ارسال پاسخ 
 
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
بررسی اسناد حسابداری یک شرکت خصوصی
01-07-2018, 03:51 PM
ارسال: #1
بررسی اسناد حسابداری یک شرکت خصوصی
1- تعاریف حسابداری: در طول سالهای متمادی تعاریف حسابداری به تدریج تکامل یافته امروزه عمده ترین تعریف از حسابداری و به عنوان یک سیستم اطلاعاتی می شود منحصرین تعاریفی که از حسابداری شده است عبارت است از:
الف) حسابداری فن ثبت (دفتر روزنامه)
طبقه بندی (دفتر کل و معین)
تلخیص و تفسیر اطلاعات مالی می باشد. (تراز آزمایشی – ترازنامه صورت سود و زیان – صورت سرمایه – صورت گردشی وجوه نقد.
ب) حسابداری حرفه خدماتی است که وظیفه آن ارائه خدمات مالی بر استفاده کنندگان (درون سازمان – برون سازمان) می باشد.
ج) حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که از طریق همکاری بین اجزاء به هم پیوسته و وابسته در جهت میل به هدف مشترک در همان تهیه اطلاعات مالی مورد نیاز استفاده کنندگان است می نماید اجزاء این سیستم عبارتند از:
1- اصول، استانداردها و مقررات 2- دفاتر و نهادها 3- ابزار و وسایل کار 4- کارکنان
د) حسابداری علم است. امروزه تلاش محققان رشته حسابداری آن است که حسابداری را به عنوان علم تعریف آن را به سمت عدم طبیعی. مهمترین خاصیت در ویژگی علم آن است که اولاً در طول زمان ثابت و غیرقابل تغییر است، ثانیاً پیش بینی آینده را دارد.
2- اصول پذیرفته شده حسابداری: مجموعه ای از قواعد و ضوابط به عنوان رهنمود حسابداران است انجام مراحل حسابداری مورد استفاده قرار گرفته و به سه گروه اصل زیر پذیرفته شده و طبقه بندی شده:
الف) مفروضات بنیادی یا فرضیات مبنا
ب)اصول کلیات حسابداری
ج) ثبتهای محدود کننده
الف) مفروضات حسابداری: اصول بدیهی و آشکاری هستند که نیازی به اثبات نداشته و زیربنای اصول عملیاتی حسابداری می باشد مورد قبول تمام جوامع حسابداری هستند. این فرضیات عبارتند از:
1- فرض تفکیک شخصیت 2- فرض تداوم یا استمرار فعالیت 3- فرض دوره مالی 4- فرض واحد اندازه گیری (پولی) 5- فرض تعهدی.
فرض تعهدی: بر اساس این فرض در حسابداری باید درآمدها در هنگام تحقق شناسائی و ثبت شود زمان تحقق زمانی است که کالا به فروش رسیده و تحویل شده و خدمات انجام شده باشد حتی اگر وجه نقدی دریافت نگردد همچنین هزینه ها در هنگام وقوع یا تحویل باید شناسایی و ثبت شوند زمان وقوع زمانی است که کالای خریداری شده دریافت گردد و خدمات نیز مصرف شود حتی اگر هیچ وجه نقدی پرداخت نگردد.
نکته: فرض نقدی عبارت است از آنکه درآمدها و هزینه ها فقط در هنگام دریافت و پرداخت وجه نقد شناسایی گردد. این فرض امروزه منسوخ شده بدلیل آنکه درآمدها و هزینه های واقعی یک دوره زمانی را نمی تواند شناسایی کند.
نکته: با استفاده از فرض تعهدی است که از حسابهای پیش پرداخت وجه نقد شناسایی گردد این پیش دریافت استفاده می شود بدلیل آنکه در این حسابها هنوز درآمد و هزینه نشده است ولی در فرض نقدی از حسابهای فوق استفاده نمی گردد.
1/7 ) بیمه یکساله به مبلغ 000/120
ب) اصول عملیاتی حسابداری: آنگرده از مفاهیم اساسی حسابداری از رهنمودها که و روشهای لازم در مورد نمونه اندازه گیری ثبت، گزارش اطلاعات مالی را فراهم می آورد اصل حسابداری نامیده می شود که این اصول معمولاً جنبه کاربردی و عملی دارند مهمترین این اصول عبارتند از:
1- اصل بهای تمام شده
2- اصل تحقق
3- اصل تطابق هزینه ها با درآمد
4- اصل انشاء
نکته: اصل بهای تمام شده بر اساس فرض تداوم فعالیت می باشد.
نکته: اصل تحقق درآمد و تطابق بر اساس فرض تعهدی می باشد.
نکته: طبقه بندی بدهیها و دارایی ها بر جاری و بلندمدت بر مبنای فرض تداوم فعالیت می باشد.
نکته: جهت اعمال اصل افشاء کامل از یادداشتهای همراه صورتهای مالی استفاده می شود.
ج) اصول مقیاسها یا اصل محدود کننده:
1- اصل صرفه جویی (فزونی منابع بر مخارج) 2- اصل اهمیت 3- اصل خصوصیات و صنعت 4- اصل محافظ کاری (احتیاط) 5- اصل ثبات رویه (یکنواختی)
اصل محافظه کاری: بر طبق این اصل هر گاه در مورد یک رویداد شخص بتوان روشهای متفاوتی را مطابق با اصول حسابداری بکار برد معمولاً روشی انتخاب می شود که دارای حداقل اثر افزایش سود خالص و جمع دارائیها داشته باشد به عبارت دیگر در این روش سعی می شود دارائیها و سود به کمترین میزان و از طرفی بدهیها و زیان به بیشترین مقدار اندازه گیری و شناسایی می شود مهمترین کاربرد این اصل در اعمال قاعده اصل بهای تمام شده با قیمت بازار می باشد مفهوم این قاعده آن است که در شناسایی موجودی کالا و سرمایه گذاری ها و همچنین برآورد غیر مفید دارائیها بین قیمت تمام شده و قیمت بازار مقایسه نموده اگر قیمت بازار کمتر شده لازم است دارایی را به اندازه کاهش قیمت در حسابهای گزارش نموده و هر گونه زبان را شناسایی نماییم.
ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری:
1- مربوط بودن : یعنی اطلاعات حسابداری باید تصمیم گیرندگان را در تصمیم گیری منطقی و به طور درست یاری دهند از این لحاظ اطلاعاتی مربوط هستند که در تصمیم گیری ها موثر و با اهمیت باشند.
2- قابلیت اندازه گیری: کلیه اطلاعات مالی جهت انعکاس در صورتهای مالی قابل تشخیص و اندازه گیری باشند معیار اندازه گیری نیز واحد پول می باشد.
3- قابلیت اتکا: بر اساس این ویژگی استفاده کنندگان باید بر صورتهای مالی و گزارشات اعتماد و اطمینان کافی داشته باشند لذا کلیه رویدادهای مالی باید بر اساس اسناد و مدارک صحیح و واقعی در حسابها ثبت شوند.
4- قابلیت مقایسه: بر اساس این ویژگی صورتهای مالی سالهای مختلف واحد تجاری باید طبق اصل یکنواخت تهیه شده باشند تا بتوان آنها را با هم مقایسه اطلاعات مالی جهت تصمیم گیری استفاده کنندگان با اهمیت می باشند.
صورتهای مالی اساسی:
1- ترازنامه 2- صورت حساب سود و زیان 3- صورت حساب سود و زیان انباشته (نتیجه در صورت سرمایه منظور می شد) 4- صورت گزارش وجه نقد 5- یادداشتهای همراه صورتهای مالی.
در موسسات مختلف معمولاً سود و زیان به شکلهای متنوعی وجود دارد این موسسات عبارتند از:
الف) موسسات خدماتی: در این نوسانات سود از رابطه زیر بدست می آید:
هزینه ها – درآمدها = سود و زیان
صورت حساب سود و زیان در این نوسانات بر اساس همین رابطه تهیه می گردد.
ب) موسسات بازرگانی: در این موسسات فرمول سود از رابطه زیر بدست می آید:
هزینه عملیاتی – ب ت ک ف – فروش = سود و زیان
صورت حساب سود و زیان در این موسسات به دو شکل زیر تهیه می گردد.
حالت اول: یک مرحله ای حالت دوم: دو مرحله ای
در حالت اول صورت حساب عملکرد یا سود ناخالص تهیه می شود و در مرحله دوم صورت سود و زیان که به صورت زیر تهیه می شود:
شرکت الف صورت حساب عملکرد منتهی به سال ............ شرکت ب صورت حساب عملکرد منتهی به سال ............
فروش خالص
سود ناخالص

ب ت ک ف هزینه عملیاتی

م کالا اول دوره
سود خالص عملیاتی

خرید خالص
+ سایر درآمدها

م ک آماده برای فروش
- سایر هزینه ها

- م کالا آخر دوره
سود خالص حاصل از فعالیتهای عادی و مستمر

ب ت ک ف

سود ناویژه


ج) نوسانات تولیدی: در این نوسانات به دلیل فرآیند تولید محصول و ورد مواد اولیه و حسابها معمولاً صورت حساب سود و زیان گسترده تر می باشد که عبارتند از: 1- روش دو مرحله ای: در این نوع دو نوع صورت حساب تهیه می شود که تهیه این صورت حسابهای به دو روش مختلف می باشد:
مرحله 1: تولیدی – سود و زیان
مرحله 2: ب ت – عملکرد
روش اول: در این روش صورت حساب تولید یا بهای تمام شده کالای ساخته شده و صورت حساب عملکرد سود و زیان تهیه می شود.
شرکت الف صورت حساب ب ت ک ف منتهی به سال ............ شرکت الف صورت حساب ب ت ک ف منتهی به سال ............
مواد اولیه
فروش خالص

دستمزد
ب ت ک ف
سربار کارخانه ساخت
کالای ساخته شده اول دروه

بهای اولیه
کالای ساخته شده طی دوره

+ کار درجریان ساخت اول دوره
کالای آماده برای فروش

- کار در جریان ساخت آخر دوره
کالای ساخته شده آخر دوره

ب ت ک ساخته شده
ب ت ک ف

سود ناخالص

هزینه کل

سود خالص

روش دوم: در این روش صورت حساب بهای تمام شده کالای فروش رفته و صورت حساب سود وز یان تهیه می گردد.
شرکت الف صورت حساب ب ت ک ف منتهی به سال ............ شرکت الف صورت حساب عملکرد سود و زیان منتهی به سال ............
مواد اولیه
فروش

دستمزد
- ب ت ک ف

سربار
سود ناخالص

بهای اولیه
- هزینه ها

+ کالا درجریان ساخت اول دوره
سود خالص

- کالا در جریان ساخت آخر دوره

ب ت ک ساخته شده

+ کالای ساخته شده اول دوره

- کالای ساخته شده پایان دوره

ب ت ک ف


روش سه مرحله ای: در این روش سه نوع صورت حساب شامل صورت حساب تولید و صورت حساب عملکرد و سود و زیان تهیه می شود که به صورت زیر است:


صورت تولید صورت عملکرد صورت سود و زیان
مواد اولیه
فروش خالص
سود ناخالص

+ دستمزد
- ب ت ک ف هزینه عملیاتی

+ سربار
م کالا اول دوره
سود خالص عملیاتی

بهای اولیه
+ کالای ساخته شده طی دوره
+ سایر درآمدها

+ کار در جریان ساخت اول دوره
کالای آماده برای فروش
- سایر هزینه ها

-کار در جریان ساخت آخر دوره
- م کالا آخر دوره

ب ت ک ساخته شده
ب ت ک ف

سود ناخالص
سود خالص فعالیتهای عملیاتیمسائل خاص در صورت حساب سود و زیان:
معمولاً در صورت حساب سود و زیان علاوه بر رویدادهای عادی و مستمر که جهت محاسبه سود و زیان ارائه می شوند رویدادهایی نیز هستند که عادی و مستمر نیستند که لازم است این رویدادها نیز در صورت حساب سود و زیان دو رده شود این رویدادها عبارتند از:
1: 1-1 اقلام غیر عادی 2-1 اقلام غیر مستمر
2: اقلام غیر مترقبه 3: عملیات متوقف شده 4: تغییرات حسابداری
1-1: اقلام غیرعادی اقلامی هستند که وقوع آنها به صورت طبیعی و در رابطه با فعالیتهای اصل شرکت نباشند مانند زیان حاصل از فروش سرمایه گذاری بلندمدت.
2-1 : اقلام غیرمستمر رویدادهایی هستند که وقوع آنها عادی است ولی به طور مستمر و مداوم نمی باشد قبلاً اگر شرکت در نتیجه فروش دارایی ثابت خود سود یا زیان کسب کند این رویداد جز اقلام غیر مستمر محسوب می شود.
2- به رویدادهایی گفته می شود که دارای ویژگی های زیر است:
الف) ماهیت غیرعادی دارد ب) وقوع آنها مستمر نباشد.
سه نمونه از رویدادهای غیرمترقبه عبارتند از: الف) خسارات ناشی از حوادث طبیعی مانند زلزله و سیل در مناطق که وقوع این رویدادها مستمر نیستند. ب) مصادره یا صلب مالکیت توسط یک کشور خارجی ج) ممنوعیت اشتغال به فعالیتی از طریق وضع مقررات جدید.
3- آن بخش از واحدهای تجاری که فعالیتهای جداگانه ای از کل فعالیتهای واحد تجاری را انجام می دهد اصطلاحاً یک قسمت صنعتی از واحد تجاری نامیده می شوند اگر عملیات این بخش در اثر عوامل مختلف متوقف شده باشد باید نتیجه آن را به طور جداگانه گزارش کرد مثلاً یک واحد تولیدی اگر دارای یک ساختمان جدا جهت نمایش و عرضه محصولات خود داشته باشد در نتیجه توقف این بخشی هر گونه سود و زیان به طور جداگانه گزارش می کند.
4- تغییرات حسابداری شامل موارد زیر می باشد. الف) تغییر در اصول پذیرفته شده حسابداری. ب) تغییر درآمدهای حسابداری مثلاً اگر عمر چند یک دارایی در نتیجه اطلاعات جدید تغییر پیدا کند استهلاک آن دارایی نیز تغییر خواهد کرد. ج) تغییر در شخصیت حسابداری.
مثلاً اگر شرکتی یک شرکت فرعی نیز به تملک خود درآورده باشد نحوه گزارشهایی این شرکت تغییر خواهد کرد.
* نحوه ارائه مسائل خاص در صورت حساب سود و زیان به صورت روبرو می باشد.
فروش خالص

سود و زیان انباشته:
ب ت ک ف

سود ناخالص
این صورت حساب به عنوان مکمل سود و زیان و ترازنامه تهیه می شود و آنرا می توان به صورت مستقل و یا در ادامه صورت حساب سود و زیان تهیه نمود.
نحوه تهیه این صورت حساب به صورت زیر است:
- هزینه عملیاتی

سود خالص عملیاتی

+ سایر درآمدها

- سایر هزینه ها

سود خالص حاصل از فعالیت عادی

اضافه کسر اقلام غیر عادی و غیر مترقبه

سود خالص قبل از اقلام غیرمترقبه

اضافه/کسر اقلام غیر مترقبه

سود خالص قبل از عملیات متوقف شده

اضافه/ کسر عملیات متوقف شده

سود خالص قبل از تغییرات

- مالیات بر درآمد

سود خالص قابل تقسیم
شرکت الف صورت حساب سود انباشته منتهی به سال ...
سود انباشته اول دوره قبل ا اصلاح اشتباهات

اضافه / کسر اصلاح اشتباهات با اهمیت دوره قبل

سود انباشته اول دوره اصلاح شده

+ سود خالص پس از کسر مالیات سال جاری

سود قابل تقسیم

- تخصیص سود:
1- اندوخته قانونی

2- اندوخته احتیاطی

3- اندوخته سود سهاممانده سود انباشته پایان دوره مالی


اقلام کاهنده دارایی ها: بعضی از دارائیها دارای ماهیت بستانکار هستند ولی در ترازنامه در قسمت دارایی ها و به صورت کسر از آنها گزارشی می شود. مهمترین این حسابها عبارتند از:
1- استهلاک انباشته دارایی های ثابت که در زیر هر دارایی و به صورت کسر از آن گزارش می شود.
2- ذخیره م.م.و که این حساب از حسابهای دریافتی قابل کسر می باشد.
3- ذخیره کاهش ارزش موجودی کالا
4- ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام
فصل 3
بخش اول: ترازنامه: صورت حساب است که وضعیت مالی شامل دارایی ها، بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه را در یک تاریخ معین نشان می دهد.
اصول و مفاهیم حاکم برتر از نامه: 1- اندازه گیری و ارزیابی 2- فرض تداوم فعالیت (استمرار) 3- و فرض واحد اندازه گیری 4- اصل افشا 5- اصل اهمیت.
1- گروههای مختلف اقلام ترازنامه بر مبنای ضوابط و اصول مشخصی اندازه گیری و گزارش می شوند. دارایی های پولی مانند وجه نقد سرمایه گذاری کوتاه مدت، سپرده ها و حسابها و اسناد دریافتی معادل ارزش فعلی گزارش می شوند. دارایی های غیرپولی مانند: موجودی مواد و کالا و پیش پرداختها (کوتاه مدت) و همچنین ساختمان، ماشین آلات سرمایه گذاری بلندمدت، سرقفل (بلندمدت) به بهای تمام شده در ترازنامه گزارش می شود.
بدهیها اعم از جاری به بلندمدت به ارزش فعلی (مبالغ قابل پرداخت) گزارش می شوند.
2- طبقه بندی اقلام ترازنامه به جاری و بلندمدت بر مبنای این فرض می باشد.
3- این فرض نشان می دهد که اقلام ترازنامه برحسب واحد پول رسمی هر کشور در ترازنامه منعکس می شود.
4- در این اصل تمام اطلاعات مربوط به ترازنامه به طور مشخص گزارش می شود.
شکل و محتوای ترازنامه: ترازنامه معمولاً بر اساس معادله اساسی حسابداری به سه شکل مختلف تهیه می شود که به شرح زیر است: 1- شکل حساب (T) 2- شکل وضعیت مالی 3- شکل گزارشی.
1- در این روش که روش سنتی نیز می باشد کلیه دارائیها در سمت راست و بدهیها و سرمایه در سمت چپ قرار می گیرد.
2- این روش تأکید بر سرمایه در گردش دارد و بر اساس فرمول زیر تهیه می شود.
سرمایه در گردش: (بدهی جاری – دارایی جاری) = حقوق صاحبان سهام
(بدهی غیرجاری – دارایی غیرجاری)+
دارایی جاری بدهی غیرجاری
- بدهی جاری ارزش ویژه شرکت
سرمایه در آموزش حقوق صاحبان سهام
دارایی غیرجاری سرمایه سهام عادی
سود انباشته
اندوخته
جمع حقوق صاحبان سهام
3- این روش مانند حساب T می باشد با این تفاوت که اقلام ترازنامه به جای آنکه در سمت راست و چپ گزارش شوند در زیر همدیگر می آیند.
دارایی ها:
دارایی جاری
دارایی ثابت
جمع دارایی
بدهی:
بدهی جاری
بدهی ثابت
جمع بدهی ها
حقوق صاحبان سهام
جمع بدهی و حقوق صاحبان سهام
طبقه بندی اقلام ترازنامه:
الف) دارایی ها: دارایی ها به دو گروه اصلی و چند گروه فرعی به صورت زیر طبقه بندی می شوند:
1- دارایی جاری: الف) اقلام پولی ب) اقلام غیرپولی
2- دارایی غیر جاری (بلندمدت):
1- سرمایه گذاری بلندمدت
2- اموال – ماشین آلات – تجهیزات – دارایی های عملیاتی مشهود
3- دارایی نامشهود
4- سایر دارایی ها
5- مخارج انتقالی به دوره های آتی.
1- دارایی جاری: عبارت است از موجودی نقد و سایر دارایی هایی که به طور معقول انتظار می رود طی چرخه عادی عملیات یا ظرف یکسال (هر کدام طولانی تر است) به وجه نقد تبدیل شود یا به فروش رود و یا مصرف شود.
گروه بندی دارایی های جاری:
1- موجودی فقد شامل موجودی بانک – موجودی ؟؟ و تنخواه گردانها و موجودی صندوق 2- سرمایه گذاری کوتاه مدت در سهام و سایر اوراق بهادار 3- حسابهای دریافتی تجاری (کوتاه مدت) 4- اسناد دریافتی تجاری (کوتاه مدت) 5- سایر حسابها و اسناد دریافتی مانند مطالبات از صاحبان سهام، مدیران، کارکنان و سود سهام دریافتی و سپرده های موقت مانند سپرده نزد گمرک (موارد ذکر شده اقلام پولی هستند) 6- موجودی مواد و کالا شامل مواد اولیه، کالای در جریان ساخت و کالای ساخته شده 7- سفارشات مواد و کالا 8- پیش پرداختها. (اقلام غیرپولی)
* نکته: وجوه مسدود شده بانکی که به دستور مقامات قضایی نزد بانک مسرود می گردد بدلیل محدودیت در استفاده از آن جز دارایی جاری محسوب نمی گردد. بلکه جز سایر دارائیها طبقه بنی می شود.
گروه بندی سرمایه گذاری بلندمدت:
1- سرمایه گذاری بلندمدت در سهام اوراق قرضه سایر شرکتها.
2- سرمایه گذاری در واحدهای فرعی.
3- سپرده بازخرید اوراق قرضه
4- سپرده بازخرید مزایای پایان خدمات کارکنان
5- سپرده های بلندمدت
6- سرمایه گذاری بلندمدت در دارایی مشهود مانند زمین – ساختمان که در عملیات جاری واحد تجاری به کار گرفته نمی شود و به منظور توسعه آتی تحصیل شده است.
گروه بندی اموال – ماشین آلات، تجهیزات: این اصطلاح به دارایی هایی گفته می شود که:
الف) دارایی موجودیت عینی باشند. ب) در عملیات واحد تجاری استفاده شوند. ج) قصد سرمایه گذاری یا فروش مجرد تحصیل فشرده باشند. د) عمر نسبتاً طولانی داشته باشند. ه) دارای منافع آتی قابل اندازه گیری باشند.


جهت مطالعه ادامه ، لطفا فایل ضمیمه را دانلود فرمائید. لطفا پس از دانلود و یا مطالعه این مطلب یک فاتحه رفتگان مرا میهمان نمایید . . .

کلمه عبور تمامی فایلها:

کد:
www.a00b.com


فایل‌(های) پیوست شده
.zip  Hes_96_10.zip (اندازه: 148.73 KB / تعداد دفعات دریافت: 205)


==================================================
طراحی وب سایت
پروژه های برنامه نویسی تجاری
دانلود پروژه های ASP.NET وب سایتهای آماده به همراه توضیحات
دانلود پروژه های سی شارپ و پایگاه داده SQL Server همراه توضیحات و مستندات
دانلود پروژه های UML نمودار Usecase نمودار class نمودرا activity نمودار state chart نمودار DFD و . . .
دانلود پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server به همراه مستندات و توضیحات
پروژه های حرفه ای پایگاه داده Microsoft access به همراه مستندات و توضیحات
دانلود پروژه های کارآفرینی
دانلود گزارشهای کارآموزی کارورزی تمامی رشته های دانشگاهی
قالب تمپلیت های آماده وب سایت ASP.NET به همراه Master page و دیتابیس
برنامه های ایجاد گالری عکس آنلاین با ASP.NET و JQuery و اسلایدشو به همراه کد و دیتابیس SQL کاملا Open Source واکنشگرا و ساده به همراه پایگاه داده
==================================================
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
ارسال پاسخ 


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان