفلي منفي.
ادامه مثال
ارزش ويژه ساده
سرمايه گذاري 9،000،000
درآمد سرمايه گذاري 9،000،000

نقد / دريافتني 4،500،000
سرمايه گذاري 4،500،000

سرمايه گذاري 6،000،000
نقد / دريافتني 6،000،000
درآمد سرمايه گذاري 12،000،000
ادامه مثال
ساير اطلاعات :
1. موجودي ها به روش فايفو ارزيابي شود .
2. برآورد زيانهاي آتي مرتبط با تعديل نيروي انساني 500،000 است ، ولي به دليل عدم تصويب طرح بدهي برآوردي قابل تشخيص نمي باشد .
3. سود خالص سال هاي 75و76 به ترتيب 2،000،000 ريال و 1،800،000 ريال گزارش شده است .
4. در سال 1376 طرح تعديل نيروي انساني تصويب و با هزينه اضافي به مبلغ 600،000 ريال اجرا شد .
نحوه انعکاس در صورتهاي مالي تلفيقي
ترازنامه تلفيقي
سهم سرمايه گذار از خالص داراييها به عنوان سرمايه گذاري بلند مدت در ترازنامه تلفيقي منعکس مي شود.

صورت سودو زيان تلفيقي
سهم و احد سرمايه گذار از سود يازيان فعاليتهاي عادي واحد تجاري وابسته بلافاصله بعد از سود يازيان فعاليتهاي عادي گروه منعکس مي شود. اقلام غير مترقبه نيز جدا منعکس مي شود.

صورت جريان وجوه نقد تلفيقي
سودهاي دريافت شده در سر فصل بازده سرمايه گذاريها سود پرداختي بابت تامين مالي منعکس مي شود.

نکته
اگر در روش ارزش ويژه، سهم واحد سرمايه گذار از زيانهاي واحد تجاري وابسته، مساوي يا بيش از مبلغ دفتري سرمايه گذاري شود، واحد سرمايه گذار معمولا احتساب زيان خود را متوقف مي کند و سرمايه گذاري به ارزش صفر گزارش مي شود.
ساير موارد قابل توجه در کاربرد روش ارزش ويژه
 چنانچه سرمايه گذار يک گروه باشد، سهم آن در واحد تجاري وابسته عبارت از مجموع سهام متعلق به واحد تجاري اصلي و واحدهاي تجاري فرعي آن است. سهام متعلق به ساير واحدهاي تجاري وابسته براي تعيين سهم واحد سرمايه گذار در نظر گرفته نمي شود.
 اگر در روش ارزش ويژه، سهم واحد سرمايه گذار از زيانهاي واحدتجاري وابسته، مساوي يا بيش از مبلغ دفتري سرمايه گذاري شود، واحد سرمايه گذار معمولا احتساب سهم زيان خود را متوقف ميکند و سرمايه گذاري به ارزش صفرگزارش مي شود.
 در صورتي که واحد تجاري وابسته بعدا سود گزارش کند، واحد سرمايه گذار تنها پس از پوشش سهم خود از خالص زيانهاي شناسايي نشده، مي تواند سهم خود از سود را به حساب گيرد.
نحوه انعکاس در صورتهاي مالي جداگانه سرمايه گذار

سرمايه گذاري در واحدهاي تجاري وابسته در صورتهاي مالي جداگانه سرمايه گذار که صورتهاي مالي تلفيقي منتشر مي کند به بهاي تمام شده يا تجديد ارزيابي منعکس مي شود.
اگر تلفيق انجام نمي شود، مبالغ مربوط به واحدهاي تجاري وابسته با استفاده از روش ارزش ويژه و به شرح زير ارائه مي شود:
 تهيه صورتهاي مالي جداگانه
 افشاي اطلاعات مکمل
تاريخ گزارشگري
 براي تهيه صورتهاي مالي تلفيقي، صورتهاي مالي واحدتجاري وابسته بايد با دوره مالي و پايان دروه مالي واحد تجاري سرمايه گذار منطبق باشد.
 فاصله سه ماهه در صورت مشکل بودن تهيه صورتهاي مالي همزمان مجاز است.
موارد خاص
1. حذف سود يازيان تحقق نيافته معاملات بين واحد سرمايه گذار( يا واحدهاي فرعي آن) با واحد تجاري وابسته متناسب با سهم سرمايه گذار.
2. مجاز بودن فاصله سه ماهه بين تابع صورتهاي مالي واحد تجاري وابسته و سرمايه گذار.
3. يکسان سازي رويه هاي حسابداري.
4. سهم در واحد تجاري برابر با مجموع سهام متعلق به واحد تجاري اصلي و واحدهاي فرعي آن.
واحد سرمايه گذار بايد استفاده از روش ارزش ويژه را از تاريخي که يکي از دو وضعيت زير روي مي دهد، متوقف کند:
الف . نفوذ قابل ملاحظه بر واحدتجاري وابسته را از دست دهد، اما تمام يا بخشي از سرمايه گذاري خود را حفظ کند، يا
ب . واحد تجاري وابسته تحت محدوديتهاي شديد و بلند مدتي فعاليت کند که به توانايي آن در انتقال وجوه به واحد سرمايه گذار، به نحوي عمده لطمه وارد کند.
نکته
مبلغ دفتري سرمايه گذاري در زمان توقف يه کارگيري روش ارزش ويژه بايد از آن تاريخ به بعد به عنوان بهاي تمام شده سرمايه گذاري تلقي شود. در صورتي که در دوره هاي آتي، واحد سرمايه گذار مبالغي بابت سود سهام از محل سود قبل از تاريخ تغيير روش دريافت کند، اين مبالغ بايد از مبلغ دفتري سرمايه گذاري کسر شود.
کاهش دائمي در ارزش
در صورت کاهش دائمي در ارزش سرمايه گذاري در يک واحد تجاري وابسته، مبلغ دفتري آن بايد براي شناسايي کاهش مزبور تقليل يابد. براي شناسايي اين کاهش، هر سرمايه گذراي بايد به طور جداگانه در نظر گرفته شود.
تغييرات سرمايه گذاري
 در صورت فروش سرمايه گذاري در واحد تجاري وابسته، سود يا زيان حاصل از فروش سرمايه گذاري برابر عوايد حاصل از فروش سرمايه گذاري منهاي مبلغ دفتري آن در زمان فروش است.
 در مواردي که سرمايه گذاري در واحد تجاري قبلا بر اساس روشي به غير از ارزش ويژه ارائه مي شد به دليل افزايش ميزان مالکيت سهام، واجد اعمال روش ارزش ويژه شود، ارزش منصفانه داراييهاي و بدهيهاي قابل تشخيص تحصيل شده و همچنين مبلغ دفتري سرقفلي يا سرقفلي منفي به تاريخ هر خريد عمده بايد به طور جداگانه تعيين شود.
افشا
 فهرستي از واحدهاي تجاري وابسته عمده شامل نام، ماهيت فعاليت نسبت به مالکيت.
 دوره مالي يا تاريخ ترازنامه واحد تجاري وابسته در صورت متفاوت بودن تاريخ گزارشگري.
 روشهاي حسابداري مورد استفاده براي اين سرمايه گذاريها.
 دليل عدم استفاده از روش ارزش ويژه براي سرمايه گذاريهاي بيش از 20%.
استاندارد حسابداري شماره 21
حسابداري اجاره ها
هدف استاندارد
§ هدف‌ اين‌ استاندارد، تجويز رويه‌هاي‌ حسابداري‌ و افشاي‌ مناسب‌ براي‌ اجاره‌هاي‌ سرمايه‌اي‌ و عملياتي‌ توسط‌ اجاره‌دهنده‌ و اجاره‌كننده‌ است‌.
دامنه‌ كاربرد
§ درموارد زير کاربرد دارد:
قراردادهايي‌ كه‌ حق‌ استفاده‌ از دارايي‌ را انتقال‌ مي‌دهد، حتي‌ اگر بخش‌ عمده‌اي‌ از خدمات‌ تعمير و نگهداري‌ دارايي‌ توسط‌ اجاره‌دهنده‌ ارائه‌ شود.
§ در موارد زير کاربرد ندارد:
الف‌. قراردادهاي‌ اجاره‌ براي‌ اكتشاف‌ يا بهره‌برداري‌ از منابع‌ طبيعي‌ مانند نفت‌ ، گاز ، جنگل‌ ، فلزات‌ و ساير حقوِ مربوط‌ به‌ معادن‌ ، و
ب‌ . قراردادهاي‌ اعطاي‌ مجوز درخصوص‌ استفاده‌ از مواردي‌ نظير فيلمهاي‌ سينمايي‌ و ويديويي‌، نمايشنامه‌ ، حق‌ اختراع‌ ، حق‌ تأليف‌ و نرم‌افزارهاي‌ رايانه‌اي‌ .
ج. قراردادهاي‌ خدماتي‌ كه‌ حق‌ استفاده‌ از دارايي‌ را از يك‌ طرف‌ قرارداد به‌ طرف‌ ديگر منتقل‌ نمي‌كند.

اجاره
اجاره‌ موافقتنامه‌اي‌ است‌ كه‌ به‌ موجب‌ آن‌، اجاره‌دهنده‌ در قبال‌ دريافت‌ مبلغ‌ يا مبالغ‌ مشخصي‌ حق‌ استفاده‌ از دارايي‌ را براي‌ مدت‌ مورد توافق‌ به‌ اجاره‌كننده‌ واگذار مي‌كند .
اجاره‌ غير قابل‌ فسخ
اجاره‌ غير قابل‌ فسخ‌ نوعي‌ اجاره‌ است‌ كه‌ تنها در موارد زير قابل‌ فسخ‌ است‌ :
الف‌. وقوع‌ برخي‌ پيشامدهاي‌ احتمالي‌ بعيد ،
ب‌ . با مجوز اجاره‌دهنده‌ ،
ج‌ . انعقاد قرارداد جديد اجاره‌ براي‌ همان‌ دارايي‌ يا دارايي‌ مشابه‌ ، بين‌ همان‌ اجاره‌كننده‌ و اجاره‌دهنده‌ ، يا
د . پرداخت‌ مبلغ‌ اضافي‌ توسط‌ اجاره‌كننده‌ ، به‌ گونه‌اي‌ كه‌ در آغاز اجاره‌ در رابطه‌ با استمرار اجاره‌ اطميناني‌ معقول‌ وجود داشته‌ باشد .


==================================================
طراحی وب سایت
پروژه های برنامه نویسی تجاری
دانلود پروژه های ASP.NET وب سایتهای آماده به همراه توضیحات
دانلود پروژه های سی شارپ و پایگاه داده SQL Server همراه توضیحات و مستندات
دانلود پروژه های UML نمودار Usecase نمودار class نمودرا activity نمودار state chart نمودار DFD و . . .
دانلود پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server به همراه مستندات و توضیحات
پروژه های حرفه ای پایگاه داده Microsoft access به همراه مستندات و توضیحات
دانلود پروژه های کارآفرینی
دانلود گزارشهای کارآموزی کارورزی تمامی رشته های دانشگاهی
قالب تمپلیت های آماده وب سایت ASP.NET به همراه Master page و دیتابیس
برنامه های ایجاد گالری عکس آنلاین با ASP.NET و JQuery و اسلایدشو به همراه کد و دیتابیس SQL کاملا Open Source واکنشگرا و ساده به همراه پایگاه داده
==================================================
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
ارسال پاسخ 


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان