ارسال پاسخ 
 
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
نحوه مدیریت اقلام و اموال و تجهیزات در حسابداری و حسابرسی
07-22-2017, 11:55 AM
ارسال: #1
نحوه مدیریت اقلام و اموال و تجهیزات در حسابداری و حسابرسی
داراييهايي كه در روال عادي عمليات تجاري به كار مي رود و تا سالهاي متمادي خدماتي را فراهم مي كند در حسابداري به دو گروه عمده زير طبقه بندي مي شود:
داراييها عملياتي مشهود (Tangible Operation Assets) . اين گروه از داراييها اقلامي نظير: زمين ساختمان، ماشين آلات و انواع تجهيزات را در بر مي گيرد و معمولاً تحت عنوان «داراييهاي ثابت» «اموال، ماشين آلات و تجهيزات» يا «زمين و داراييهاي مشهود استهلاك پذير» در ترازنامه طبقه بندي مي شود. از آنجا كه اصطلاح «اموال، ماشين آلات و تجهيزات» ماهيت اين گروه از داراييها را بهتر ارائه مي كند اين عنوان در سالهاي اخير بيشتر به كار مي رود. داراييهاي عملياتي مشهود داراي ويژگيهاي عمده زير است:
در عمليات بطور موثر مورد استفاده قرار مي گيرد. داراييهايي كه در عمليات واحد تجاري كاربرد ندارد، يا انتظار مي رود طي مدت زماني معقول به كار گرفته نشود تحت عنوان «ساير داراييها» در ترازنامه طبقه بندي مي شود.
به قصد سرمايه گذاري يا فروش مجدد خريداري نشده است. داراييهايي كه به قصد سرمايه گذاري يا فروش تحصيل شده است جداگانه و بنا به مورد، تحت عنوان «سرمايه گذاريها» يا «موجودي جنسي» در ترازنامه طبقه بندي مي شود. براي مثال، وسايط نقليه كه در نمايشگاههاي اتومبيل براي فروش نگهداري مي شود جزو موجودي جنسي به حساب مي آيد. اما اگر اين وسايط نقليه را موسسه ديگري بخرد و در روال عادي عمليات به كاربرد جزو اموال، ماشين آلات و تجهيزات طبقه بندي مي شود.
دراراي منافع اقتصادي آتي است. داشتن منافع آتي مشخصه اصلي تمام داراييهاست. هر يك از اقلام كه اين ويژگي را نداشته باشد دارايي به شمار نمي آيد.
داراي موجوديت عيني است. داراييهايي كه وجود خارجي ندارند تحت عنوان داراييهاي نامشهود در ترازنامه طبقه بندي مي شود.
داراييهاي عملياتي مشهود به سه گروه فرعي زير طبقه بندي مي شود:
دراييهاي استهلاك پذير. نظير ساختمان و ماشين آلات كه داراي عمر اقتصادي محدود است و سرمايه گذاري در آنها از طريق فرايند استهلاك به خدمات يا داراييهاي توليد شده تخصيص مي يابد و بابه هزينه هاي دوره منظور مي شود.
داراييهاي استهلاك ناپذير. نظير زمين كه معمولاً عمر اقتصادي نامحدود دارد بر خلاف ساير اموال در نتيجه استفاده يا گذشت زمان تحليل يا از بين نمي‌رود.
داراييهاي نقصان پذير. نظير جنگلها، معادن و ساير منافع و ذخاير طبيعي كه بر اثر استخراجح و بهره برداري تحليل مي رود و به موجودي مواد يا كالا تبديل مي شود. اين گونه داراييها معمولاً در گروه جداگانه اي تحت عنوان «منابع و ذخاير طبيعي» در ترازنامه طبقه بندي مي شود.
داراييهاي عملياتي نامشهود (Intangible Operational Assets). اين گروه از داراييها موجوديت عيني ندارند و تحت عنوان داراييهاي نامشهود در ترازنامه طبقه بندي مي شوند. مانند حقوق طبع، اختراع و امتياز.
داراييها نامشهود داراي ويژگيهاي عمده زير است:
در عمليات بطور موثر به كار مي رود.
براي سرمايه گذاري يا فروش مجدد خريداري نشده است.
داراي منافع آتي است اما موجوديت عيني ندارد.

بخش اول
تعيين بهاي تمام شده اموال ماشين آلات و تجهيزات

بهاي تمام شده اموال، ماشين آلات و تجهيزات
حسابداري اموال، ماشين آلات و تجهيزات بر مبناي بهاي تمام شده تاريخي انجام مي گيرد. بهاي تمام شده تاريخي بر اساس قيمت خريد نقدي كه معرف ارزش متعارف دارايي در تاريخ تحصيل است تعيين مي شود و تمام مخارج ضروري و عادي كه صرف مي گردد تا دارايي در وضعيت و موقعيت لازم براي استفاده مورد نظر قرار گيرد به بهاي تمام شده اضافه مي شود. در مواردي كه قيمت خريد نقدي داراي مشخص نباشد دارايي تحصيل شده به ارزش متعارف دارايي واگذار شده ثبت مي شود. اگر ارزش متعارف دارايي تمام مخارج مربوط به تحصيل دارايي سرمايه اي به حساب نمي آيد به عنوان مثال اقلام زير نبايد جزو بهاي تمام شده دارايي به حساب آيد:
1 – تخفيفات نقدي حتي اگر خريدار از آن استفاده نكرده باشد بايد از قميت خريدار از آن استفاده نكرده باشد بايد از قيمت خريد دارايي كم شود، زيرا اصلي كلي اين است كه داراييها نبايد به مبلغي بيش از قيمت خريد نقدي در حسابها ثبت گردد.
2 – مخارج غير عادي كه در ارتباط با تحصيل دارايي پرداخت مي شود. زيرا جزو مخارج ضروري براي تحصيل نيست. مانند مخارج اضافي كه به علت اشتباه در نصب ماشين آلات انجام مي گيرد.
3 – بهره و كارمزد بدهيهايي كه بر اثر خريد دارايي واقع مي شود. زيرا هزينه بهره بعد از استفاده مورد نظر از دارايي تحقق مي يابد.
4 - مخارج آموزش كاركنان كه براي فراگيري طرز كار ماشين آلات پرداخت مي شود. زيرا آموزش كاركنان، ارزش ماشين آلا را افزايش نمي دهد.
5 – هزينه ماليات و بيمه كه بعد از تحصيل دارايي هر ساله پرداخت مي شود. زيرا براي حفظ دارايي در وضعيت عادي عملياتي انجام مي گيرد.
اموال و ماشين آلات و تجهيزات بر اساس بهاي تمام شده يا ارزش تاريخي اندازه گيري و ثبت مي شود زيرا:
بهاي تمام شده معرف ارزش متعارف دارايي در تاريخ تحصيل است.
بهاي تمام شده بر پايه معامله فرض تعيين نشده، بنابراين واقعي و قابل رسيدگي است.
سود يا زيان بايد در تاريخ فروش دارايي شناسايي شود و نمي تواند مبتني بر فرض و پيش بيني باشد.
با اين حال استانداردهاي حسابداري برخي از كشورها و استانداردهاي بين المللي حسابداري تجديد ارزيابي اموال، ماشين آلات و تجهيزات را تحت شرايط معيني مجاز شناخته است.


كاهش در ارزش دارايي
اموال، ماشين آلات و تجهيزاتي كه در عمليات واحد تجاري به كار مي رود نبايد به مبلغي بيش از ارزش جاري، و اگر در عمليات واحد تجاري به كار نمي رود به مبلغي بيش از ارزش خالص بازيافتني در حسابها ثبت شود.
در صورتي كه بازده اقتصادي اموال، ماشين آلات و تجهيزات بطور مداوم كاهش يابد و ميزان آن از لحاظ مبلغ با اهميت باشد بايد از حساب دارايي خارج يا كاهش ارزش داده شود. براي مثال، ماشين آلات ممكن است به سبب عواملي نظير: جنگ، زلزله، پيشرفت تكنولوژي، كاهش مداوم تقاضا، نابابي فرآورده هايي كه توليد مي كند، كم ارزش، يا بي ارزش شود. در چنين مواردي، ارزش دفتري داراييهاي مزبور بايد تا ميزان ارزش خالص بازيافتني دارايي كاهش داده شود و ميزان كاهش ارزش به عنوا زيان دوره شناسايي و در صورت سود و زيان همان دوره گزارش گردد.

مخارج جاري و سرمايه اي
مخارج ناشي از تحصيل و بكارگيري اموال، ماشين آلات و تجهيزات به دو گروه جاري و سرمايه اي تقسيم مي شود:
مخارج جاري (Revenue Expenditures). مخارجي است كه انتظار مي رود منافع آن تنها عايد دوره مالي جاري شود. بنابراين، اين گونه مخارج جزو هزينه هاي دوره جاري محسوب و از درآمد همان دوره كم مي شود. مانند هزينه تعيمر و نگهداشت ماشين آلات.
مخارج سرمايه اي(Capital Expenditures). مخارجي است كه انتظار مي رود منافع آن علاوه بر دوره جاري به دوره هاي آينده نيز تسري يابد. بنابراين، اين گونه مخارج چنانچه از نظر مبلغ با اهميت باشد سرمايه اي محسوب و به عنوان دارايي به حسابهاي مربوط منظور مي شود و در صورتي كه عمر مفيد محدودي داشته باشد بتدريج از طريق فرآيند استهلاك به دوره هاي مالي مورد انتفاع تخصيص مي يابد. مانند هزينه حمل و نصب ماشين آلات.

زمين
تمام مخارج لازم براي تحصيل زمين بايد در حساب زمين زمين يا اراضي ثبت شود. از آنجا كه زمين و ساختمان داراييهاي مجزا از هم هستند، بنابراين، بهاي تمام شده هر يك بايد در حسابي جداگانه ثبت شود.
تمام مخارجي كه زمين تحصيل شده را براي استفاده مورد نظر آماده مي سازد بايد جزو بهاي تمام شده زمين منظور شود. برخي از اجزاي مشخص بهاي تمام شده زمين عبارت است: 1) قيمت خريد، 2) مخارج مربوط به معامله و انتقال سند مالكيت نظير: كارمزد دلالي، ماليات مستغلات و حق الثبت.
اگر زميني كه به تازگي خريداري شده است در وضعيت لازم براي استفاده مورد نظر نباشد، مخارج خاصي كه خريدار براي آماده سازي آن انجام مي دهد، بايد به عنوان بخشي از بهاي تمام شده زمين ثبت شود مانند مخارج تسطيح، خاكريزي و آماده سازي زمين. همچنين اگر، در زمين خريداري شده براي احداث بنا، تاسيساتي وجود داشته باشد كه بايد تخريب شود، مخارج تخريب تاسيسات فرسود (پس از كسر عوايد حاصل از فروش مواد و مصالح ساختماني اسقاط) بايد به بهاي تمام شده زمين اضافه شود.
زمينهايي كه به قصد استفاده در روال عادي عمليات نگهداري نمي شود نظير زميني كه به منظور سرمايه گذاري يا توسعه آينده كارخانه تحصيل مي شود، يا زميني كه در عمليات واحد تجاري مورد استفاده قرار نمي گيرد، نبايد تحت عنوان «اموال ماشين آلات و تجهيزات» طبقه بندي شود. بلكه بايد جزو سرمايه گذاريها يا ساير داراييها در ترازنامه ارائه گردد. زميني كه به وسيله موسسات خريد و فروش املاك براي فروش مجدد نگهداري مي شود بايد به عنوان موجودي جنسي در ترازنامه طبقه بندي شود.

تاسيسات و مستحدثات زمين
بهاي تمام شده تاسيسات و مستحدثات در زمين مانند: نرده كشي، اسفالت محوطه، پياده رو سازي، احداث پاركينگ بايد در حساب جداگانه اي تحت عنوان تاسيساتي كه در زمين احداث مي شود داراي عمر اقتصادي نامعيني باشد، بهاي تمام شده اين گونه تاسيسات به بهاي تمام شده زمين اضافه مي گردد و مشمول محاسبه استهلاك نمي شود. به عنوان مثال تاسيساتي كه توسط مالك زمين احداث شده است اما نگهداري و جايگزيني آن از طرف شهرداري محل تقبل گرديده باشد مشمول محاسبه استهلاك نمي شود.

ساختمان
تمامي مخارجي كه براي انتقال مالكيت ساختمان به خريدار و آماده سازي آن براي استفاده مورد نظر انجام مي شود عموماً قابل انتقال به بهاي تمام شده ساختمان است. اگر واحد تجاري زمين و ساختمان را بطور يكجا خريداري كند، بهاي تمام شده هر يك بايد جداگانه شناسايي و در حسابهاي مربوط ثبت شود. زيرا چنانكه پيشتر گفته شد زمين يك دارايي استهلاك ناپذير است و بها تمام شده آن بايد در حسابي جدا از ساختمان نگهداري شود.

ماشين آلات و تجهيزات
در اصطلاح، ماشين آلات و تجهيزات معمولاً شامل اقلام متعددي نظير: انواع ماشين آلات توليدي، اثاثه، مبلمان، قالبها، ابزار آلات، منصوبات و ظروف قابل استرداد است كه در روال عادي عمليات واحد تجاري به كار مي رود. داراييهاي مزبور ممكن است در قسمتهاي مختلف واحد تجاري مانند كارخانه، اداره يا نمايشگاه به كار رود. براي تعيين و تخصيص استهلاك ماشين آلات و تجهيزات به قسمتهاي توليدي، اداري و فروش بايد مشخص شود كه اين گونه داراييها در كدام يك از قسمتهاي مزبور به كار رفته است.
تمام مخارج لازم براي خريد و آماده سازي ماشين آلات و تجهيزات جهت استفاده مورد نظر، قابل انتقال به بهاي تمام شده اموال و تجهيزات است. بهاي تمام شده اموال و ماشين آلات معمولاً از اجزاي زير تشكيل شده است:
قميت خريد پس از كسر كليه تخفيفات تجاري و نقدي.
هزينه حمل و نقل و بيمه و بارگيري در طول دوره حمل.
عوارض، حقوق گمركي و سود بازرگاني واردات.
مخارجي كه براي راه اندازي دارايي تا مرحله بهره برداري انجام مي شود. مانند: محوطه سازي، زير سازي، نصب و حق الزحمه خدمات فني.
مخارج باز سازي و مرمت كه براي قبال استفاده ساختن ماشين آلات دست دوم خريداري شده انجام مي شود.
وجوه غير قابل استرداد مربوط به سفارش ماشين آلات و تجهيزات.
مخارج غير عادي نظير: پرداخت جريمه به علت تاخير در پرداخت حقوق گمركي يا تعمير قطعاتي از ماشين آلات كه در حمل و نقل خسارت ديده است يا مخارج اضافي كه به دليل اشتباه در نصب ماشين آلات پرداخت مي شود نبايد به بهاي تمام شده ماشين آلات و تجهيزات اضافه گردد.
در موارد خاص، چنانچه هر يك از اقلام ماشين آلات و تجهيزات از اجزاي متفاوت و تفكيك پذير تشكيل شده باشد، تخصيص جمع مخارج به اجزاي تشكيل دهنده و برآورد عمر مفيد هر يك از اجزا مي تواند نحوه حسابداري اموال، ماشين آلات و تجهيزات را بهبود بخشد. براي مثال، اگر عمر مفيد موتورهاي هواپيما كمتر از عمر مفيد بدنه هواپما باشد، به جاي گرفتن كل هواپيما به عنوان يك دارايي، بهتر است براي محاسبه استهلاك، بهاي تمام شده بدنه و موتور هواپيما در حسابهاي جداگانه نگهداري شود. به عكس، اقلامي نظير قالبها، ابزار و وسايل كار كه به تنهايي كم ارزش مي باشد بهتر است يك كاسه و تلفيق شود.
تاسيسات در مورد اجاره
موجر بدون اين كه مالكيت مورد اجاره را به مستاجر منتقل كند حق استفاده از آن را در اجاره نامه براي مدتي معين به مستاجر واگذار مي كند. ساختمان استيجاري جزء اقلام سرمايه اي نيست اما تاسيسات يا مسحدثات در ساختمان مورد اجاره مانند ديواركشي محوطه سازي و اموالي كه به خرج مستاجر، در مورد اجاره احداث مي شود، در صورتي كه داراي منافع آتي باشد در حساب «تاسيسات در ساختمان استيجاري» ثبت و جزء اموال، ماشين آلات و تجهيزات در ترازنامه طبقه بندي مي شود. بهاي تمام شده اين گونه تاسيسات بايد در طول عمر مفيد دارايي يا مدت اجاره، هر كدام كه كوتاهتر است مستهلك يا از حساب خارج شود زيرا در پايان مدت اجاره، اين تاسيسات به مستاجر تعلق نخواهد داشت.

ظروف
برخي از محصولات واحدهاي توليدي در داخل ظرف به بازار عرضه مي شود كه ظروف آن ممكن است براي استفاده مجدد قابل استرداد باشد. مانند: بشكه هاي نفت، سيلندرهاي گاز وشيشه هاي نوشابه. معمولاً بابت بهاي ظروف اين گونه محصولات، مبلغي به عنوان سپرده از خريدار اخذ مي شود كه به هنگام استرداد ظروف، به خريدار بازگردانده و يا به حساب وي بستانكار مي شود. اين گونه داراييها اگر چه در اختيار خريدار است اما در دفاتر فروشنده در بخش اموال، ماشين آلات و تجهيزات طبقه بندي و در طول عمر برآوري آن مستهلك ميشود. ظروفي كه در مدت زماني معقول (تعيين شده) مسترد نشود، به عنوان فروش تلقي و از سپرده خريدار كسر مي شود و بهاي تمام شده و استهلاك انباشته آن نيز از حسابها خارج مي گردد. بر عكس، اگر سپرده اي بابت ظروف از خريدار اخذ نشده يا بهاي ظروف ناچيز باشد، فروشنده ممكن است ظروف را به عنوان «ملزومات توليدي» تلقي و هزينه هر سال را از اين بابت، از طريق شمارش عيني، مطابق روشهاي معمول انبارگرداني تعيين كند.

ابزار آلات
ابزار آلات نظير آچار و انبردست و ساير ابزار و وسايل كار را شامل مي شود. بهاي تمام شده اين گونه اقلام نسبتاً ناچيز است و اغلب در معرض خسارت، سرقت و شكستگي قرار دارد. از اين رو، معمولاً نحوه عمل حسابداري، ابزار آلات مشابه اموال، ماشين آلات و تجهيزات نيست و روشهاي معمول استهلاك در مورد آن كاربرد ندارد. اقلام مزبور را مي توان به سه شكل زير در حسابها ثبت كرد:
1 – در موقع خريد به حساب دارايي منظور و در پايان سال پس از موجودي برداري، حساب دارايي اصلاح شود و هر گونه زيان ناشي از سرقت، خسارت و شكستگي به عنوان هزينه جاري به حساب آيد.
2 – مبلغي متناسب با موجودي عادي (متعارف) ابزار آلات به حساب دارايي منظور و سپس كليه خريدهاي مازاد بر اين مبلغ به حساب هزينه منتقل شود.
3 – در موقع خريد به حساب هزينه منظور گردد.
طرق تحصيل اموال، ماشين آلات و تجهيزات
بخش دوم
طرق تحصيل اموال، ماشين آلات و تجهيزات
اموال، ماشين آلات و تجهيزات را مي توان به طريق زير تحصيل كرد:
نقد توليد يا احداث
نسيه معاوضه
صدور سهام رايگان
گروهي (بطور يكجا)

تحصيل دارايي بطور نقد
خريد دارايي بطور نقد متداولترين شيوه تحصيل دارايي است. كليه وجوهي كه خريدار آگاه و مطلع در معامله اي عادله و در شرايط عادي براي خريد دارايي و آماده كردن آن براي استفاده مورد نظر پرداخت مي كند جزء بهاي تمام شده دارايي منظور مي شود.==================================================
طراحی وب سایت
پروژه های برنامه نویسی تجاری
دانلود پروژه های ASP.NET وب سایتهای آماده به همراه توضیحات
دانلود پروژه های سی شارپ و پایگاه داده SQL Server همراه توضیحات و مستندات
دانلود پروژه های UML نمودار Usecase نمودار class نمودرا activity نمودار state chart نمودار DFD و . . .
دانلود پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server به همراه مستندات و توضیحات
پروژه های حرفه ای پایگاه داده Microsoft access به همراه مستندات و توضیحات
دانلود پروژه های کارآفرینی
دانلود گزارشهای کارآموزی کارورزی تمامی رشته های دانشگاهی
قالب تمپلیت های آماده وب سایت ASP.NET به همراه Master page و دیتابیس
برنامه های ایجاد گالری عکس آنلاین با ASP.NET و JQuery و اسلایدشو به همراه کد و دیتابیس SQL کاملا Open Source واکنشگرا و ساده به همراه پایگاه داده
==================================================
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
07-22-2017, 11:55 AM
ارسال: #2
RE: نحوه مدیریت اقلام و اموال و تجهیزات در حسابداری و حسابرسی
تحصيل دارايي بطور نسيه
طبق اصل بهاي تمام شده، داراييهاي كه بطور نسيه خريداري مي شود، به يكي از دو طريق زير، هر كدام مشخص تر و قال اعتمادتر باشد در دفاتر ثبت مي شود.
معادل قيمت نقدي (قيمت بازار)
ارزش فعلي اسناد واگذار شده
اصل كلي اين است كه داراييها نبايد به مبلغي بيش از قيمت نقدي در حسابها ثبت شود. يعني كليه تخفيفات نقدي حتي اگر خريدار از آن استفاده نكرده باشد بايد از قميت خريد دارايي كم شود. در صورتي كه خريدار در مدت زمان تعيين شده نتواند از تخفيف استفاده كنند، تخفيفات استفاده نشده بايد در حسابي با عنوان تخفيفات از دست رفته يا تخفيفات استفاده نشده ثتب و جزو هزينه هاي دوره جاري به حساب آيد.
داراييها ممكن است بر اساس قرادادهاي بلند مدت و از طريق اوراق تجارتي يا ديون رهني تحصيل شود. بهاي تمام شده اين گونه داراييها بايد به ارزش متعارف (معادل قيمت نقدي)، بدون در نظر گرفتن بهره، محاسبه شود. قاعده كلي براي ثبت داراييها كه در ازاي صدور اسناد بلند مدت تحصيل مي شود به شرح زير است:
الف: ارزش متعارف دارايي تحصيل شده مشخص يا قابل تعيين باشد. در اين صورت دارايي تحصيل شده بايد به ارزش متعارف در دفاتر ثبت شود و تفاوت مبلغ اسمي اسناد واگذار شده و ارزش متعارف دارايي تحصيل شده به حساب كسر اسناد منظور و به تدريج طي دوره واريز اسناد به حساب هزينه بهره دارايي منتقل و مستهلك گردد. در خريد اقساطي ممكن است مالكيت به خريدار منتقل نشد. با اين حال ثبت بهاي تمام شده دارايي و بدهي مربوطه به آن عموماً پذيرفته شده است.
ب: ارزش متعارف دارايي تحصيل شده مشخص يا قابل تعيين نباشد. در صورتي كه ارزش متعارف دارايي تحصيل نشده مشخص نباشد، اين گونه داراييها بايد بر اساس ارزش متعارف يعني ارزش فعلي اسناد واگذار شده در دفاتر ثبت شود. ارزش فعلي اسناد واگذار شده با توجه به پرداختهاي آتي و بر اساس نرخهاي متداول يا جاري بهره تعيين مي شود و مبناي اندازه گيري بهاي تمام شده دارايي تحصيل شده قرار مي گيرد و تفاوت ارزش فعلي و مبلغ اسمي اسناد واگذار شده به حساب كسر اسناد منظور و به تدريج در طي دروه واريز اسناد به حساب هزينه بهره منتقل و مستهلك مي شود.
مثال: «شركت الف» در اول فروردين ماه 13 ماشين آلاتي را در ازاي صدور 7 برگ سفته بدون بهره كه قابل پرداخت در 7 قسط سالانه بود امضا و تسليم فروشنده كرد. مبلغ هر قسط 300000 ريال و موعد پرداخت اولين قسط 29 اسفند 113 بود. در صورتي كه قيمت نقدي (ارزش متعارف) ماشين آلات تحصيل شده معادل 1500000 ريال و نرخ متداول بهره برداي براي اسناد واگذار شده 10 درصد باشد «شركت الف» بايد ماشين آلات خريداري شده را به چه مبلغي در دفاتر ثبت كند؟
پاسخ: ماشين آلات بايد به مبلغ 1500000 ريال در حسابها ثبت شود. زيرا همانگونه كه قبلاً گفته شد در صورتي كه ارزش متعارف دارايي تحصيل شده مشخص باشد. بهاي تمام شده دارايي بر اساس ارزش متعارف اندازه گيري و تفاوت مبلغ اسمي اسناد و ارزش متعارف دارايي تحصيل شده به حساب «كسر اسناد» منظور و به تدريج طي دوره اسناد به حساب هزينه بهره يا هزينه مالي منتقل و مستهلك مي شود.
1 فروردين ماشين آلات 1500000
كسر اسناد پرداختي 600000
اسناد پرداختني 2100000
خريد ماشين آلات در ازاي صدور 7 برگ سفته
چنانكه ملاحظه مي كنيد ماشين آلات به مبلغ 2100000 ريال در دفاتر ثبت نشده است زيرا اين مبلغ معرف ارزش متعارف ماشين آلات در تاريخ تحصيل نيست.

تحصيل دارايي از طريق صدور سهام
طبق استانداردهاي حسابداري، هنگامي كه اقلامي از اموال، ماشين آلات و تجهيزات در مبادله با سهام واحد تجاري تحصيل مي شود بايد به ارزش متعارف دارايي تحصيل شده يا ارزش متعارف سهام صادر شده هر كدام مشخص تر و قابل اعتماد تر باشد، ثبت شود.
در مواردي كه ارزش متعارف سهام به وضوع قابل تعيين بوده و بيش از ارزش متعارف دارايي تحصيل شده قابل اتكا باشد. دارايي تحصيل شده به ارزش متعارف سهام صادر شده در دفاتر ثبت مي شود. مثلاً در مواردي كه سهام مظنه بازار داشته باشد (در بورس اوراق بهادار مورد داد وستد باشد) و تعداد سهامي كه براي تحصيل دارايي واگذار مي شود كمتر از حجم معاملات معمول روزانه اين سهام در بورس باشد قيمت اين سهام در بورس مبناي صحيح براي تعيين ارزش داراييهاي تحصيل شده خواهد بود.
در صورتي كه ارزش متعارف سهام (به تعدادي كه واگذار مي شود) به نحوي معقول قابل تعيين نباشد (در بورس اوراق بهاردار مورد داد و ستد نباشد) مي توان ارزش متعارف دارايي تحصيل شده را از طريق ارزيابي به وسيله كارشناسان رسمي دادگستري يا كارشناسان بيمه تعيين كرد.
در مواردي كه نتوان ارزش داراييهاي مورد مبادله را به طرق بالا تعيين كرد ممكن است ارزش اين گونه داراييها به وسيله هيات مديره مشخص شود.
مثال: شركت «الف» كه سرمايه ثبت شده آن 100000000 ريال است در سال 113 ماشين آلات فرسوده اي را در ازاي واگذاري 1000 برگ سهم 1000 ريالي خود تحصيل كرد. ارزش متعارف ماشين آلات تحصيل شده به نحو معقلول قابل تعيين نيست اما مظنه بازار هر برگ از سهام واگذار شده در بورس اوراق بهادار مشخص و 1800 ريال است. «شركت الف» ماشين آلات خريداري شده را به چه مبلغي بايد در دفاتر ثبت كند؟
پاسخ: ارزش ماشين آلات بر اساس ارزش متعارف واگذار شده تعيين و به ترتيب زير در دفتر روزنامه ثبت مي شود:
ماشين آلات 1800000
سرمايه 1000000
صرف سهام 800000
همان گونه كه در ثبتهاي بالا مشاهده مي كنيد، سرمايه در هر حال به مبلغ اسمي سهام واگذار شده در دفاتر ثبت مي شود و تفاوت ارزش متعارف دارايي تحصيل شده و مبلغ اسمي سهام واگذار شده به حساب صرف يا كسر سهام منظور مي شود.


تحصيل گروهي از داراييها بطور يكجا
گاه ممكن است يك واحد تجاري در يك معامله بيش از يك قلم دارايي خريداري كند. برخي از اين داراييها ممكن است استهلاك پذير و برخي ديگر استهلاك ناپذير باشد. حال اين سوال مطرح مي شود كه بهاي تمام شده داراييهايي كه بطور گروهي تحصيل مي شود به چه ترتيب بايد به هر يك از اقلام دارايي تسهيم شود؟ طبق اصول متعارف هر يك از اقلام دارايي ممكن است بر اساس ارزش متعارف معاملاتي يا ارزيابي به وسيله كارشناسان رسمي تعيين شود.

تحصل دارايي از طريق توليد يا احداث
گاه ممكن است موسساتي نظير شركتهاي آب و برق و راه آهن علاوه بر فعاليتهايي كه در روال عادي عمليات خود انجام مي دهند به دلايل زير تصميم بگيرند كه ماشين آلات يا ساير داراييهاي مورد نياز خود را بسازند:
توليد يا احداث دارايي بوسيله واحد تجاري مقرون به صرفه است. يعني واحد تجاري با استفاده از نيروي انساني و امكانات موجود خود در فرصتهاي مقتضي، مي تواند دارايي مورد نياز خود را بسازند:
توليد يا احداث دارايي بوسيله واحد تجاري مقرون به صرفه است. يعني واحد تجاري با استفاده از نيروي انساني و امكانات موجود خود در فرصتهاي متقضي، مي تواند دارايي مورد نياز خود را به بهاي تمام شده كمتري بسازد.
توليد يا احداث دارايي بودن بوسيله واحد تجاري موجب مي شود كنترل بيشتري نسبت به مشخصات و كيفيت واحد تجاري در طول دوره ساخت اعمال شود.
در مورد حسابداري داراييهايي كه واحد تجاري به قصد استفاده خود مي سازد موارد زير مطرح است كه به تفصيل بررسي مي شود:
الف: نحوه محاسبه بهاي تمام شده دارايي.
ب: به حساب دارايي بردن بهره.
ج: سود يا زيان ناشي از احداث دارايي.
د: نحوة انعكاس دارايي در ترازنامه.
الف: نحوة محاسبة بهاي تمام شده دارايي
تمام مخارجي كه بطور مستقيم قابل تخصيص به دارايي است و در نتيجه احداث دارايي به وجود آمده باشد جزو بهاي تمام شده محسوب و در طول دوره ساخت به حساب دارايي منظور مي شود. مانند: مواد مستقيم، دستمزد مستقيم و هزينه سربار كه در نتيجه احداث دارايي واقع شده باشد. ساير مخارجي كه بدون اجراي طرح احداث دارايي واقع نمي شد نيز جزو مخارج سرمايه اي و به حساب دارايي منظور مي شود. در مورد تسهيم سربار ثابت سه نظريه ارائه شده است كه هر يك بايد در قالب وضعيتهاي توليدي زير مطالعه شود.
وضعيت اول: واحد تجاري از حداكثر ظرفيت عملي خود استفاده كند.
وضعيت دوم: واحد تجاري از حداكثر ظرفيت عملي خود استفاده نكند.
نظريه اول: تخصيص بخشي از كل سربار ثابت به داراييهايي كه واحد تجاري به قصد استفاده خود مي سازد. اين نظريه با مفهوم هزينه يابي كامل در حسابداري مطابقت دارد: زيرا، در يك فرايند تصحيح تسهيم، كل مخارجي كه در يك دروه مالي واقع مي شوند بايد به كل توليدات همان دوره تخصيص يابد. طبق اين نظريه، اگر هزينه هاي سربار ثابت بر اساس ساعات كار تسهيم شود و 8% ساعات كار مربوط به8 احداث دارايي باشد بايد 8% از هزينه هاي سربار ثابت به اين گونه داراييها تسهيم شود. بكارگيري اين روش موجب مي شود كه: (1) بهاي تمام شده داراي ساخته شده معادل يا نزديك به قيمت خريد آن باشد، زيرا اگر دارايي به شكل ساخته شده نيز خريداري مي شد فروشنده هزينه هاي سربار را هم در قيمت فروش منظور مي كرد، (2) اگر يك واحد تجاري علاوه بر كالاهايي كه از فعاليتهاي عادي و متسمر توليد بدست مي آورد قادر به ساختن داراييهاي مورد نياز خود باشد منافعي بدست مي آورد كه بايد به گونه اي در درآمد كلي واحد تجاري منعكس شود. اين نظريه به شرطي صحيح است كه واحد تجاري قبل از احداث دارايي از حداكثر ظرفيت عملي يا ظرفيت كامل استفاده كند. در اين وضعيت چون احداث دارايي موجب مي شود كه توليد كالاهايي كه در يك دروه مالي از فعاليتهاي عادي و مستمر بدست مي آيد كاهش يابد، بنابراين، براي آن كه بهاي تمام شده داراييهاي در دست احداث به نحو صحيح محاسبه شود سربار ثابت بايد با همان مبنايي كه به فعاليتهاي عادي و متسمر تسهيم مي شود به اين گونه داراييها نيز تخصيص يابد. در صورتي كه واحد تجاري از حداكثر ظرفيت عملي خود استفاده نكند تسهيم هزينه هاي سربار ثابت به طرح احداث دارايي موجب مي شود كه بهاي تمام شده كالاهايي كه از فعالتيهاي عادي و توليدي بدست مي آيد كمتر از واقع و سود حاصل از عمليات جاري و مبلغ ماليات بر درآمد بيش از واقع گزارش شود.
نظريه دوم: تخصيص سربار ثابت اضافي به داراييهايي كه واحد تجاري به قصد استفاده خود مي سازد. طبق اين نظريه،سربار ثابت جزو بهاي تمام شده دارايي منظور نمي شود مگر آن كه بر اثر احداث دارايي افزايش يافته باشد. كاربرد اين روش در صورتي عملي است كه واحد تجاري قبل از احداث دارايي، ظرفيت بلا استفاده داشته باشد. و از ظرفيت كامل توليدي استفاده نكند. در صورتي كه واحد تجاري قبل از احداث دارايي از حداكثر ظرفيت توليدي استفاده كند بكارگيري اين روش موجب افزايش بهاي تمام شده كالاهايي مي شود كه از فعاليتهاي عادي و مستمر بدست مي آيد. زيرا به دليل احداث دارايي، تعداد كالاهايي كه از فعاليتهاي عادي و مستمر بدست مي آيد كاهش مي يابد در نتيجعه سربار ثابت به تعداد كالاي كمتري تسهيم مي شود.
نظريه سوم: عدم تخصيص سربار ثابت به دارايييهايي كه واحد تجاري به قصد استفاده خود مي سازد. طبق اين نظريه، هزينه هاي سربار ثابت بر اثر احداث دارايي تغير نمي كند. بنابراين، تسهيم هزينه هاي سربار ثابت به دارايي در طول دوره ساخت موجب كاهش هزينه دوره و افزايش سود و ماليات بردرآمد مي شود البته اين استدلال در صورتي صحيح است كه هزينه هاي سربار ثابت بر اثر احداث دارايي افزايش پيدا نكند. بكارگيري اين روش زياد توصيه نمي شود زيرا معمولاً برخي از اقلام سربار ثابت در نتيجه احداث دارايي افزايش پيدا مي كند.
بطور خلاصه روش اول يعني تخصيص بخشي از كل سربار ثابت به داراييهايي كه واحد تجاري به قصد استفاده خود مي سازد منطقي تر از ساير روشها به نظر مي رسد به شرط آن كه واحد تجاري از حداكثر ظرفيت توليدي خود استفاده كند. در غير اينصورت يعني در مواردي كه واحد تجاري ظرفيت بلااستفاده داشته باشد و از ظرفيت كامل توليدي استفاده نكند فقط آن بخش از سربار ثابت كه بر اثر احداث دارايي افزايش پيدا كرده است به حساب دارايي منظور مي شود. در صورتي كه سربار ثابت بر اثر احداث دارايي تغيير نكرده باشد ممكن است سربار ثابت به داراييهاي كه واحد تجاري به قصد استفاده خود مي سازد منظور شود.
به رغم اين نظرات، روش اول يعني تخصيص بخش از كل سربار ثابت به داراييهايي كه واحد تجاري به قصد استفاده خود مي سازد با اصل تطابق مطابقت دارد و مشابه روش بكارگيري اصل بهاي تمام شده در مورد موجودي كالا است. همچنين هيات تدوين استانداردهاي حسابداري صنعتي بر اساس استاندارد زير بكارگيري روش اول را توصيه كرده است:
«بهاي تمام شده داراييهاي سرمايه اي مشهود كه پيمانكار براي استفاده خود مي سازد بايد شامل تمام مخارج از جمله هزينه هاي عمومي و اداري باشد به شرط آن كه هزينه هاي مزبور با اهميت و بطور مشخص به احداث دارايي مربوط باشد. چنانچه داراييهاي ساخته شده از نوع يا مشابه داراييهايي باشد كه پيمانكار از فعاليتهاي عادي و مستمر توليدي خود بدست مي آورد، بهاي تمام شده بايد بر اساس سهم كاملي از مخارج غير مستقيم محاسبه شود.»
ب: به حساب دارايي بردن بهره
واحدهاي تجاري طي مدتي كه داراييهايي را به قصد استفاده خود مي سازند وجوهي را صرف خريد مواد، پرداخت دستمزد و ساير مخارج ساخت مي كنند. سوالي كه در اين مورد مطرح مي شود اين است كه آيا بابت بهره در طول دوره ساخت مبلغي به حساب دارايي منظور مي شود يا خير؟ پاسخ به اين سوال از نظر تئوري و عملي مباحثي را به شرح زير مطرح كرده است.
تخصيص ندادن بهره به حساب دارايي. طبق اين روش، بهره جزو مخارج تامين مالي محسوب مي شود و به عنوان بخشي از بهاي تمام شده دارايي به حساب نمي آيد.
تخصيص بهره به حساب دارايي. طبق اين روش بهره جزو مخارج تامين مالي محسوب مي شود و به عنوان بخشي از بهاي تمام شده دارايي به حساب نمي آيد.
تخصيص بهره به حساب دارايي. طبق اين روش بهره جزو مخارج سرمايه اي محسوب مي شود و به عنوان بخشي از بهاي تمام شده دارايي به حساب مي آيد.
استاندارد شماره 34 (FASB 34) تحت عنوان به حساب دارايي بردن بهره كه در سال 1979 به تصويب رسيد روش دوم يعني تخصيص بهره به حساب دارايي را با تعديلهايي پذيرفت. ضوابط استاندارد مزبور به شرح زير تلخيص و جمع بندي مي شود:
كليات. طبق اصل بهاي تمام شده، تمام مخارج عادي و ضروري كه انجام مي شود تا دارايي در وضعيت و موقعيت لازم براي استفاده مورد نظر قرار گيرد بايد جزو بهاي تمام شده دارايي به حساب آيد. در نيتجه بهره نيز در صورتي كه با اهميت باشد تحت شرايط خاص مي تواند در دوره تكميل و آماده شدن براي استفاده مورد نظر به حساب دارايي منظور شود. منظور از استفاده مورد نظر «استفاده در عمليات واحد تجاري» يا توليد به قصد «فروش يا اجاره» است.
داراييهاي واجد شرايط. داراييهايي كه براي تكميل و آماده شدن براي استفاده مورد نظر نيازمند طي دوره اي طولاني هستند واجد شرايط براي به حساب دارايي بردن بهره به شمار مي روند. داراييهاي زير شرايط لازم را براي به حساب بردن دارايي بردن بهره دارند:
داراييهايي كه واحد تجاري به قصد استفاده خود مي سازند. اعم از اين كه آن را خود بسازند يا ساخت آن را از طريق انعقاد پيما به پيمانكار ارجاع كنند (مانند ساختن ماشين آلات يا احداث بنا به قصد استفاده در عمليات).
داراييهايي كه واحد تجاري به شكل طراحهاي مجزا به قصد فروش يا اجاره مي سازد (ساختن كشتي يا فيلمهاي سينمايي به قصد فروش يا اجاره).
داراييهاي زير واجد شرايط براي به حساب دارايي بردن بهره نيستند:
كالاهايي كه بطور عادي يا به تكرار و تعداد زياد توليد مي شود.
داراييهايي كه قبلاً مورد استفاده قرار گرفته يا براي استفاده مورد نظر آماده اند.
داراييهايي كه براي رسيدن به آنها به حد استفاده مورد نظر، فعاليتي جريان ندارد.
اگر در ساختن يك دارايي قسمتهايي از آن تكميل و براي استفاده مورد نظر آماده شود طي مدتي كه عمليات ساخت براي قسمتهاي ديگر ادامه دارد منظور كردن بهره به قطعات تكميل شده بايد متوقف گردد.
دوره حساب دارايي بردن بهره. دوره به حساب دارايي بردن بهره (يعني دوره اي كه بهره مي تواند به حساب دارايي منظور شود) زماني كه آغاز مي شود كه سه شرط زير بطور توام وجود داشته باشد:
براي دارايي مخارجي انجام شده باشد.
فعاليتهاي لازم براي توليد يا احداث دارايي بطور واقعي در جريان پيشرفت باشد.
مخارج بهره تحقق پيدا كرده باشد.
به حساب دارايي بردن بهره تنها تا زماني كه اين سه شرط توام وجود دارد ادامه مي يابد. اين دوره با اولين فقره مخارج مربوطه به دارايي شروع مي شود و زماني پايان مي يابد كه دارايي تكميل و براي استفاده مورد نظر آماده باشد. چنانچه در جريان توليد يا احداث دارايي وقفه درخور ملاحظه اي پيش آيد به حساب دارايي بردن بهره نسبت به اين مدت بايد متوقف شود.
مبلغ بهره. مبلغ بهره اي كه در هر دوره مالي مي تواند به حساب دارايي حساب منظور شود عبارت است از بهره واقعي «يا بهره اجتناب پذير» هر كدام كمتر باشد. بهره اجتناب پذير بهره اي است كه اگر دارايي ساخته نمي شد اجتناب از آن امكان پذير بود. اگر مبلغ واقعي بهره در يك دوره مالي مبلغ 900000 ريال و بهره اجتناب پذير مبلغ 800000 ريال باشد فقط مبلغ 800000 ريال بهره بايد به حساب دارايي منظور شود. بعكس اگر مبلغ واقعي بهره در يك دوره مالي مبلغ 800000 ريال و بهره اجتناب پذير مبلغ 900000 ريال باشد فقط مبلغ 800000 ريال بهره مي تواند به حساب دارايي منظور گردد.
براي تعيين بهره اي كه در هر دوره مالي مي تواند به حساب دارايي منظور شود بايد ميانگين مخارج انباشته مربوط به توليد دارايي و نرخ يا نرخهاي مناسب بهره به ترتيب زير محاسبه گردد:
ميانگين مخارج انباشته مربوط به توليد دارايي به ترتيب زير محاسبه مي شود:
در صورتي كه مخارج مربوط به توليد دارايي بطور يكنواخت در طول دوره مالي واقع شده باشد محاسبه ميانگين مخارج انباشته بسيار ساده است و به ترتيب زير انجام مي گيرد:
ميانگين مخارج انباشته= (مخارج انباشته پايان دوره + مخارج انباشته ابتداي دوره ) / 2
در صورتي كه مخارج انباشته مربوط به توليد دارايي بطور يكنواخت در طول سال واقع نشده باشد ميانگين مخارج انباشته بايد بر اساس مبلغ و زمان وقوع مخارج محاسبه شود.


==================================================
طراحی وب سایت
پروژه های برنامه نویسی تجاری
دانلود پروژه های ASP.NET وب سایتهای آماده به همراه توضیحات
دانلود پروژه های سی شارپ و پایگاه داده SQL Server همراه توضیحات و مستندات
دانلود پروژه های UML نمودار Usecase نمودار class نمودرا activity نمودار state chart نمودار DFD و . . .
دانلود پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server به همراه مستندات و توضیحات
پروژه های حرفه ای پایگاه داده Microsoft access به همراه مستندات و توضیحات
دانلود پروژه های کارآفرینی
دانلود گزارشهای کارآموزی کارورزی تمامی رشته های دانشگاهی
قالب تمپلیت های آماده وب سایت ASP.NET به همراه Master page و دیتابیس
برنامه های ایجاد گالری عکس آنلاین با ASP.NET و JQuery و اسلایدشو به همراه کد و دیتابیس SQL کاملا Open Source واکنشگرا و ساده به همراه پایگاه داده
==================================================
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
07-22-2017, 11:56 AM
ارسال: #3
RE: نحوه مدیریت اقلام و اموال و تجهیزات در حسابداری و حسابرسی
محاسبه نرخ بهره. نرخ يا نرخهاي مناسب براي به حساب دارايي بردن بهره ببر اساس اصول زير انتخاب مي شود:
براي آن بخش از ميانگين مخارج انباشته كه مساوي يا كمتر از مبلغ وامي است كه مشخصاً براي توليد دارايي اخذ شده است از نرخ بهره اين وام خاص استفاده مي شود.
براي آن بخش از ميانگين مخارج انباشته كه مساوي يا كمتر از مبلغ وامي است كه مشخصاً براي توليد دارايي اخذ شده است از ميانگين موزون نرخ بهره ساير بدهيهاي پرداخت نشده استفاده و به ترتيب زير محاسبه مي شود.
ميانگين موزون نرخ بهره= حاصل جمع بهره بدهيهاي پرداخت نشده ض
حاصل جمع اصل بدهيهاي پرداخت نشده
ج: سود يا زيان ناشي از احداث دارايي
اگر بهاي تمام شده داراييهايي كه واحد تجاري به قصد استفاده خود ساخته است از قميت خريد يا ارزش متعارف بازار آن كمتر باشد سودي شناسايي و به حساب سود منظور مي شود.
مثلاً اگر شركتي ساخت يك نوع ماشين آلا مورد نياز خود را به مناقصه بگذارد، كمترين مبلغ پيشنهادي براي انجام كار مبلغ 500000 ريال مي باشد و سپس ماشين آلات مزبور به مبلغ 400000 ريال در داخل شركت ساخته شود، مبلغ 100000 ريال صرفه جويي ناشي از ساختن دارايي، نبايد به عنوان سود شناسايي گردد. به عبارت ديگر، ماشين آلات به مبلغ 400000 ريال در دفاتر ثبت و سود ناشي از ساختن دارايي، از طريق استهلاك كمتري كه طي عمر اقتصادي ماشين آلات به حساب منظور مي شود ، شناسايي خواهد شد.
بر عكس، اگر تخصيص سربار و بهره يا ساير مخارج ناشي از فعاليتها و عمليات بدون بازده و كار تلف شده موجب شود كه بهاي تمام شده دارايي ساخته شده از قميت خريد يا ارزش متعارف بازار آن بيشتر شود، طبق اصل احتياط بايد بهاي تمام شده دارايي تا حد ارزش متعارف كاهش يابد و تفاوت به حساب سود و زيان دوره منظور شود.
5 – نحوه انعكاس دارايي در جريان ساخت در ترازنامه
مخارج انباشته داراييهايي كه واحد تجاري به قصد استفاده خود مي سازد، معمولاً در طول دوره ساخت به حساب دارايي در جريان ساخت منظور و تا قبل از اينكه تحت سرفصل سرمايه گذاريها يا ساير داراييها در ترازنامه گزارش مي شود. اين داراييها پس از آن كه تكميل يعني قادر به ايجاد درآمد شد مشمول محاسبه استهلاك و تحت سرفصل «اموال، ماشين آلات و تجهيزات» در ترازنامه طبقه بندي مي شود.
تحصيل دارايي بطور رايگان
گاه ممكن است داراييهايي از طرف سهامداران يا موسساتي نظير: سازمانهاي دولتي، موسسات غير انتفاعي يا ساير اشخاص بطور رايگان به واحد تجاري اهدا شود. هدف از اين كمك ممكن است تشويق واحد تجاري به شروع فعاليتهايي باشد كه اگر كمك مزبور اعطا نمي شود واحد تجاري در حالت عادي بدون كمك، دست به انجام آن نمي زد. اهداي اين گونه داراييها ممكن است بلاعوض يا مشروط و موكول به رعايت و تحقق شرايط خاصي باشد.
اعطاي داراييها بطور رايگان در شمار انتقالات يكجانبه است. زيرا اعطا كننده در ازاي كمك خود چيزي دريافت نمي كند. داراييها غير پولي كه در انتقال يكجانبه بطور غير مشروط دريافت مي شود بايد ارزشيابي و بر مبناي ارزش متعارف در دفاتر ثبت شود. و اگر مخارجي در اين مورد انجام شده باشد از ارزش متعارف دارايي كسر گردد.
در صورتي كه اهداي دارايي موكول به ايفاي تعهداتي از طرف دريافت كننده باشد تا تحقق تمامي شرايط، دارايي تحصيل شده بطور رايگان بايد به عنوان دارايي احتماملي تنها در يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي افشا شود.
داراييهايي كه بوسيله واحد تجاري بطور رايگان تحصيل مي شود دربرخي از كشور به حساب درآمد و در برخي از كشورها به حساب سرمايه اهدايي بستانكار مي شود. به نظر مي رسد كه با توجه به اوضاع و احوال ايران اعمال روش درآمد در مورد زمين و ساير داراييهايي غير پولي كه از طرف دولت يا شهرداريها به واحد تجاري اعطا مي شود در اكثر موارد مناسب نباشد.

تحصيل دارايي از طريق معاوضه
گاه اموال، ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز واحدهاي تجاري از طريق معاوضه با اموال، ماشين آلات و تجهيزات واحدهاي تجاري ديگر تحصيل مي شود. در برخي از اين گونه مبادلات با اين كه معاوضه اساساً غير پولي است اما ممكن است مبلغي جزيي به عنوان سرك نقدي يا تفاوت نقدي دريافت يا پرداخت شود. قبل از انتشار استاندارد حسابداري مبادلات غير پولي معاوضه داراييها معمولاً به روشهاي زير در حسابها ثبت مي شد:
ارزش متعارف دارايي واگذار شده يا ارزش متعارف دارايي تحصيل شده و شناسايي كل سود يا زيان معاوضه.
ارزش دفتري دارايي واگذار شده بدون شناسايي سود يا زيان معاوضه.
تعيين ارزش براي داراييها در تاريخ مبادله و شناسايي كل سود يا زيان معاوضه.
بديهي است اين برخورد چندگانه، حسابدراي و حسابرسي معاوضه دارييها با را با اشكال روبرو مي كرد. تا اين كه استاندارد حسابداري شماره 29 (APB29) تحت عنوان حسابداري مبادلات غير پولي در سال 1973 به تصويب رسيد. طبق اين استاندارد حسابداري مبادلات غير پولي همانند مبادلات پولي بايد بر پايه ارزش متعارف داراييها يا خدمات مورد مبادله باشد. يعني بهاي تمام شده يك دارايي كه در معاوضه با دارايي ديگر تحصيل مي شود بايد بر مبناني ارزش متعارف دارايي واگذار شده ثبت و سود يا زيان معاوضه نيز كلاً شناسايي شود. در مواردي كه ارزش متعارف دارايي تحصيل شده بايد بر مبناي اندازه گيري بهاي تمام شده قرار گيرد استاندارد مزبور اصل ارزش متعارف را در مورد معاوضه داراييها در دو مورد زير تعديل كرده و شناسايي سود را مجاز نشناخته است:
1 – ارزش متعارف دارايي واگذار شده و ارزش متعارف دارايي تحصيل شده هيچ يك در حدي معقول قابل تعيين نباشد. در اين صورت، دارايي تحصيل شده به ارزش دفتري دارايي واگذار شده ثبت و سودي شناسايي نمي شود.
2 – معاوضه داراييها به تكميل فرايند سود منجر نشود. طبق اصل شناخت درآمد، هنگامي كه فرايند كسب سود كامل شده و مبادله انجام گرفته باشد مي توان درآمد را شناسايي كرد. در معاوضه داراييهاي زير فرايند كسب سود كامل نيست:
معاوضه داراييهاي مولد مشابه. معاوضه داراييهايي كه در جريان عادي فعاليتهاي تجاري براي فروش نگهداري نمي شود يا داراييهاي مشابهي كه به همان منظور نگهداري خواهد شد. مانند معاوضه يك دستگاه كاميون كهنه با كاميون نو.
معاوضه داراييهاي غير مولد مشابه. معاوضه داراييهايي كه در جريان عادي فعاليتهاي تجاري براي فروش نگهداري مي شود با داراييهاي مشابهي كه به همان منظور نگهداري خواهد شد مانند معاوضه كالا با كالا.
از آنجا كه قواعد متفاوتي در مورد حسابداري معاوضه داراييهاي غير مشابه و معاوضه داراييهاي مشابه وجود دارد بنابراين حسابداري معاوضه داراييها به ترتيب زير در دو بخش جداگانه مطالعه مي شود:
حسابرداي معاوضه غير مشابه.
حسابداري معاوضه داراييهاي مشابه.
معاوضه داراييهاي غير مشابه (Exchange of Dissimilar Assets). در صورتي كه كاربرد داراييهاي كه معاوضه مي شود متفاوت باشد اين معاوضه از نظر مقاصد حسابداري غير مشابه محسوب مي شود. در معاوضه داراييهاي غير مشابه چون فرايند كسب سود كامل شده است دارايي تحصيل شده بايد به ارزش متعارف دارايي واگذار شده ثبت و سود يا زيان معاوضه كاملاً شناسايي شود. بهاي تمام شده دارايي تحصيل شده و سود يا زيان ناشي از معاوضه داراييهاي غير مشابه به ترتيب زير محاسبه مي شود: محاسبه بهاي تمام شده دارايي تحصيل شده:
سرك نقدي پرداخت شده ارزش متعارف دارايي واگذار شده= بهاي تمام شده دارايي تحصيل شده

سرك نقدي دريافت شده
در مواردي كه ارزش متعارف دارايي واگذار شده به نحوي معقول قابل تعيين نباشد، ارزش متعارف دارايي تحصيل شده مبناي ثبت قرار مي گيرد.
محاسبه سود يا زيان معاوضه:
ارزش دفتري دارايي واگذار شده- ارزش متعارف دارايي واگذار شده= سود يا زيان معاوضه
معاوضه داراييهاي مشابه (Exchange of Similar Assets). در صورتي كه كاربرد داراييهايي كه معاوضه مي شود يكسان باشد و در فعاليتهاي تجاري بكارگرفته شود اين معاوضه از نظر مقاصد يك از دو حالت جداگانه در زير بررسي مي شود:
الف: معاوضه داراييهاي مشابه كه معاوضه به زيان منجر مي شود. در معاوضه داراييهاي مشابه، در صورتي كه ارزش متعارف دارايي واگذار شده كمتر از ارزش دفتري دارايي واگذار شده باشد زيان معاوضه بايد كلاً شناسايي و دارايي تحصيل شده نبايد به مبلغي بيش از ارزش متعارف در دفاتر ثبت شود.
در معاوضه داراييها اعم از مشابه يا غير مشابه، دارايي تحصيل شده نبايد به مبلغي بيش از ارزش متعارف در دفاتر ثبت شود.
ب: معاوضه داراييهاي مشابه در مواردي كه معاوضه به سود منجر شود. معاوضه داراييهاي مشابه به تكميل فرايند كسب سود منجر نمي شود زيرا دارايي تحصيل شده كاربردي مشابه با دارايي واگذار شده دارد و مبادله به قصد تحصيل سود انجام نمي گيرد. روش ثبت معاوضه داراييهاي مشابه در مواردي كه معاوضه به سود منجر شود به شرح زير است:
اگر معاوضه بدون سرك نقدي باشد اولاً سود شناسايي نمي شود ثانياً دارايي تحصيل شده به مبلغي معادل ارزش دفتري دارايي واگذار شده بعلاوه وجه نقد پرداخت شده در دفاتر ثبت مي شود.
اگر معاوضه متضمن دريافت سرك نقدي و مبلغ آن كمتر از 25% ارزش مبادله باشد مبادله به دو بخش تفكيك مي شود؛ بخش نقدي كه به تكميل فرايند كسب سود منجر شده است فروش و بخش ديگر مبادله غير پولي فرض مي شود. در اين حالت، سود به تناسب بخش نقدي مبادله به شرح زير محاسبه و شناسايي مي شود:
سرك نقدي دريافت شده كل سود حاصله از معاوضه*= سود بر اساس بخش نقدي معاوضه
ارزش كل متعارف دارايي تحصيل شده+ سرك نقدي دريافت شده
كل سود حاصل از معاوضه از تفاوت ارزش متعارف و ارزش دفتري دارايي واگذار شده بدست مي آيد.
پس از آن سود به تناسب بخش نقدي مبادله تعيين شده، بهاي تمام شده دارايي تحصيل شده به ترتيب زير محاسبه و در دفاتر ثبت مي شود:
ارزش دفتري دارايي واگذار شده 
كسر مي شود: سرك نقدي دريافت شده ()
اضافه مي شود: سود شناسايي شده بر اساس سرك نقدي دريافت شده 
بهاي تمام شده دارايي تحصيل شده 
درصورتي كه در معاوضه داراييهاي مشابه مبلغ سرك نقدي معادل 25% يا بيشتز از 25% ارزش متعارف داراييهاي مبادله شده باشد، معاوضه داراييها در دفاتر طرفين مبادله مانند معاوضه داراييهاي غير مشابه به ارزش متعارف داراي واگذار شده ثبت و كل سود شناسايي مي شود.

بخش سوم
مخارج بعد از تحصيل اموال، ماشين آلات و تجهيزات
پس از آن كه دارايي تحصيل و براي استفاده مورد نظر آماده شد در طول عمر اقتصادي آن مخارج ديگري نظير: تعميرات نگهداري، تعويض و نوسازي انجام مي شود. روش كلي براي ثبت و گزارش اين گونه مخارج در زير تشريح مي شود:
مخارجي مانند تعميرات عادي كه منافع آن حاصل از خدمات بالقوه دارايي را افزايش نمي دهد و براي حفظ دارايي در وضعيت عادي عمليات انجام مي شود در وقوع به عنوان هزينه ثبت مي‌شود.
مخارجي مانند مرمت و نوسازي كه منافع آينده حاصل از خدمات بالقوه دارايي را نسبت به برآورد اوليه افزايش نمي دهد، در صورتي كه مبلغ آن با اهميت باشد به حساب دارايي منظور مي شود. براي آن كه بتوان مخارجي را به حساب دارايي منظور كرد حداقل يكي از شرايط زير بايد تحقق يابد:
عمر مفيد دارايي افزايش يابد.
كيفيت كالاهاي كه دارايي توليد مي كند بهبود اساسي پيدا كند.
كميت كالاهايي كه دارايي توليد مي كند افزايش يابد.
بهاي تمام شده كالاهايي كه دارايي توليد مي كند كاهش يابد.
تفكيك مخارج به جاري و سرمايه اي با اصل تطابق هماهنگي دارد و مي توان آن را در مورد همه مخارج با اهميت بكار رد. مخارج جزيي معمولاً جزو هزينه هاي دوره به حساب مي آيد، اگر چه ويژگي مخارج سرمايه اي را داشته باشد.
مخارج ناشي از حادثه، كاربرد نادرست و سرقت ماشين آلات در دوره وقوع بايد به حساب زيان منظور شود.
تفكيك مخارج به جاري و سرمايه اي هميشه كار ساده اي نيست و تصميم گيري در مورد ثبت صحيح اين گونه اقلام نياز به قضاوت حرفه اي دارد.
مخارج بعد از تحصيل دارايي را مي توان به پنج طبقه اصلي زير تقسيم كرد:
1 – تعويض و نوسازي
2 – گسترش و الحاق
3 – هزينه جابجاي و نصب مجدد
4- تعمير و نگهداري
5 – تعمريات اساسي

تعويض و نوسازي
تعويض خارج كردن قطعات يا اجزاي عمده اموال، ماشين آلات و تجهيزات و جايگزيني آن با قطعات يا اجزاي نو يا جديدي است كه توانايي انجام كار آن مشابه قطعات يا اجزاي مستعمل يا قديمي است. مانند تعويض يك ماشين با موتور مشابه كه اساساً از همان نوع و از نظر كيفيت قابل مقايسه با موتور قديمي است.
نوسازي يا بهسازي خارج كردن قطعات يا اجزاي عمده اموال، ماشين آلات و تجهيزات و جايگزيني آن با قطعات يا اجزاي نو يا جديدي است كه توانايي انجام كار آن بهتر و برتر از قطعات يا اجزاي مستعمل يا قديمي است. مانند نصب موتور بر يك قايق كه قبلاً با پارو حركت مي كرد يا جايگزيني سيستم برق يك ساختمان با سيستم برق پيشرفته.
ويژگي خاص مخارج تعويض و نوسازي اين است كه از نظر مبلغ آن عمده و وقوع آن غير مستمر است و در صورتي كه منافع آينده دارايي را به ميزان با اهميتي افزايش دهد سرمايه اي محسوب و به يكي از سه روش زير در دفاتر ثبت مي شود:
روش جايگزيني (Subsitution) اين روش بسيار مطلوب است و زماني كاربرد دارد كه دو شرط زير بطور همزمان احراز شود:
1 – قطعه نو يا جديدي جايگزين قطعه مستعمل يا قديمي شود.
2 – ارزش دفتري قطعه مستعمل يا قديمي مشخص يا به نحوي معقول برآورده باشد.
معمولاً قطعات يا اجزاي اموال، ماشين آلات و تجهيزات با نرخهاي متفاوت مستهلك مي شود در حالي كه در دفاتر حسابداري بطور جداگانه ثبت نمي شود. مثلاً، لاستيكها، موتور و بدنه كاميون به يك ميزان خاص، چنانچه هر كي از اقلام اموال، ماشين آلات و تجهيزات از اجزاي متفاوت و قابل تفكيك تشكيل شده باشد، تخصيص جمع مخارج به اجزاي عمده تشكيل دهنده آن و برآورد عمر مفيد هر يك از اجزا ميت واند حسابداري اموال، ماشين آلات و تجهيزات را بهبود بخشد. براي مثال اگر عمر مفيد موتور كشتي از عمر بدنه آن كمتر باشد به جاي در نظر گرفتن كل كشتي به عنوان يك دارايي بهتر است موتور و بدنه كشتي داراييهاي جداگانه محسوب شوند.
مراحل انجام كار در روش جايگزيني به شرح زير است:
محاسبه و ثبت هزينه استهلاك قطعه قديمي يا مستعمل تا تاريخ كنار گذاشتن دارايي.
خارج كردن بهاي تمام شده و استهلاك انباشته قطعه قديمي يا مستعمل از حسابها و شناسايي كل سود يا زيان.
ثبت بهاي تمام شده قطعه جديد يا نو در حساب دارايي.
در صورتي كه ارزش دفتري قطعه قديمي يا مستعمل مشخص نباشد يكي از دو روش زير بايد بكار رود.
روش انتقال به بدهكار حساب دارايي (Capitalization the New Cos). از اين روش هنگامي استفاده مي شود كه بهاي تمام شده و استهلاك انباشته قطعات يا اجزاي مستعمل را نتوان بطور واقعي تعيين كرد و تاثير اصلي تعويض يا نوسازي افزايش كارآيي دارايي باشد. در اين روش، بهاي تمام شده و استهلاك انباشته قطعات يا اجزاي مستعمل از حساب خارج نمي شود بلكه طبق اصل بهاي تمام شده مخارج تعويض يا نوسازي به حساب دارايي اوليه بدهكار و طي باقيمانده عمر دارايي مستهلك مي شود.
روش انتقال به بدهكار حساب انباشته (Chargign to Accumulated Depreciation). اين روش هنگامي مورد استفاده قرار مي گيرد كه بهاي تمام شده و استهلاك انباشته قطعات يا اجزاي مستعمل را نتوان بطور واقعي تعيين كرد و تاثير اصلي تعويض يا نوسازي افزايش عمر مفيد دارايي اوليه باشد. در اين روش با اين استدلال كه تعويض يا نوسازي عمر مفيد دارايي را افزايش داده است و در نتيجه بايد تمام يا بخشي از استهلاك سالانه قبل بازيافت شود، مخارج انجام شده به حساب استهلاك انباشته دارايي اوليه بدهكار مي شود.
در هر دو روش فوق پس از ثبت مخارج مزبور استهلاك سالانه بايد مورد تجديد نظر قرار گيرد و مبلغ استهلاك سالانه با تقسيم ارزش دفتري به باقيمانده عمر مفيد دارايي مجدد مجاسبه شود.


==================================================
طراحی وب سایت
پروژه های برنامه نویسی تجاری
دانلود پروژه های ASP.NET وب سایتهای آماده به همراه توضیحات
دانلود پروژه های سی شارپ و پایگاه داده SQL Server همراه توضیحات و مستندات
دانلود پروژه های UML نمودار Usecase نمودار class نمودرا activity نمودار state chart نمودار DFD و . . .
دانلود پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server به همراه مستندات و توضیحات
پروژه های حرفه ای پایگاه داده Microsoft access به همراه مستندات و توضیحات
دانلود پروژه های کارآفرینی
دانلود گزارشهای کارآموزی کارورزی تمامی رشته های دانشگاهی
قالب تمپلیت های آماده وب سایت ASP.NET به همراه Master page و دیتابیس
برنامه های ایجاد گالری عکس آنلاین با ASP.NET و JQuery و اسلایدشو به همراه کد و دیتابیس SQL کاملا Open Source واکنشگرا و ساده به همراه پایگاه داده
==================================================
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
07-22-2017, 11:56 AM
ارسال: #4
RE: نحوه مدیریت اقلام و اموال و تجهیزات در حسابداری و حسابرسی
گسترش و الحاق
افزودن دارايي جديد و جداگانه به داراييهاي موجود يا توسعه آن را در اصطلاح، گسترش و الحاق مي نامند. افزودن يك يا چند اتاق يا نصب سيستم تهويه مطبوع به يك بنا يا اضافه كردن يك خط توليد به ماشين آلات، نمونه هايي از گسترش و الحاق اموال و ماشين آلات است. مخارج مربوط به گسترش و الحاق به داراييها، جزء مخارج سرمايه اي است كه با توجه به ماهيت و اصول كلي كه در مورد تحصيل داراييها ذكر شد، بايد به حساب دارايي در دفتر كل منتقل شود و در طول عمر عمر برآوري يا باقيمانده عمر دارايي قديم (هر كدام كوتاهتر است) مستهلك شود و در صورتي كه عمر دارايي جديد وابسته به عمر دارايي قديم نباشد مي تواند به حساب دارايي جداگانه در دفتر كل منتقل و در طول عمر برآوري مستهلك گردد. كارهايي نظير شمعك زني كه به منظور تسهيل در توسعه بناي موجود انجام شود بايد به عنوان بخشي از بهاي تمام شده گسترش و الحاق تلقي و به حساب دارايي منظور شود.
ممكن است واحد تجاري در جريان توسعه دارايي، بر اثر از دست رفتن خدمات بالقوه دارايي موجود، زيانهايي را متحمل شود. مثلاً ممكن است در نتيجه افزايش يك بخش از يك بيمارستان لازم باشد به جاي تاسيسات حرارت مزكزي قديم، تاسيسات جديدي با ظرفيت بيشتر، نصب شود. در اين مورد، ثبت گسترش و الحاق به داراييها بايد با خارج كردن بهاي تما شده و استهلاك انباشته دستگاه حرارت مركزي قديمي از حسابها و شناسايي هر گونه سود يا زيان ناشي از كنار گذاشتن تاسيسات قبلي همراه باشد. به هر حال زيان ناشي از كنار گذاشتن دارايي قديم نبايد به عنوان بخشي از بهاي تمام شده دارايي جديد به حساب آيد.

مخارج جابجايي و نصب مجدد
مخارج جابجايي و نصب مجدد ماشين آلات تجهيزات كه به منظور ايجاد كارآيي بيشتر يا تلفيق بهاي تمام شده توليد انجام مي شود، با تعويض، نوسازي و افزايش و الحاق تفاوت دارد. جابجايي و تجديد آرايش گروهي از ماشين آلات كه به قصد تسهيل در امر توليد انجام مي شود، در صورتي كه بهاي تمام شده و استهلاك انباشته نصب اوليه ماشين آلات، مشخص يا بنحوي معقول قابل برآورد باشد حسابدراي مخارج جابجايي و نصب مجدد، مشابه تعويض و نوسازي است. در غير اين صورت، مخارج جابجايي و نصب مجدد (در صورتي كه مبلغ آن با اهميت باشد) در حسابي جداگانه به نام مخارج جابجايي و نصب مجدد ثبت و معمولاً در طي ترازنامه تحت سرفصل ساير داراييها يا مخارج انتقالي به دوره هاي آتي گزارش مي شود. اگر مبلغ اين گونه مخارج جزيي باشد يا نتوان منافع حاصل از آن را به نحوي معقول تعيين كرد هزينه دوره جاري تلقي مي گردد.

تعمير و نگهداري
مخارجي كه براي حفظ دارايي و اهميت در وضعيت عادي عملياتي انجام مي گيرد و معمولاً با تعويض قعطات جزيي نظير تعويض فيلتر و تسمه هوا است تعميرات عادي ناميده مي شود . مخارجي كه براي حفظ دارايي در وضعيت مطلوب انجام مي شود، مانند مخارجي روغن كاري، رنگ كاري، تنظيم موتور و تنظيف ماشين آلات اصطلاحاً هزينه نگهداري ناميده مي شود. از آنجا كه ماهيت تعمير و نگهداري در موارد بسياري مشابه است معمولاً براي ثبت هزينه هاي تعمير و نگهداري از يك حساب دفتر كل (حساب تعمير و نگهداري) استفاده مي شود.
ويژگي خاص هزينه تعمير و نگهداري اين است كه مبلغ آن جزيي و وقوع آن مستمر است و عمر مفيد يا منافع آينده دارايي را به ميزان با اهميتي افزايش نمي دهد. هزينه تعمير و نگهداري معمولاً به يكي از دو روش زير در دفاتر ثبت مي شود:
روش هزينه: روش معمول اين است كه مخارج تعمير و نگهداري به عنوان هزينه دوره جاري شناسايي و در دفاتر ثبت شود، زيرار فعاليت تعمير و نگهداري مستمر و مخارج آن مربوط به درآمد دوره جاري است.
برخي معتقدند كه در اين روش اغلب هزينه هاي با منافع حاصل از دارايي كاملاً تطابق ندارد. زيرا اولاً مبلغ واحد هاي توليدي برنامه تعميرات ماشين آلات را در مواقع معيني از سال، مثلاً زمان پايين بودن توليد يا تعطيلات تابستاني كارخانه انجام مي دهند در نتيجه اگر مخارج تعمير و نگهداري در ماههاي تعمير به حساب هزينه منظور شود صورتهاي مالي دوره اي كه طي سال تهيه مي شوئد ممكن است گمراه كننده باشد. از اين رو بهتر است براي ثبت اين گونه مخارج از روش ذخيره استفاده شود.
روش ذخيره. در اين روش، مخارجي كه لازم است در آينده براي تعمير و نگهداري اموال ماشين آلات و تجهيزات انجام شود براي دوره اي كه از سوي مديريت مناسب تشخيص داده مي شود (مثلاً يك سال يا عمر اقتصادي دارايي) برآورد مي گردد و مبلغ آن بر اساس زمان يا محصولاتي كه توليد مي شود به دوره هاي كوتاهتر تسهيم و به بدهكار حساب هزينه تعمير و نگهداري و بستانكار حساب ذخيره تعمير و نگهداري منظور مي گردد. پس از آن كه مخارج واقعي تعمير و نگهداري انجام شده به جاي حساب هزينه، حساب ذخيره تعمير و نگهداري بدهكار مي شود.
بكارگيري روش ذخيره موجب مي شود كه مخارج تعمير و نگهداري به نحوي صحيح به دوره هاي انتفاع مورد انتظار تسهيم شود و مقايسه صورتهاي مالي ميان دوره اي امكان پذير گردد.


تعميرات اساسي
تعميرات اساسي مخارج غير مستمر و نسبتاً عمده اي است كه صرف مرمت كلي اموال، ماشين آلات و تجهيزات مي شود و نتيجه آن معمولاً افزايش عمر مفيد دارايي نسبت به زمان قبل از تعميرات است. حسابداري مخارج تعميرات اساسي بر حسب مورد مشابه تعويض، نوسازي يا افزايش و الحاق است.


خلاصه
نحوه حسابداري مخارج گوناگوني است كه پس از تحصيل اموال، ماشين آلات و تجيهزات واقع مي شود در جدول زير خلاصه شده است:
مخارج پس از تحصيل اموال، ماشين آلات و تجهيزات
نوع مخارج نحوه حسابداري
تعويض و نوسازي
گسترش و الحاق

مخارج جابجايي و نصب مجددتعميرات الف: ارزش دفتري مشخص باشد. بهاي تمام شده و استهلاك انباشته دارايي قديم از حسابها خارج و كل سود يا زيان شناسايي مي شود.
ب: ارزش دفتري مشخص نباشد.
1 – در صورتي كه عمر مفيد دارايي افزايش يافته باشد مخارج تعويض يا نوسازي به حسابها استهلاك انباشته بدهكار مي شود.
2 – در صورتي كه كميت يا كيفيت واحدهايي كه دارايي توليد مي كند افزاش يافته باشد مخارج تعويض يا نوسازي به حساب دارايي بدهكار مي شود.
مخارج گسترش و الحاق به حساب دارايي بدهكار مي شود.
الف- در صورتي كه بهاي تمام شده نصب اوليه دارايي مشخص باشد مخارج جابجايي و نصب مجدد، مشابه تعويض يا نوسازي حسابداري مي شود.
ب- در صورتي كه بهاي تمام شده نصب اوليه دارايي مشخص نباشد و مخارج جابحايي و نصب مجدد با اهميت باشد و منافع آن عايد دوره هاي مالي آينده شود به حساب دارايي منظور مي شود.
ج- در صورتي كه بهاي تمام شده نصب اوليه دارايي مشخص نباشد و مخارج جابجايي و نصب مجدد جزيي باشد يا منافع آينده آن بنحوي معقول قابل برآورد نباشد در دوره هاي وقوع، هزينه دوره جاري محسوب مي شود.
الف- عادي: در دوره وقوع هزينه دوره جاري به حساب مي آيد.
ب- اساسي: بر حسب مورد، مشابه تعويض، نوسازي يا گسترش و الحاق حسابداري مي شود.
بخش چهارم
واگذاري و كنارگذاري اموال، ماشين آلات و تجهيزات
اقلام مختلف اموال، ماشين آلات و تجهيزات ممكن است بطور اختياري (در نتيجه فروش، معاوضه يا اهدا) يا قهري و اجبراي (در نتيجه سوانح طبيعي يا به حكم قانون) واگذار يا كنار گذاشته شود. در اين صورت، ابتدا بايد هزينه استهلاك اين گونه داراييها براي مدتي كه استهلاك آن محاسبه نشده است (يعني از ابتداي دوره مالي تا تاريخ واگذاري يا كنار گذاشتن دارايي) محاسبه و در حسابها ثبت شود و سپس بهاي تمام شده و استهلاك انباشته آن از اسناد و مدارك حسابداري خارج گردد. از آنجا كه ارزش اسقاط و عمر مفيد اموال، ماشين آلات و تجهيزات از طريق برآورد تعيين مي شود طبيعي است كه اين گونه اقلام با مبلغي متفاوت از ارزش دفتري واگذار شود. واگذاري داراييها به مبلغي بيش از ارزش دفتري موجب سود مي شود و به مبلغي كمتر از ارزش دفتري زيان ايجاد مي كند. توصيف سود ناشي از واگذاري دارايي اغلب دشوار است. زيرا، سود يا زيان تا حدي به اشتباه در برآورد عمر مفيد يا ارزش اسقاط و تا حدي به تغيير در ارزش متعارف دارايي مربوط مي شود. در هر حال، سود يا زيان كنارگذاري يا واگذاري داراييها اغلب تركيبي از هر دو عامل است. بنابراين، سود يا زيان كنارگذاري داراييها در واقع اصلاح سود يازيان خالص سالهايي است كه طي آن اموال، ماشين آلات و تجهيزات مورد استفاده قرار گرفته است.
سود يا زيان واگذاري يا كنارگذاري داراييها در صورتي كه با اهميت باشد تحت سرفصل ساير درآمدها و و هزينه ها به عنوان سود يا زيان ناشي از فعاليتهاي مستمر در صورت سود و زيان گزارش مي شود. در صورتي كه سود يا زيان، مربوط به عمليات متوفق شده بخش عمده اي از يك واحد تجاري يا مربوط به رويدايدهاي غير مترقبه باشد بايد به عنوان سود يا زيان ناشي از فعاليتهاي غيرمستمر جداگانه در صورت سود و زيان انعكاس يابد.
بطوري كه در بالا گفته شد، داراييها ممكن است از راههاي مختلفي واگذار يا كنار گذاشته شود كه نحوه حسابداري هر يك در زير بررسي مي شود:

فروش اموال، ماشين آلات و تجهيزات
موسسات ممكن است قبل از پايان يافتن خدمات بالقوه دارايي، خود آن را بفروشند. در اين صورت، اگر بين ارزش دفتري مبلغ فروش تفاوت وجود داشته باشد بايد به حساب سود و زيان فروش دارايي منظور شود. برخي از حالات متداول در ارتباط با فروش دارايي به شرح زير است:
فروش دارايي به مبلغ بيش ارزش دفتري. در اين صورت سود حاصل از فروش دارايي شناسايي مي شود و مبلغ آن معادل مابه التفاوت ارزش دفتري و حاصل فروش دارايي است.

كنارگذاي اموال، ماشين آلات و تجهيزات
اموال و ماشين آلاتي كه انتظار نمي رود فايده اي براي واحد تجاري داشته باشد بايد از حسابها خارج شود و سود يا زيان ناشي از كنارگذاري داراييهاي مزبور در صورت سود يا زيان منعكس گردد. برخي از حالات متدوال در ارتباط با كنارگذاشتن داراييها در زير تشريح مي شود:
كنارگذاشتن داراييها كه كاملاً مستهلك شده است. در اين حالت حساب استهلاك انباشته بدهكار و حساب دارايي بستانكار مي شود و سود يا زياني از كنار گذاشتن دارايي شناسايي نمي شود.
كنارگذاشتن داراييهايي كه بخشي از بهاي تمام شده آن مستهلك شده است. در اين صورت، زيان ناشي از كنارگذاشتن دارايي بايد شناسايي شود كه مبلغ آن معادل ارزش دفتري دارايي است. هر گونه مخارجي كه بابت كنارگذاشتن دارايي انجام مي شود بايد به مبلغ زيان اضافه شود و اگر وجوهي بابت آن دريافت شده است از مبلغ كسر گردد و در صورتي كه بيشتر ارزش دفتري باشد به عنوان سود حاصل از كنارگذاري دارايي شناسايي شود.

عدم استفاده موقت از اموال، ماشين آلات و تجهيزات
گاه ممكن است اموال، ماشين آلات و تجهيزات بدون آن كه كاملاً كنار گذاشته شده يا به فروش رسد مورد استفاده و استعمال قرار نگيرد و براي استفاده اضطراري يا تامين نيازهاي ضروري هنگام تراكم بار كار نگهداري شود. در اين صورت، بهاي دارايي بايد به مبلغي معادل ارزش اسقاط يا ارزشي كه در وضعيت آماده به كار كاهش يابد و در صورتي كه مبلغ آن با اهميت باشد تحت سرفصل ساير داراييها در ترازنامه منعكس شود.


اهداي اموال، ماشين آلات و تجهيزات
اهداي هر يك از اقلام، اموال، ماشين آلات و تجهيزات به اشخاص يا ساير موسسات جزو انتقالات يكجانبه است كه اهدا كننده از نظر اقتصادي هزينه اي معادل ارزش متعارف دارايي متحمل مي شود. طبق استانداردهاي حسابداري اهداي داراييهاي غير پولي به صاحبان سهام يا ساير اشخاص بايد بر مبناي ارزش متعارف دارايي اهدا شده ثبت شود و سود يا زيان حاصل از اهداي دارايي نيز شناسايي گردد. سود يا زيان اهدايي دارايي معادل مابه التفاوت و ارزش دفتري دارايي اهدا شده است كه بايد تحت سرفصل ساير درآمدها و هزينه ها در صورت سود و زيان گزارش شود.

معاوضه اموال، ماشين آلات و تجهيزات
اموال، ماشين آلات و تجهيزاتي كه تمام يا بخشي از آن مستهلك شده است ممكن است با داراييهاي ديگري معاوضه شود. حسابداري معاوضه داراييها قبلاً در صفحات 45 تا 57 مورد مطالعه قرار گرفت كه خلاصه آن به شرح ذير است:
1 – محاسبه سود يا زيان معاوضه كه مساوي با مابه التفاوت ارزش متعارف ارزش متعارف و ارزش دفتري دارايي واگذارش شده است.
2 – در صورتي كه نتيجه محاسبه بند (1) زيان باشد همواره كل زيان شناسايي مي شود.
3 – در صورتي كه نتيجه بند (1) سود باشد.
الف: وفرآيند كسب سود كامل شده باشد، كل سود شناسايي مي شود (معاوضه داراييهاي غيرمشابه و معاوضه داراييهاي مشابه در مواردي كه سرك نقدي يا بيشتر از 25% ارزش متعارف داراييهاي مبادله شده باشد).
ب: وفرآيند كسب سود كامل نشده باشد (معاوضه داراييها مشابه)
1 – اگر معاوضه سرك نقدي نباشد، سودي شناسايي نمي شود.
2 – اگر معاوضه متضمن پرداخت سرك نقدي باشد، سود شناسايي نمي شود.
3 – اگر معاوضه متضمن دريافت سرك نقدي باشد و ميزان آن كمتر از 25% ارزش متعارف داراييهاي مبادله شده باشد بخشي از سود به ترتيب زير محاسبه مي شود:
سرك نقدي دريافت شده كل سود معاوضه

ارزش متعارف دارايي تحصيل شده + سرك نقدي دريافت شده

كنار گذاشتن قهري يا اجبراي اموال، ماشين آلات و تجهيزات
گاه ممكن است كنار گذاشتن يا واگذاري اموال، ماشين آلات و تجهيزات اختياري نباشد يعني دارايي در نتيجه آتش سوزي، سرقت يا سوانح طبيعي (نظير سيل يا زلزله) از بين برود يا به حكم قانون به دولت يا شهرداري واگذار شود.
در حسابداري اين گونه رويدادها بايد بهاي تمام شده و استهلاك انباشته دارايي از دست رفته از حسابها خارج شود و در صورتي كه در ازاي آن پول يا دارايي ديگري دريافت شده باشد به ارزش متعارف در دفاتر ثبت و مبلغ سود يا زيان نيز شناسايي گردد. سود يا زياني كه به علت از دست رفتن داراييها ايجاد شده باشد در صورتي كه ماهيتاً غير عادي و وقوع آن غير مكرر باشد به عنوان اقلام غير مترقبه در غير اين صورت به عنوان سود يا زيان ناشي از عمليات مستمر، در صورت سود يا زيان گزارش شود.

خلاصه و جمع بندي
1 – حسابداري اموال، ماشين آلات و تجهيزات معمولاً بر مبناي اصل بهاي تمام شده تاريخي انجام مي گيرد. بهاي تمام شده تاريخي بر اساس قيمت خريد نقدي يا معادل قميت نقدي كه معرف ارزش متعارف دارايي در تاريخ تحصيل است تعيين مي شود و تمام مخارج عادي و ضروري كه انجام مي گردد براي آن كه دارايي در وضعيت و موقعيت لازم براي استفاده مورد نظر قرار گيرد به قيمت خريد اضافه مي شود.
2 – در مواردي كه قيمت خريد نقدي دارايي مشخص نباشد دارايي تحصيل شده به ارزش متعارف دارايي واگذار شده ثبت مي شود. اگر ارزش متعارف دارايي واگذار شده به نحوي معقول قابل تعيين نباشد بايد ارزش متعارف دارايي تحصيل شده را مبناي ثبت قرار داد.
3 – بهره را مي توان تحت شرايط خاص به عنوان بخشي از بهاي تمام شده داراييهايي كه واحد تجاري به قصد استفاده خود مي سازد منظور كرد. دوره به حساب دارايي بردن بهرهر زماني آغاز مي شود كه براي دارايي مخارجي انجام شده باشد و تا زماني ادامه مي يابد كه دارايي اساساً تكميل و براي استفاده مورد نظر آماده شود. چنانچه در جريان احداث يا توليد دارايي وقفه قابل ملاحظه اي پيش آيد به حساب داريي بردن بهره بايد نسبت به مدت مزبور متوقف گردد.
4 – طبق استاندارد مبادلات غير پولي، معاوضه داراييها بر اساس ارزش متعارف داراييهاي مورد مبادله قرار دارد. استاندارد مزبور اصل ارزش متعارف را در دو مورد تعديل كرده است. اگر ارزش متعارف دارايي واگذار شده يا دارايي تحصيل شده هيچ يك در حدي معقول قابل تعيين نباشد و يا اگر معاوضه به تكميل فرايند كسب سود منجر نشود، حسابداري معاوضه داراييها بايد مبتني بر ارزش دفتري دارايي واگذار شده باشد.
5 – در معاوضه داراييها غير مشابه چون فرايند كسب سود كامل شده است دارايي تحصيل شده بر مبناي ارزش متعارف دارايي واگذار شده ثبت مي شود و سود يا زيان معاوضه كلاً شناسايي مي گردد. در معاوضه داراييهاي مشابه چون مبادله به تكميل فرآيند كسب سود منجر نشده است سودي شناسايي نمي شود (مگر آن كه سرك نقدي دريافت شده باشد) اما زيان ناشي از معاوضه كلاً شناسايي مي شود. در معاوضه دارييها اعم از مشابه يا غير مشابه دارايي تحصيل شده نمي تواند به مبلغي بيش از ارزش متعارف در دفاتر ثبت شود.
6 – طبق استاندارد مبادلات غير پولي، انتقال يكجانبه داراييهاي غير پولي از واحد تجاري به ساير اشخاص بايد بر مبناي ارزش متعارف داراييهاي اهدا شده و انتقال يكجا ساير اشخاص به واحد تجاري بايد بر مبناي ارزش متعارف دارييهاي دريافت شده حسابداري شود.
7 – مخارج پس از تحصيل دارايي ممكن است جزو هزينه هاي دوره جاري يا اقلام سرمايه اي محسوب شود. اگر مخارج براي حفظ دارايي در وضعيت عادي عملياتي انجام شود در دوره وقوع به عنوان هزينه به ثبت مي رسد. در صورتي كه مخارج سرمايه اي تلقي شود يكي از سه شرط زير بايد احراز شود: 1 – عمر مفيد دارايي افزايش يابد، 2 – كيفيت كالاهايي كه دارايي توليد مي كند بهبود اساسي پيدا كند، 3 – كميت كالاهايي كه دارايي توليد مي كند افزايش يابد.
8 – در مواردي كه اموال، ماشين آلات و تجهيزات واگذار يا كنار گذاشته مي شود در مرحله اول بايد هزينه استهلاك اين گونه داراييها تا تاريخي كه كنار گذاشته مي شود در حسابها ثبت و سپس بهاي تمام شده و استهلاك انباشته آن از حسابها خارج شود. در مرحله دوم، هر گوه سود يا زيان ناشي از واگذاري يا كنارگذاري دارايي شناسايي گردد:
9 - واگذاري دارايي ممكن است اختياري يعني ناشي از فروش، كنارگذاري، اهدا، معاوضه و يا اجباري و قهري يعني ناشي از سوانح طبيعي يا به حكم قانون باشد.

بخش پنجم
نحوه انعكاس اموال، ماشين آلات و تجهيزات در صورتهاي مالي
اموال، ماشين آلات و تجهيزات بخش عمده اي از كل داراييهاي بسياري از واحدهاي تجاري را تشكيل مي دهد. بنابراين از لحاظ ارائه وضعيت مالي از اهميت زيادي برخوردار است. طبق استانداردهاي حسابداري در هر دوره گزارشگري اطلاعات زير بايد در مورد اموال، ماشين آلات و تجهيزات افشا شود.
مبناي تعيين بهاي تمام شده
اموالي كه به وثيقه گذاشته شده است (بدهي مربوط به اين گونه داراييها نبايد از دارايي كسر شود بلكه بايد بخش بدهي ترازنامه گزارش گردد).
اطلاعات مربوط به مخارج سرمايه اي پس از تحصيل اموال، ماشين آلات و تجهيزات.
اطلاعات مربوط به اموال، ماشين آلات و تجهيزاتي كه به قصد سرمايه گذاري تحصيل شده اند يا بلااستفاده اند (اين گونه داراييهاي عملياتي تفكيك و جداگانه در ترازنامه افشا شود).
اموالي كه از پوشش بيمه اي كافي برخوردار نيستند.
استانداردهاي حسابداري همچنين تاكيد دارد كه استهلاك انباشته بايد از داراييهاي يا گروه داراييهاي مربوط كسر شود. علاوه بر اين، خط مشي واحد تجاري در مورد روشهاي استهلاك نيز بايد در يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي در بخش خلاصه اهم رويه هاي حسابداري افشا گردد.
همچنين طبق استانداردهاي حسابداري در هر دوره گزارش مالي، بايد اطلاعات زير در مورد استهلاك داراييهاي استهلاك پذير، در صورتهاي مالي افشا شود.
مانده گروههاي عمده داراييهاي استهلاك پذير در تاريخ ترازنامه.
استهلاك انباشته در تاريخ ترازنامه (به تفكيك و به جمع)
شرح كلي روش يا روشهاي مورد استفاده براي محاسبه استهلاك در مورد گروههاي عمده داراييهاي استهلاك پذير.


==================================================
طراحی وب سایت
پروژه های برنامه نویسی تجاری
دانلود پروژه های ASP.NET وب سایتهای آماده به همراه توضیحات
دانلود پروژه های سی شارپ و پایگاه داده SQL Server همراه توضیحات و مستندات
دانلود پروژه های UML نمودار Usecase نمودار class نمودرا activity نمودار state chart نمودار DFD و . . .
دانلود پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server به همراه مستندات و توضیحات
پروژه های حرفه ای پایگاه داده Microsoft access به همراه مستندات و توضیحات
دانلود پروژه های کارآفرینی
دانلود گزارشهای کارآموزی کارورزی تمامی رشته های دانشگاهی
قالب تمپلیت های آماده وب سایت ASP.NET به همراه Master page و دیتابیس
برنامه های ایجاد گالری عکس آنلاین با ASP.NET و JQuery و اسلایدشو به همراه کد و دیتابیس SQL کاملا Open Source واکنشگرا و ساده به همراه پایگاه داده
==================================================
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
07-22-2017, 11:57 AM
ارسال: #5
RE: نحوه مدیریت اقلام و اموال و تجهیزات در حسابداری و حسابرسی
بخش ششم
كنترلهاي داخلي در مورد اموال، ماشين آلات و تجهيزات
داراييهايي كه در ترازنامه تحت سرفصل اموال، ماشين آلات و تجهيزات طبقه بندي مي شوند اغلب از نظر تعداد اندك اما از لحاظ مبلغ با اهميت است و بخش مهمي از كل داراييهاي بسياري از واحدهاي بازرگاني توليدي را تشيكل مي دهد. از اين رو، حفاظت از اين گونه داراييها در مقابل انواع خسارات احتمالي ناشي از سوقت، آتش سوزي، استفاده نادرست يا غير مجاز و استقرار در محيطهاي باز و بي حفاظ ضروري است.
زيانهايي كه از اعمال روشهاي ناردست و نسنجيده در مورد تحصيل و نگهداري و كنار گذاري اقلام و اموال، ماشين آلات و تجهيزات ناشي مي شود و در برخي موارد از زيانهاي ناشي از اختلاس وجوه نقد بيشتر است.

هدف از استقرار سيستم كنترل داخلي
اكثر تصميمهايي كه مديران واحدهاي تجاري مي گيرند بر اطلاعات حسابداري استوار است. نگاهداري اسناد و مدارك كافي، حفاظت از داراييها، جلوگيري از اشتباهات و سوء جريانات و كشف بموقع آنها و تهيه و صورتهاي مالي قابل اعتماد كه محصول فرايند سيستم حسابداري است جزء مسوليتهاي مديريت محسوب مي شود. مديريت براي ايفاي اين وظيفه ناگزير است كه كنترلهاي مناسبي را در واحد تجاري مستقر كند.
كنترل داخلي يا سيستم كنترل مجموعه روشها و تدابيري است كه براي اداره امور و هدايت عمليات يك موسسه با هدفهاي زير اتخاذ مي شود:
الف: كارآيي عمليات و ارزيابي عملكرد كليه قسمتهاي يك موسسه.
ب: مراعات خط مشي ها، دستور عمل ها وتصميمات مديريت در عمل.
ج: محافظت از داراييها و جلوگيري از تقلب، سوء استفاده، استفاده نادرست و اتلاف منافع اقتصادي متعلق به يك موسسه.
د: اطمينان يافتن از صحت اسناد و مدارك مالي.
براي دستيابي به اين هدف، بايد تحصيل داراييهاي سرمايه اي و عمليات پس از تحصيل تحت كنترل و مبتني بر سيستمي باشد كه بر اساس آن:
انجام مخارج سرمايه اي قبلاً در بودجه بندي سرمايه پيش بيني شود.
تحصيل داراييهاي سرمايه اي قبلاً بوسيله درخواست كننده توجيه شود و به تصويب سطح مناسبي از مديريت برسد.
تحصيل داراييهاي سرمايه اي كلاً توسط دايره تداركات خريداري و قبل از شروع به كار بازديد شود.
انحرافات مخارج واقعي انجام شده از مخارج پيش بيني شده در بودجه گزارش شود.
داراييها سرمايه اي بعد از خريد شماره گذاري و پلاك كوبي شود.
براي هر يك از اقلام دارايي سرمايه اي كارت مخصوص يا صفحه اي از دفتر معين اختصاص يابد كه در آن اطلاعاتي نظير: بهاي تمام شده، تاريخ خريد، يا ساخت، ارزش اسقاط، استهلاك سالانه و استهلاك انباشته ثبت شود.
كارتهاي معين اموال: (دفتر معين اموال) هر چند وقت يكبار با حساب كنترل مربوط در دفتر كنترل كل مطابقت داده شود.
اموال متعلق به واحد تجاري هر چند وقت يكبار مورد بازديد و شمارش قرار گيرد و با مدارك تفصيلي و اسناد مالكيت مربوط مطابقت داده شود (رسيدگي مزبور بايد توسط اشخاصي انجام گيرد كه مسئوليت نگهداري داراييها و يا اسناد و مدارك مربوط به آنها را بر عهده ندارند.)
مخارج جاري از سرمايه اي تفكيك و حداقل معيني براي منظور كردن مخارج سرمايه ايي به حساب دارايي تعيين شود.
تعميرات، مرمت و گسترش و الحاق به داراييها توسط درخواست كننده توجيه شود و به تصويب سطح مناسبي از مديريت برسد.
فروش معاوضه و كنار گذاري داراييها به تصويب سطح مناسبي از مديريت برسد و در اسناد و مدارك حسابداري ثبت شود.
در صورتي كه كنترل داخلي در مورد اموال، ماشين آلات و تجهزات بدقت اعمال نشود احتمال دارد كه تعداد زيادي از اقلام دارايي آسيب ببيند، به سرقت رود يا كنار گذاشته شود بدون آن كه اين گونه رويدادها در اسناد و مدارك حسابداري ثبت گردد. كه در اين صورت، حساب دارايي بيش از واقع نشان داده خواهد شد و محاسبه استهلاك داراييهاي از دست رفته بطور مداوم ادامه پيدا خواهد كرد و سود خالص به لحاظ در نظر نگرفتن زيان ناشي از كنار گذاري اين گونه داراييها و انتقال ارقام اشتباه به حساب هزينه استهلاك، نادرست ارائه خواهد شد.
دفتر معين اموال ممكن است به اشكال مختلفي بسته شود. سه نمونه از كارت اموال در صفحات 88 تا 90 ارائه شده است. موجودي برداري عيني از اموال، ماشين آلات و تجهيزات بايد نشان دهد كه كليه اقلام منعكس در اسناد و مدارك حسابداري، موجود و در عمليات واحد تجاري مورد استفاده است. نگهداري مدارك در اسناد و مدارك حسابداري، موجود در عمليات واحد تجاري مورد استفاده است. نگهداري مدارك و دفاتر معين مناسب كار رسيدگي را از لحاظ تجزيه و تحليل اضافات، كنارگذاريهاي طي سال و تاييد هزينه استهلاك و مقايسه مخارج مجاز با مخارج واقعي انجام شده، تسهيل مي كند. مزيت ديگر دفتر معين اموال اين است كه اطلاعات لازم براي محاسبه استهلاك، ثبتهاي مربوط به كنارگذاري داراييها را به سهولت در اختيار قرار مي دهد. به علاوه نگهداري اين گونه مدارك مبناي خوبي را براي تاييد اطلاعاتي كه در اظهارنامه مالياتي آمده است و همچنين فراهم آوردن اطلاعا لازم براي رسيدن به پوشش بيمه اي مناسب براي مطالبه خسارت از شركت بيمه در مورد خسارات ناشي از اموال بيمه شده نيز بدست مي دهد.
گستردگي فزاينده و پيچيدگي فعاليتهاي اقتصادي موجب شده است كه مديران ديگر نتوانند بر كليه عمليات واحد تجاري نظارت مسقيم داشته باشند و از چگونگي رعايت خط مشي ها و رويه ها آگاه شوند. بدين منظور، افراد با صلاحيتي در واحدي بنام حسابرسي داخلي در تشكيلات موسسه سازماندهي مي شوند. حسابرسان داخلي كه معمولاً بوسيله هيت مديره، مدير عامل را انتخاب مي شوند وظيفه و مسئوليت دارند كه طبق برنامه اي مدون و بطور مداوم و منظم به معاملات و عمليات رسيدگي كنند و اعمال كنترلهاي اداري و مالي مقرر در كليه قسمتهاي موسسه را بررسي و ارزيابي نمايند و نتيجه رسيدگيهاي خود را همراه با پيشنهادي هاي اصلاحي به مديريت گزارش دهند هدفهاي حسابرسي داخلي از رسيدگي به اموال، ماشين آلات و تجهيزات تحقيق در مورد كنترلهاي داخلي موثر و كارآمد و حصول اطمينان نسبت به موارد زير است:
وجود كنترلهاي داخلي مناسب در مورد نحوه خريد، نگهداري، فروش و كنارگذاري اموال، ماشين آلات و تجهزات.
طبقه بندي صحيح اموال، ماشين آلات و تجهزات.
تفكيك صحيح مخارج جاري و سرمايه اي.
موجوديت اموال، ماشين آلات و تجهيزات از طريق مشاهده.
صحت عمليات انجام شده نسبت به داراييهاي فروخته شده و يا واگذار شده از رده خارج شده.
كافي بودن از استهلاك انباشته شده با توجه و نحوه بكارگيري، بازدهي و عمر مفيد ماشين آلات و تجهيزات.
فراتر نرفتن استهلاك انباشتن هر يك از اقلام ماشين آلات و تجيزات از بهاي تمام شده از طريق بررسي و مطابقت مانده ها.
ثبت كليه مخارج سرمايه اي و حسابهاي مربوط.
انجام شدن نوسازي و تعميرات اساسي و از طريق تقاضاي كتبي و صدور مجوزهاي لازم.
استفاده موثر و صحيح از اموال، ماشين آلات و تجهزات و صحت ارزشيابي داراييها مزبور از لحاظ پوشش بيمه اي.
حسابرسان مستقل نيز كه معمولاً از طرف صاحبان واحد تجاري و از طريق مجامع عمومي انتخاب مي شوند وظيفه مسوليت دارند كه در چارچوب اصول و رويه هاي پذيرفته شده حسابرسي و رعايت الزامات قانوني كشور، روشهاي متدوال زير را در رسيدگي به اموال، ماشين آلات و تجهيزات انجام دهند.
ارزيابي صورت زير اموال ماشين آلات و تجهيزات.
سندرسي اضافات طي سال اموال، ماشين آلات و تجهيزات.
مشاهده و بازرسي خريدهاي عمده اموال، ماشين آلات و تجهيزات.
تجزيه و تحليل و هزينه تعمير و نگهداري.
پي جويي وضعيت دلايل دارييهايي كه مورد استفاده روزمره نيستند.
اثبات مالكيت قانوني، اموال ماشين آلات و تجهيزات.
رسيدگي مفاده قراردادهاي اجاره دراز مدت اموال، ماشين آلات و تجهيزات.


==================================================
طراحی وب سایت
پروژه های برنامه نویسی تجاری
دانلود پروژه های ASP.NET وب سایتهای آماده به همراه توضیحات
دانلود پروژه های سی شارپ و پایگاه داده SQL Server همراه توضیحات و مستندات
دانلود پروژه های UML نمودار Usecase نمودار class نمودرا activity نمودار state chart نمودار DFD و . . .
دانلود پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server به همراه مستندات و توضیحات
پروژه های حرفه ای پایگاه داده Microsoft access به همراه مستندات و توضیحات
دانلود پروژه های کارآفرینی
دانلود گزارشهای کارآموزی کارورزی تمامی رشته های دانشگاهی
قالب تمپلیت های آماده وب سایت ASP.NET به همراه Master page و دیتابیس
برنامه های ایجاد گالری عکس آنلاین با ASP.NET و JQuery و اسلایدشو به همراه کد و دیتابیس SQL کاملا Open Source واکنشگرا و ساده به همراه پایگاه داده
==================================================
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
07-22-2017, 12:00 PM
ارسال: #6
RE: نحوه مدیریت اقلام و اموال و تجهیزات در حسابداری و حسابرسی
دانلود نمونه های کارت اموال. شامل سه نمونه کارت اموال و دارائیهای شرکت ها

http://forum.a00b.com/upload/Uploads/636...Amval.docx


==================================================
طراحی وب سایت
پروژه های برنامه نویسی تجاری
دانلود پروژه های ASP.NET وب سایتهای آماده به همراه توضیحات
دانلود پروژه های سی شارپ و پایگاه داده SQL Server همراه توضیحات و مستندات
دانلود پروژه های UML نمودار Usecase نمودار class نمودرا activity نمودار state chart نمودار DFD و . . .
دانلود پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server به همراه مستندات و توضیحات
پروژه های حرفه ای پایگاه داده Microsoft access به همراه مستندات و توضیحات
دانلود پروژه های کارآفرینی
دانلود گزارشهای کارآموزی کارورزی تمامی رشته های دانشگاهی
قالب تمپلیت های آماده وب سایت ASP.NET به همراه Master page و دیتابیس
برنامه های ایجاد گالری عکس آنلاین با ASP.NET و JQuery و اسلایدشو به همراه کد و دیتابیس SQL کاملا Open Source واکنشگرا و ساده به همراه پایگاه داده
==================================================
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
ارسال پاسخ 


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان